• Polski
  • English
  • Русский

RRH

Czyny społeczne w Bialskopodlaskiem

O czynach społecznych i partyjnych to opowieść. Małgorzata Nikoniuk przypomina o tym, tak charakterystycznym dla szczytowego PRL, odeszłym do lamusa, zjawisku na przykładzie województwa bialskopodlaskiego. “Czynowość” była propagowanym przez komunistów przedsięwzięciem, stanowiącym nieodpłatną formę dobrowolnej aktywności społecznej, wykonywanej poza zakresem obowiązków zawodowych, a tym samym wykorzystywanym propagandowo jako manifestacja społecznego posłuszeństwa dla władzy. 

Przejdź do artykułu. Continue reading

Mariawici i Urząd do Spraw Wyznań

Artykuł Ziemowita Bylickiego porusza temat działalności Urzędu do Spraw Wyznań względem mniejszościowego Kościoła mariawickiego. Autor określa zakres kontaktów między UdSW a Kościołem mariawickim, na podstawie którego kreśli obraz mariawitów wyłaniający się z dokumentacji wytworzonej przez Urząd, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Zapraszamy do lektury. Continue reading

Herb jako środek wynarodowienia

W XIX wieku władze rosyjskie prowadziły, nigdy nieukończoną, akcję opracowania i legalizacji nowych herbów miejskich. Artur Górak w swoim artykule Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku analizuje to przedsięwzięcie heraldyczne Imperium Rosyjskiego na przykładzie projektów herbów dla miast powiatu radzyńskiego, czyli Radzynia i Międzyrzeca. Zapraszamy do lektury. Continue reading

Jak inżynier Ciecióra hymn Polski zmieniał

W grudniu 1948 r. członek partii komunistycznej inżynier Franciszek Ciecióra złożył wniosek o zmianę polskiego hymnu narodowego z okazji zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Zapraszamy do lektury edycji tego dokumentu, starszego o 4 lata od dotychczas znanej próby zmiany polskiego hymnu narodowego podjętej przez Bolesława Bieruta. Dariusz Magier rozważa na ile wpływ na jego powstanie miała atmosfera spowodowana przez propagandę rządzących, a na ile osobiste cechy charakteru i sytuacja życiowa autora wniosku.

Przejdź do artykułu Continue reading

Mieszkańcy wsi Dawidy przeciwko obu okupantom

Zapraszamy do lektury wspomnień nieżyjącego już mieszkańca Dawidów, żołnierza AK i WiN w Rejonie II Obwodzie Radzyń, Stefana Kozaka pt. “Dawidy na szlaku bojowym”. Rzucają one wiele światła na nieznane dotychczas fakty z działalności podziemia niepodległościowego walczącego z okupantem niemieckim i sowieckim w powiecie radzyńskim. Redaktorem wspomnień jest x. Stanisław Dzyr.

Przejdź do  materiału. Continue reading

Nazwiska mieszkańców Krasnegostawu

W 2019 roku nakładem własnym ukazała się w Krasnymstawie monografia naukowa dr Ireny Kulik pt. Nazwiska krasnostawian w II połowie XVIII wieku. Na podstawie metryk osób zmarłych z okresu 1748-1786. Książka została omówiona podczas I Międzynarodowych Spotkań Onomastycznych. Prezentujemy autoprezentację publikacji dokonaną przez jej Autorkę.

Przejdź do materiału.

Continue reading

Powojenny los narodowca

Z biografią Czesława Ługowskiego, w czasie okupacji niemieckiej i sowietyzacji żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, potem strażaka w Sokołowie Podlaskim represjonowanego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, mierzy się Wiesław Charczuk.

Zapraszamy do lektury. Continue reading

Dramaty Westerplatte oczami Józefa Łopatniuka

Zapraszamy na opowieść Ernesta Szuma o obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r. widzianej oczami plutonowego Józefa Łopatniuka, pochodzącego z Glinnego Stoku w gminie Siemień dowódcy plutonu działek przeciwpancernych Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W tle opowieści rozgrywają dwie najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące opisywanych wydarzeń: konflikt elity dowódczej, rzutujący na postawy i zachowania żołnierzy, oraz próba kapitulacji w drugim dniu obrony. 

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU Continue reading