Wskazówki dla autorów

1. Przesłanie materiału do publikacji w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym oznacza zgodę Autora na przeniesienie praw własnościowych do oryginalnej drukowanej publikacji na wydawcę oraz zgodę na cyfrowe rozpowszechnianie materiału w formule Open Access (Zobacz umowę licencyjną) i opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, afiliacja, email) w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Zobacz naszą politykę prywatności.

2. Materiały do druku należy przesyłać wyłącznie poprzez poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wgrywane pliki powinny być zapisane w formacie doc. Druk Oświadczenia o rzetelności naukowej do wgrania w formularz można pobrać TUTAJ.

3. Materiał ilustracyjny należy wkleić w tekst. W przypadku dużej liczby plików ilustracyjnych (skany dokumentów, zdjęcia) należy przesłać je w osobnej wiadomości email na adres: rrh@radzynskirocznik.pl

4. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TNR 12 pkt, z odstępem pojedynczym.

5. W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

6. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

7. Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

8. Przypisy dolne, przecinkowe.

9. Używamy skrótów polskich (dz. cyt., tamże, tenże, taż itd.).

10. W przypadku przypisów do czasopism należy podać autora artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, kolejny numer i stronę(-y).

11. Tytuły artykułów, książek i zbiorówek piszemy kursywą.

12. Przy źródłach internetowych piszemy: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, datę odczytu.: dd.mm.rrrr.
________________________________________________________

Przejdź do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO