• Polski
  • English
  • Русский

Wskazówki dla autorów

1.Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów z tytułu publikacji materiałów.

2. Przesłanie materiału do publikacji w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym oznacza zgodę Autora na przeniesienie praw własnościowych do oryginalnej drukowanej publikacji na wydawcę oraz zgodę na cyfrowe rozpowszechnianie materiału w formule Open Access (Zobacz umowę licencyjną) i opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, afiliacja, email) w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Zobacz naszą politykę prywatności.

3. Redakcja wdrożyła procedury antyplagiatowe, każdy materiał przesłany do publikacji, przed skierowaniem do procesu recenzyjnego, sprawdzany jest przy użyciu systemu antyplagiatowego.

4. Materiały do druku należy przesyłać wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wgrywane pliki powinny być zapisane w formacie doc.

5. Do formularza należy wgrać również wypełnione komputerowo Oświadczenie o rzetelności naukowej, które można pobrać TUTAJ.

6. Materiał ilustracyjny należy wkleić w tekst. W przypadku dużej liczby plików ilustracyjnych (skany dokumentów, zdjęcia) należy przesłać je w osobnej wiadomości email na adres: rrh@radzynskirocznik.pl

7. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TNR 12 pkt, z odstępem pojedynczym.

8. W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

9. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

10. Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

11. Przypisy dolne, opis bibliograficzny wg polskiej normy. Przykłady opisu bibliograficznego:

  • monografia: J. Nowak, Dzieje gospodarcze świata, Warszawa 2015, s. 28.
  • artykuł z czasopisma: J. Nowak, Historia gospodarcza Peru, „Przegląd Gospodarczy”, nr 3, 2013, s. 5-18.
  • rozdział z monografii wieloautorskiej: J. Nowak, Dwa lata w dziejach USA, [w:] Krys gospodarczy jako zjawisko historyczne, red. D. Feldman, Warszawa 2009, s. 56-88.
  • artykuł internetowy: D. Magier, Ja archiwista. Portret zbiorowy archiwistów,  http://archiwozofia.com/single-post/2020/01/25/Ja-archiwista-Portret-zbiorowy-archiwisty (dostęp: 14.03.2020).
  • materiał archiwalny: nazwa archiwum, nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura akt, strona/karta, tytuł dokumentu, np. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, sygn. 4, s. 6, Wykaz agentury bolszewickiej.

12. Używamy skrótów łacińskich (op. cit., ibidem, idem, itd.).

13. Publikacja materiału możliwa jest po podpisania przez Autora umowy z Wydawcą o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

14. Średni czas od przesłania materiału do jego publikacji cyfrowej wynosi 75 dni.

________________________________________________________

Przejdź do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO