• Polski
  • English
  • Русский

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania materiałów w „Radzyńskim Roczniku Humanistycznym”

1. Autorzy nadsyłający materiały do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzowania.
2. Artykuły poddawane są sprawdzeniu przez system antyplagiatowy, wstępnej ocenie przez redakcję, która przyjmuje je lub odrzuca.
3. Przyjęte materiały kierowane są do recenzenta.
4. Materiały recenzowane są z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w czasie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor, nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Prac nie wysyła się do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy, oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów.
5. Materiał otrzymuje numer redakcyjny identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej.
6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z formularzem recenzyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
8. Redakcja pośredniczy w kontaktach między autorem a recenzentem. Autor jest zobowiązany do naniesienia zmian w tekście, zgodnie z sugestiami recenzenta, lub uzasadnienia ich niecelowości (w obu przypadkach powinien przesłać informację opisową odnośnie zakresu naniesionych poprawek). Ostateczna decyzja o publikacji lub odrzuceniu tekstu należy do redakcji.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
10. Ogólna lista recenzentów materiałów nadesłanych do konkretnych tomów publikowana jest na stronie internetowej pisma. 

______________________________________________________________________________________________________

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

  • zgodność tytułu z treścią,
  • prawidłowość układu pracy,
  • poprawność językowa i terminologiczna,
  • trafność tabel, wykresów i ikonografii,
  • wykorzystanie źródeł i literatury,
  • wkład autora w rozwój nauki.

FORMULARZ RECENZYJNY