Procedura recenzowania

Procedura recenzowania materiałów w „Radzyńskim Roczniku Humanistycznym”

1. Autorzy nadsyłający materiały do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzowania.
2. Artykuły i opracowania źródłowe poddawane są ocenie przez redakcję, która wstępnie przyjmuje je lub odrzuca.
3. Przyjęte materiały kierowane są przynajmniej do dwóch recenzentów.
4. Materiały recenzowane są z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w czasie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor, nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Prac nie wysyła się do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy, oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów.
5. Materiał otrzymuje numer redakcyjny identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej.
6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z formularzem recenzyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
8. Redakcja pośredniczy w kontaktach między autorem a recenzentem. Autor jest zobowiązany do naniesienia zmian w tekście, zgodnie z sugestiami recenzenta, lub uzasadnić ich niecelowość. Ostateczna decyzja o publikacji lub odrzuceniu tekstu należy do redakcji.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
10. Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest na stronie internetowej. Recenzenci biorący udział w  recenzowaniu materiałów do konkretnego tomu umieszczani są na jego stronie redakcyjnej.

______________________________________________________________________________________________________

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

  • zgodność tytułu z treścią,
  • prawidłowość układu pracy,
  • poprawność językowa i terminologiczna,
  • trafność tabel, wykresów i ikonografii,
  • wykorzystanie źródeł i literatury,
  • wkład autora w rozwój nauki.

FORMULARZ RECENZYJNY