• Polski
 • English
 • Русский

Skorowidz do aktów notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach z lat 1810-1812

 • Dariusz Magier, Mateusz Brzost, Jowita Buńko, Kamil Butrym, Mateusz Chudek, Wojciech Jarosławski, Tomasz Jasiński, Dominik Kotara, Szymon Kryński, Remigiusz Malinowski, Renata Marczak, Monika Paprocka, Klaudia Sęktas, Karolina Sówka, Łukasz Wielgosz, Andrzej Wrona, Raland Yelianevich, Magdalena Zając (Uniwersytet w Siedlcach)
 • tom 21 (2023)
 • Data publikacji wersji cyfrowej: 2.06.2023
 • Wersja drukowana: 20.11.2023
 • DOI: https://doi.org/10.36121/RRH.21.2023.4

Summary

Index to the acts of the notary public Szymon Czarnocki in Łosice from the years 1810-1812

The alphabetical personal index for the notary’s files in the town of Łosice in the years 1810-1812 contains such data as: surname and first name of the person appearing in the files, place of residence, social origin (noble, peasant, Jewish), type of notarial deed, deed number and year of preparation. It was prepared as part of the substitute professional practice of students of History at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce during the lockdown in 2020-2021.

Key Words: notary, notarial files, Szymon Czarnocki, Łosice, Duchy of Warsaw, index


Streszczenie

Alfabetyczny skorowidz osobowy do akt notariusza w mieście Łosice w latach 1810-1812 zawiera takie dane jak: nazwisko i imię osoby występującej w aktach, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne (szlacheckie, chłopskie, żydowskie), rodzaj aktu notarialnego, numer aktu i rok sporządzenia. Został on sporządzony w ramach zastępczych praktyk zawodowych studentów kierunku Historia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w czasie lockdownu w latach 2020-2021.

Słowa kluczowe: notariat, akta notarialne, Szymon Czarnocki, Łosice, Księstwo Warszawskie, skorowidz


Wprowadzenie

W latach 2020-2021, w związku z lockdownem ogłoszonym w Polsce z powodu pandemii Covid-19, Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach stanął przed problemem realizacji programu w zakresie studenckich praktyk zawodowych. Dotyczyło to również kierunku Historia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na którym w tym czasie prowadzone były jedynie specjalności Archiwistyka i biurowość współczesna (pierwszy stopień) i Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (drugi stopień). W oparciu o wewnętrzne prawo uczelni, które zezwoliło na odbycie praktyk „w innej niż obowiązująca formie realizacji, o ile umożliwi to osiągnięcie przypisanych do praktyk efektów uczenia się, w szczególności poprzez realizację praktyk w Instytutach pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub w formie wolontariatu”[1], opracowany został program zastępczych praktyk zawodowych polegający na sporządzaniu przez studentów pod nadzorem opiekuna praktyk pomocy archiwalnych wyższego rzędu w postaci skorowidza osobowego do akt notarialnych.

Przedmiot praktyk

Akty notarialne przechowywane w archiwach państwowych są bardzo ciekawym źródłem historycznym, niezwykle przydatnym np. do badań genealogicznych, własności czy dziejów kultury materialnej. Podstawową pomocą archiwalną dla są nich inwentarze archiwalne. Niestety dla wielu ksiąg aktów notarialnych z początków funkcjonowania notariatu w Polsce (okres Księstwa Warszawskiego) nie zachowały się skorowidze alfabetyczne, stąd posługiwanie się tą dokumentacją jest utrudnione. Zadanie zaproponowane w ramach praktyk archiwalnych polegało na pracach przy sporządzaniu skorowidza alfabetycznego do akt na podstawie archiwaliów udostępnionych w Zintegrowanym Systemia Informacji Archiwalnej, widocznej dla użytkowników zasobu Archiwów Państwowych za pośrednictwem portalu Szukajwarchiwach.gov.pl.

Przebieg praktyki był taki sam dla studentów pierwszego i drugiego stopnia i obejmował:

 1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą aktów notarialnych dostępną w formie cyfrowej.
 2. Odświeżenie informacji nt. budowy inwentarza zespołu archiwalnego – na podstawie informacji zawartych w systemie ZoSIA.
 3. Opanowanie posługiwania się systemem ZoSIA i dokumentami w nim opublikowanymi.
 4. Zapoznanie się z budową i rodzajami aktów notarialnych z XIX wieku.
 5. Doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia pisma staropolskiego.
 6. Sporządzanie pomocy archiwalnej wyższego rzędu w postaci skorowidza, co wchodzi w zakres opracowania zespołu archiwalnego.

Przedmiotem prac studentów był zespół archiwalny Akta notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach przechowywany w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, obejmujący 3 j.a. o ogólnej objętości 0,20 mb. Szymon Czarnocki był notariuszem publicznym powiatu łosickiego w departamencie siedleckim, urzędował w Łosicach w latach 1810-1812. Notariusz, jako urzędnik był powołany do przyjmowania aktów między osobami prywatnymi, dla nadania tymże aktom cechy urzędowości – właściwej dla aktów publicznych. Organizację notariatu w omawianym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 r. Wprowadziła ona podział na: pisarzy aktowych przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, posiadających prawo do wykonywania czynności na terenie całego kraju, rejentów kancelarii ziemiańskiej przy trybunałach cywilnych, i rejentów (notariuszy) kancelarii okręgowych przy sądach pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje. Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych.

Metodyka pracy polegała na tym, że każdy student otrzymał swój zakres stron (ok. 60) w konkretnej księdze aktów notarialnych. Ich zadaniem było przeczytanie aktów ze zrozumieniem i odnotowanie następujących danych potrzebnych do skorowidza:

 • nazwisko i imię osoby wymienionej w akcie,
 • miejsce zamieszkania,
 • pochodzenie społeczne (szlacheckie – sz, mieszczańskie – m, żydowskie – ż, chłopskie – ch),
 • rodzaj aktu[2],
 • nr aktu (nr łamany przez rok).

przykład:

Bielecki Jan Łysobyki m z 191/1812

Jako literaturę przygotowującą do zadania zproponowano następujące publikacje dostępne on-line:

 1. Czubaty, Księstwo Warszawskie – pierwsze nowoczesne państwo polskie?, „Kwartalnik Historyczny”, t. 75, 1918, z. 2, s. 365-401. http://rcin.org.pl/Content/68446/WA303_86994_A52-KH-R-125-2_Czubaty.pdf
 2. Magier, Szlachta powiatu radzyńskiego w świetle inwentarzy pozostałości w aktach notariuszy z lat 1812-1830, [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, Radom 2004, s. 69-81. https://www.academia.edu/37004449/Szlachta_powiatu_radzy%C5%84skiego_w_%C5%9Bwietle_inwentarzy_pozosta%C5%82o%C5%9Bci_w_aktach_notariuszy_z_lat_1812-1830
 3. Magier, A. Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski 2011. http://instytutszlubowskiego.pl/sdm_downloads/skorowidz-do-akt-jana-sariusza-mninskiego-notariusza-powiatu-radzynskiego-1812-1815/
 4. Mazurkiewicz, Znaczenie akt notarialnych do badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Annales Universitas Mariae Curie-Skodowska”, Sectio F, vol. XX, 7, 1956, s. 115-126. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=4315

Zaliczenie odbywało się na podstawie analizy kompletności i poprawności wykonania zadania, które miało zapewnić realizację niżej wymienionych efektów uczenia się (zgodnych z programem praktyk).

Na studiach pierwszego stopnia –

 • w zakresie wiedzy:
 • na metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego,
 • zna podstawowe zasady metodyki archiwalnej,
 • w zakresie umiejętności:
 • potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze postępowania z dokumentacją,
 • w zakresie kompetencji społecznych:
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role.

Na studiach drugiego stopnia –

 • w zakresie wiedzy:
 • opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, oraz podstawową terminologię zawodową,
 • w zakresie umiejętności:
 • potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna praktyki,
 • wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników pracy,
 • prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik,
 • korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu.
 • w zakresie kompetencji społecznych:
 • rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej,
 • rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne,
 • jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.

Materialne efekty praktyk dostarczone przez studentów, po sprawdzeniu przez opiekuna, stały się podstawą zaliczenia semestru. Dane dostarczone przez poszczególnych studentów zostały scalone i opracowane w formie niniejszego skorowidza alfabetycznego. Dzięki publikacji mogą służyć użytkownikom zasobu w prowadzeniu kwerend archiwalnych a także samym archiwistom do realizowanych poszukiwań.

SKOROWIDZ

Nazwisko i imię Miejscezamieszkania Pochodzeniespołeczne Rodzaj aktu Nr aktu
A
Abramowicz hr. Witold Stanisław Konstantynów sz u 94/1812
Abramski Mikołaj Łosice m p 50/1811
Abramski Mikołaj Łosice m k 190/1812
Abramski Tomasz Łosice m k 190/1812
Abramski Tomasz Łosice m p 50/1811
Abramski Tomasz Łosice m s 151/1812
Abramski Tomasz Łosice m z 47/1812
Ajzykowicz Helo Łosice ż p 86/1811
Aleksandrowicz hr. Stanisław Wtold Konstantynów sz s 88/1811
Aleksandrowicz hr. Stanisław Witold Konstantynów sz od 88/1811
Anczelowicz Izrael Janów ż sd/e 128/1812
Ankielowicz Berko Górki ż lic 9/1810
Ankwicz Józef Buszka (dziś Bużka) sz pg 47/1811
Artychowicz Andrzej Łosice m k 96/1811
Artychowicz Andrzej Łosice m sg sp
s
143/1812
150/1812
Artychowicz Anna Łosice m s 26/1811
Artychowicz Grzegorz Łosice m sg sp 143/1812
Artychowicz Jerzy Łosice m p 229/1812
Artychowicz Jerzy Łosice m s 228/1812
Artychowicz Marianna ze Starużyków Łosice k 96/1811
Artychowicz Paweł Łosice m s 26/1811
Artychowicz Paweł Łosice m p 229/1812
Artychowicz Paweł Łosice m s 228/1812
Artychowicz Teodor Łosice m s 26/1811
Artychowicz Teodor Łosice m s 30/1811
Artychowicz Teodor Łosice m p 229/1812
Artychowicz Teodor Łosice m s 144/1812
Artychowicz Teodor Łosice m s 228/1812
B
Bajalski Adam Łosice ż sd 86/1911
Bajalski Walenty Koryciany sz z 91/1812
Bańkowski Bazyli ?, młynarz ch s 152/1812
Barbara z Tarkowskich Łosice ch dg 35/1812
Bądzyńska Rozalia z Kamińskich Tchórzew sz peł 95/1811
Bądzyńska Zuzanna sz peł 95/1811
Bądzyński Paweł sz peł 95/1811
Bądzyński Wiktor sz peł 95/1811
Bądzyński Antoni Rusków, podkomorzy, kawaler
Orderu św. Stanisława
sz p, sd 165/1812
Bądzyński Antoni Rusków sz peł 45/1811
Bądzyński Antoni Rusków sz peł 95/1811
Bądzyński Antoni Olędy Bońce ch od 102/1811
Bądzyński Jan Rusków sz peł 95/1811
Bądzyński Jan Rusków sz peł 45/1811
Bądzyński Michał Tchórzew, Sędzia Ziemski Mielnicki sz peł 95/1811
Bednarski Jan Bużyska m s 1/1812
Bednarski Mikołaj Bużyska m s 1/1812
Berkowicz Zelda Łosice ż k 39/1812
Bętkowski Wincenty Rusy sz u 34/1811
Bielaszewski Szymon Łosice sz 4/1810
Bielecki Józef Łosice ch p 27/1812
Bielmski Michał sz s 192/1812
Bielniski Franciszek Brodacze sz s 106/1812
Bielniski Ignacy Brodacze sz s 106/1812
Bielniski Kazimierz Brodacze sz s 106/1812
Bielniski Mateusz Brodacze sz s 106/1812
Bielniski Szymon Brodacze sz s 106/1812
Bieniecki Ludwik Tchorzewce sz peł 95/1811
Bieniecki Ludwik Wieś NoskiParafii Góreckiej sz sd 87/1811
Biernacka Klara sz 35/1811
Biernacka Marianna Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Biernacka Marianna sz 35/1811
Biernacka Marianna sz pg 47/1811
Biernacka Marianna z Borkowskich Biernaty Rudnik sz t 107/1811
Biernacka Marianna z Krasnodębskich Biernaty Płosodrze sz z 108/1811
Biernacka Mariannaz Nowosielskich sz t 107/1811
Biernacka Teresa z Szorców Bolesty sz p 102/1812
Biernacka Zofia z Nowosielskich Biernaty Rudnik sz dm lub ds 147/1811
Biernacki Antoni Wyrozęby–Konaty sz 35/1811
Biernacki Bartłomiej Bolesty sz u 7/1812
Biernacki Benedykt Biernaty Płosodrze sz z 108/1811
Biernacki Benedykt Biernaty–Płowodizy sz t 221/1812
Biernacki Bernard Biernaty sz sd 116/1812
Biernacki Feliks Biernaty–Płowodizy sz k 226 1/2/1812
Biernacki Feliks Biernaty–Płowodizy sz s 225/1812
Biernacki Feliks Biernaty–Płowodizy sz t 221/1812
Biernacki Feliks Kancelista sądu kryminalnego dep. lubelski i siedlecki 204/1812
Biernacki Franciszek Biernaty sz sd 116/1812
Biernacki Franciszek Biernaty Rudnik sz z 42/1812
Biernacki Grzegorz Biernaty Średnie sz s 179/1812
Biernacki Ignacy Biernaty sz sd 116/1812
Biernacki Ignacy Biernaty Rudnik sz s 179/1812
Biernacki Ignacy Biernaty Rudnik t 107/1811
Biernacki Ignacy Biernaty Rudnik sz z 180/1812
Biernacki Ignacy Biernaty Rudnik sz z 16/1812
Biernacki Ignacy Biernaty Rudnik sz z 42/1812
Biernacki Jakub Biernaty sz sd 116/1812
Biernacki Jakub Biernaty Płosodrze sz z 108/1811
Biernacki Jan Biernaty sz s 100/1812
Biernacki Jan Biernaty Płosodrze sz z 108/1811
Biernacki Jan Biernaty–Płowodizy sz s 225/1812
Biernacki Jan Biernaty–Płowodizy sz t 221/1812
Biernacki Jan Biernaty Średnie sz świadek 175/1812
Biernacki Jan Biernaty Stare sz z 139/1812
Biernacki Jan Biernaty Średnie sz z 114/1811
Biernacki Jan Biernaty Średnie sz z 33/1811
Biernacki Jan Biernaty Średnie sz z 52/1812
Biernacki Jan Łosice sz s 33/1812
Biernacki  Jan sz. s 179/1812
Biernacki Józef Biernaty sz s 100/1812
Biernacki Józef Biernaty Średnie sz z 114/1811
Biernacki Ludwik sz s 179/1812
Biernacki Maciej sz s 179/1812
Biernacki Michał Biernaty Radniki ch u 216/1812
Biernacki Michał Biernaty Rudnik sz t 107/1811
Biernacki Michał. sz s 179/1812
Biernacki Paweł sz. s 179/1812
Biernacki Piotr Biernaty Rudnik sz t 107/1811
Biernacki Roch Biernaty Rudnik sz t 107/1811
Biernacki Stanisław Bolesty sz p 102/1812
Biernacki Stanisław sz. s 179/1812
Biernacki Wincenty Biernaty Stare sz z 139/1812
Biernacki Wincenty pełniący obowiązki Burgrabiego z 108/1811
Biernacki Wojciech Biernaty Płosodrze t 107/1811
Biernacki Wojciech Biernaty Średnie sz s 179/1812
Biernacki Zygmunt Biernaty sz s 4/1812
Berkowicz Marek Konstantynów ż k 51/1812
Błoński Franciszek sz s 192/1812
Błoński Maciej Błoń Wielki sz s 192/1812
Błoński Mateusz sz s 192/1812
Boczkowski Ludwik sz lic 1/1810
Boczkowski Ludwik sz lic 1/1810
Bojerowski Antoni Warszawa m dz 192/1812
Bolesta Maciej Popławy ch 210/1812
Bolesta Wojciech Popławy ch 210/1812
Bonicki Jakub Bużycki, przedmieście
m. Drohiczyna
m s 161/1812
Bonicki Piotr Bużycki, przedmieście
m. Drohiczyna
m s 161/1812
Borkowski Józef Łosice sz s 166/1812
Borkowski Leon Krynki sz z 91/1812
Borkowski Maciej Łosice ch dz 31/1812
Borkowski Maciej Nowosielec sz p 20/1811
Borkowski Maciej sz z 33/1811
Borkowski Mateusz Łosice ch dz 31/1812
Borkowski Mateusz Nowosielec sz p 20/1811
Borkowski Mateusz Nowosielec sz z 33/1811
Borkowski Piotr sz z 110/1811
Borychowski Feliks sz s 43/1811
Borysiewicz Jan Łosice m z 31/1811
Borysiewicz Jan Łosice , ul. Kowalska m z 6/1812
Borysiewicz Mikołaj Łosice, ul. Kowalska, m z 6/1812
Borysiewicz Mikołaj m z 31/1811
Brodacki Grzegorz Brodacze sz s 106/1812
Brodacki Jan Brodacze sz s 106/1812
Brodacki Mateusz sz peł 99/1811
Brodacki Tomasz Brodacze sz s 106/1812
Brodacki Wojciech Brodacze sz s 106/1812
Bryk Anna m zam 182/1812
Bryk zd. Markowska Teodora m. zam 182/1812
Bryk Omelan m zam 182/1812
Brzozowski Tadeusz sz peł 152/1811 + dodatek
Buczkowski Ludwik Hruszniew sz u 99/1812
Budziszewski Antoni Siedlce sz 104/1811
Bujalski Adam Olędy Bończa sz od 102/1811
Bujalski Melchior Olędy Bończa sz od 102/1811
Bujalski Paweł Jaśkowo sz z 91/1812
Bujalski Paweł sz 11/1812
Bujalski Stanisław Jaśkowo sz z 91/1812
Burzyński Józef Łosice sd 177/1812
Burzyński Józef Łosice m c 227/1812
Burzyński Józef Łosice m s 218/1812
Burzyński Józef Łosice m wg 220/1812
Burzyński Józef Łosice, woźny
Sądu Pokoju p. Łosickiego
sz s 166/1812
C
Celińska Joanna sz up 27/1811
Celińska Marianna sz up 27/1811
Celiński Krzysztof sz up 27/1811
Chaimowicz Szloma Sokołów ż dz 194/1812
Chibowska Franciszka Chybów sz pg 47/1811
Chibowska Marianna z Biernackich sz pg 91/1811
Chibowski Adam Chybów sz pg 91/1811
Chibowski Adam Szpaków sz dz 87/1811
Chibowski Andrzej sz pg 91/1811
Chibowski Andrzej sz. s 179/1812
Chibowski Jan sz. s 188/1812
Chibowski Jan 211/1812
Chibowski Łukasz Chybów sz. s 188/1812
Chibowski Łukasz dziś Chybów sz pg 47/1811
Chibowski Michał Biernaty Średnie sz s 84/1811
Chibowski Michał Biernaty Średnie sz sk 171/ 1812
Chibowski Michał Biernaty Średnie sz s 172/1812
Chibowski Michał Biernaty Średnie sz s 179/1812
Chibowski Michał Biernaty Średnie sz s 188/1812
Chibowski Michał Chybów ch pg 91/1811
Chibowski Paweł Biernaty Średnie ch s 84/1811
Chibowski Paweł Biernaty Średnie sz s 84/1811
Chibowski Paweł sz sk 171/ 1812
Chibowski Paweł sz s 172/ 1812
Chibowski Paweł sz s 188/1812
Chibowski Piotr 211/1812
Chibowski Tomasz sz pg 47/1811
Chibowski Tomasz sz s 188/1812
Chibowski Wojciech sz s 188/1812
Chiliński Felicjan Biernaty Średnie ch s 84/1811
Chiżewicz Feliks Łosice m s 228/1812
Chizewicz Feliks Łosice m z 47/1812
Chiżewicz Feliks Łosice m s 110/1812
Chiżewicz Łukasz Łosice m s 110/1812
Chmielewski Franciszek Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Chmielnicki Adam Radlnia sz z 12/1812
Chmielnicki Michał sz z 94/1811
Chromiński Augustyn Radlin sz z 94/1811
Chromiński Augustyn od 88/1811
Chromiński Marcin Radlin sz z 94/1811
Chryczuk Iwan Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Chybowska Felicja z Chybowskich Szankwie ch dz 94/1811
Chyliński Felicjan Łosice sz peł 16/1811
Chyliński Felicjan Łosice sz u 94/1812
Chyliński Felicjan Łosice, pisarz Sądu Pokoju sz pełpeł 18/181220/1812
Chyliński Felicjan Pisarz Sądu Pokoju powiatu łosickiego sz sdz 88/1811103/1811
Chyliński Felicjan Łosice, pisarz Sądu Pokoju sz od t 162/1812
Chyliński Felicjan Pisarz sądu pokoju dz
Chyliński Felicjan sz peł 152/1811 + dodatek
Chylnicki Felicjan Łosice sz peł 233/1812
Ciuperka Jan m s 152/1812
Ciurzyńska Marianna z Storczyńskich Łosice m s 152/1812
Ciurzyński Jan Łosice m s 152/1812
Ciurzyński Teodor Łosice m s 152/1812
Cudkowicz Józef Drohiczyn m s 161/1812
Cudkowicz Teofil Drohiczyn m s 161/1812
Cybulski Tomasz Falatycze Ruskie ch zap W/1814
Cybulski Tomasz Falatycze Ruskie ch pr brak/1807
Czajkowski M. P. peł 152/1811 + dodatek
Czapski Andrzej sz s 183/1812
Czapski Antoni Oshowiec sz wg 220/1812
Czapski Antoni Sz sod 4/18129/1812
Czapski Filip Czaple Andralewicze sz s 184/1812
Czapski Ignacy Czaple Ruskie sz s 184/1812
Czapski Ignacy Oshowiec sz wg 220/1812
Czapski Jan Czaple Andralewicze sz s 183/1812
Czapski Jan Czaple Andrelewicze up 105/1811
Czapski Jan Łosice ch s 30/1812
Czapski Kazimierz Oshowiec sz wg 220/1812
Czapski Krzysztof Koryciany sz odzś 9/181210/1812
Czapski Mateusz sz od 9/1812
Czapski Michał Czaple Andralewicze sz s 183/1812
Czapski Paweł Łęczycki sz sod 4/18129/1812
Czapski Stanisław Czaple Andrelewicze up 105/1811
Czapski Stanisław Koryciany sz odzś

9/181210/1812

11/1812

Czapski Stanisław Łosice ch s 30/1812
Czapski Stanisław Łosice ch s 30/1812
Czapski Stanisław Oshowiec sz wg 220/1812
Czapski Stanisław sz s 184/1812
Czapski Szymon sz s 183/1812
Czapski Tomasz Koryciany sz odzś 9/181210/1812
Czapski Tomasz Koryciany sz pg 160/1811
Czapski Wojciech sz s 184/1812
Czarnecki Grzegorz Przeciwiski sz s 124/1812
Czarnecki Jakub Przeciwiski sz s 124/1812
Czarnecki Jakub Przesmyki sz sg 125/1812
Czarnecki Jan Kamionki Ladzkie sz s 124/1812
Czarnecki Kazimierz Przeciwiski sz s 124/1812
Czarnecki Walenty Kamionki Ladzkie sz s 124/1812
Czarnocka Eleonora zd. Olędzka Olędy Orlice sz. sd 177/1812
Czarnocka Franciszka Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Czarnocka Gertruda Czaple Andrelewicze sz up 105/1811
Czarnocka Helena sz s 187/1812
Czarnocka Jadwiga z Łęczycków Pluty sz pg
pg
155/1812
156/1812
Czarnocka Joannaz Waszilewskich Czaple Andrelewicze sz up 105/1811
Czarnocka Katarzyna zd. Łępiecka Pniewiska sz s 187/1812
Czarnocka Katarzyna z Wyrozębskich Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Czarnocki Aleksander Wyrozęby Podawce sz S 54/1812
Czarnocki Andrzej Kamianki Lackie sz uz 7/18128/1812
Czarnocki Antoni sz lic 1/1810
Czarnocki Antoni nieczytelne sz sd 150/1811
Czarnocki Ignacy Szpaki sz sd 87/1811
Czarnocki Ignacy Szpaki sz u 94/1812
Czarnocki Jakub Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Czarnocki Jakub sz sd 177/1812
Czarnocki Jan Olędy Orlice sz sd 177/1812
Czarnocki Jan Terlikowce ch pg 91/1811
Czarnocki Jan sz z 8/1812
Czarnocki Krzysztof sz s 187/1812
Czarnocki Maciej Krynki sz z 91/1812
Czarnocki Mikołaj sz s 187/1812
Czarnocki Paweł Pluty sz pg
pg
155/1812
156/1812
Czarnocki Stanisław Czaple Andrelewicze sz up 105/1811
Czarnocki Tomasz sz s 187/1812
Czarnocki Tomasz sz s 188/1812
Czarnocki  Wojciech sz s 187/1812
Czapski Mateusz Koryciany sz pg 144/1811
Czapski Tomasz Koryciany sz pg 161/1811
Czarnocki Wojciech Pluty sz pg 156/1812
Czempiecki Teodor sz dz 194/1812
Czempiński Teodor Warszawa – królewski pisarz aktowy sz dz 192/1812
Czudowski Stefan Łosice ch p/z 138/1812
Czyżewski Grzegorz Łosice s 162/1811
D
Dacewicz Franciszek Łosice m s 226/1812
Dacewicz Franciszek Łosice m t 90/1811
Daciewicz Szymon Łosice ch p/z 138/1812
Dawidowicz Major Łosice ż d 157/1811
Dawidowicz Major Łosice ż s 49/1811
Dąbrowska Rozalia z Stępkowskich Pasiecze sz od t 162/1812
Dąbrowski Antoni Pasiecze sz od t 162/1812
Dąbrowski Walenty Pasiecze sz od t 162/1812
Demosud Piotr Łosice m zam 182/1812
Demosud Teodora z Starasimów Łosice m s 144/1812
Demosud Wawrzyniec Łosice m s 144/1812
Demosud Wawrzyniec Łosice m zam 182/1812
Demosudowa Marianna zd. Bryk Łosice m zam 182/1812
Dębski Mateusz Dziedzic dóbr Sarachwskich sz peł 109/1811
Dłużewski Kazimierz Międyrzec sz p T/1799
Dmitruk Tomasz Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Dmowski Franciszek Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Doloczewski Jan Szpaków sz dz 87/1811
Domasławski Bernard Janów ks peł 44/1811
Domańska Agnieszka z Demosudów Łosice m s 144/1812
Domański Grzegorz Łosice m s 144/1812
Domański Jan Łosice m s 144/1812
Domański Jan Łosice sz t 93/1812
Domański Jan Łosice sz 174/1811
Domański Szymon Szankowie sz s 149/1811
Domosud Katarzyna Łosice m t 93/1812
Dorociewicz Andrzey
Dorociewicz Antonina Łosice sz dz 82/1811
Dorociewicz Konrad s 83/1811
Dorosiewicz Andrzej ŁosiceBurmistrz Miasta Łosice sz spr

sd

83/1811101/1811

106/1811

Dorosiewicz Andrzej Łosice; burmistrz starej Rady m z
s
142/1812
152/1812
Dorosiewicz Andrzej Łosice sz dm 147/1811
Dorosiewicz Antonina z Piotrowskich Łosice sz s 83/1811
Dorosiewicz Jan Łosice m pgz

k

103/1812104/1812

105/1812

Dorosiewicz Jan Łosice m ss 49/181259/1812
Dorosiewicz Jan Łosice m s
s
153/1812
163/1812
Dorosiewicz Kondrat Łosice ch p/z 138/1812
Dorosiewicz Konrad m s 83/1811
Dorosiewicz Konrad Łosice m z 142/1812
Dorosiesiewicz Jan Łosice m. zap 181/1812
Dorosiesiewicz Jan Łosice m zam 182/1812
Dorosiesiewicz Jan Łosice m e 193/1812
Doroszewicz Jan Łosice m p 214/1812
Doroszewicz Jan Łosice m s 26/1811
Doroszewicz Jan Łosice m s 232/1812
Drachliński Wojciech Łosice m z 223/1812
Dramiński Jerzy Dziedzic wsi Krzyczew; Szambelan Dworu Polskiego; Sędzia prezydujący Sądu Pokoju Powiatu Łosickiego sz 53/1812
Dramiński Jerzy Krzyczew sz peł 20/1812
Dramiński Jerzy Łosice sz peł 16/1811
Dramiński Jerzy sz peł 152/1811 + dodatek
Drochlińska Praxeda Łosice ch p 137/1812
Drochlinska Prakseda Łosice m p 50/1811
Drochliński Andrzej Łosice m s 226/1812
Drochliński Andrzej Łosice m zap 181/1812
Drochliński Baltazar Łosice m zap 181/1812
Drochliński Józef Łosice m sg sp 143/1812
Drochliński Józef Łosice t 177/1811
Drochliński Wojciech m s 83/1811
DrochlinskiWojciech Łosice m p 50/1811
Drochliński Wojciech Łosice ch p 137/1812
Drochliński Wojciech Łosice ch p/z 138/1812
Drochliński Wojciech Łosice m c 227/1812
Drochliński Wojciech Łosice m p 229/1812
Drochliński Wojciech Łosice m s 161/1812
Drochliński Wojciech Łosice m s 187/1812
Drochliński Wojciech Łosice m s 226/1812
Drochliński Wojciech Łosice m s 228/1812
Drochliński Wojciech Łosice m zap 181/1812
Drochliński Wojciech Łosice m zam 182/1812
Drochliński Wojciech Łosice m s 158/1811
Drochliński Wojciech Łosice m s 159/1811
Drachliński Wojciech Łosice m 167/1811
Drochliński Wojciech Łosice m pr 101/1811
Drosiewicz Andrzej Łosice ch p 137/1812
Drosiewicz Andrzej Łosice m s 226/1812
Drosiewicz Konrad Łosice ch p 137/1812
Druchliński/DrochlińskiWojciech Łosice m s 30/1811
Dutkiewicz Józef Łosice ch dz 40/1812
Dziechowski Ignacy Pietrusy sz z 43/1812
E
Ettinger Mendel Warszawa ż dz 192/1812
F
Fajtelowicz Major ż s 25/1811
Faliszewski Jan  Nepomucen, ksiądz Górki sz lic 9/1810
Faywelowicz Leibus Chłopkowie ż dz 156/1811
Faywelowicz Leibus Chłopkowie ż up 173/1811
Faywelowicz Leibus Chłopków ż um 173/1812s.370–371
Filipowicz Jakub Łosice m k 96/1811
Flipowicz Jakub Łosice sz s 83/1811
Filipowicz Marianna ze Starużyków Łosice m k 96/1811
Filipowicz Michał sz lic 1/1810
Filipowicz Michał sz lic 1/1810
Filipowicz Michał sz lic 1/1810
Firkowicz Marko Łosice sz s 83/1811
Fiskowicz Mosko Tokary ż dz 103/1811
Fiszczewski Stefan Łosice peł 109/1811
Fiszczewski Stefan Łosice, zastępca wójta gm. Łosice sz p sd 165/1812
Fiszczewski Stefan Łosice sz up 222/1812
Fiszczewski Stefan Zakrze p 100/1811
Fiszkowicz Litman Literniki ż lic 1/1810
Franciszka z Kobylińskich Łosice ch s 30/1812
Frankowska Anna z Kosteckich Łosice m t 93/1812
Frankowska Anna zd. Kostecka Łosice m e 193/1812
Frankowski  Józef Łosice m e 193/1812
Frankowski Józef Łosice m s 144/1812
Frankowski Józef Łosice m t 93/1812
G
Gadomski Jakub sz lic 1/1810
Gadomski Jakub sz lic 1/1810
Gałecka Marianna sz s 41/1811
Gałecki Gabriel Szanków sz s 6/1810
Gałecki Grzegorz Wyczółki sz s 41/1811
Gałecki Józef Szańków sz u 99/1812
Gałecki Mateusz Radnia sz s 5/1810
Gałecki Mateusz Radnia sz s 6/1810
Gałecki Mateusz Szańków ch p 217/1812
Gałecki Michał Łosice sz ds 23/1811
Gałecki Michał Szanków sz s 6/1810
Gałecki Sebastian sz s 41/1811
Gałecki Wojciech Radnia sz s 5/1810
Gałecki Wojciech Radnia sz s 6/1810
Gałecki Wojciech Szańków ch p 217/1812
Giżewski Jędrzej m s 49/1811
Gliński Jan sz peł 44/1811
Gliszczyński Karol Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Głuchowska Agata Wyrzyki sz wg 160/1812
Głuchowska Apolonia Koryciany sz 92/1811
Głuchowska Apolonia Puczyce sz dz 103/1811
Głuchowska Barbara z Korycińskich Koryciany sz 92/1811
Głuchowska Marjanna zd. Obrąpalska sz s 179/1812
Głuchowski Antoni Koryciany sz 92/1811
Głuchowski Antoni Nowosielce m u 96/1811
Głuchowski Antoni sz od 9/1812
Głuchowski Bartłomiej sz s 179/1812
Głuchowski Ignacy Łosice m s 151/1812
Głuchowski Ignacy Pietrusy sz up 99/1812102/1812
Głuchowski Jędrzej Koryciany sz 92/1811
Głuchowski Kazimierz Suchodołek sz 40/1811
Głuchowski Piotr. Wyrzyki sz s 192/1812
Głuchowski Piotr Wyrzyki sz wg 160/1812
Głuchowski Tomasz Szpaków sz z 148/1812
Głuchowski Tomasz Wyrzyki sz wg 160/1812
Głuchowski Walenty Koryciany sz z 141/1812
Gnatowicz Jan Falatycze Ruskie sz zap R/1814
Gnatowski Andrzej Opole, p. włodawski sz p 157/1812
Gnatowski Franciszek Opole, p. włodawski; Komisarz
dóbr Szlubowskich
sz p 157/1812
Gnatowski Onufry Warszawa sz dz 195/1812
Gniewosz Jan Łosice sz peł 16/1811
Godebski Kazimierz Szankwie ch z 94/1811
Gołaski Piotr Rusków sz peł 45/1811
Gołaszyński Ignacy Próchenki sz sd 106/1811
Goławski Wojciech Droblin – sędzia ziemski m dz 195/1812
Gorzeński Makary Ks. Warsz. – dep. płocki sz dz 196/1812
Góralski Maciej Biernaty Stare ch s 152/1812
Góralski Mateusz Biernaty Stare ch s 152/1812
Gorski Feliks Łosice m sd 177/1812
Górski Andrzej sz peł 45/1811
Górski Andrzej u 7/1812
Górski Krzysztof Górki sz z 112/1811
Górski Maciej u 7/1812
Górski Mateusz Górki sz z 112/1811
Grochowski Jakob Łosice ch sg 29/1812
Grochowski Kacper Łosice ch sg 29/1812
Grochowski Maciej Łosice ch sg 29/1812
Grochowski Wojciech Łosice ch sg 29/1812
Grodzki Maciej sz s 43/1811
Grodzki Paweł Włodki sz s 43/1811
Gumiński Maciej Koryciny ch 92/1811
Gumiński Maciej Łosice sz peł 13/1811
Gutecki Jakub sz. s 186/1812
Gutecki Józef. sz s 186/1812
H
Henio Karol Koryciny ch 92/1811
Herszch Heidelstein Tobiasz Siemiatycze ż peł 140/1811
Herszel Heidelstein Tobiasz Siemiatycze ż z 146/1811
Herzkowa Zlata ż lic 9/1810
Herzkowa Złata Łosice ż lic 1/1810
Herzkowicz Leibko Łosice ż lic 1/1810
Hirurg Henik Karol Łosice p 86/1811
Hordzijewski Alexander Mostów sz sd 106/1811
Humnicki Andrzej Klemens Falatycze Ruskie sz p I/1814
I
Izdebski Andrzej Klimach sz sg 122/1812
Izdebski Antoni sz peł 45/1811
Izdebski Antoni Klimach sz sg 122/1812
Izdebski Antoni Łosice sz s 178/1812
Izdebski Jakub Sztojaki sz sg 122/1812
Izdebski Józef sz peł 45/1811
Izdebski Kazimierz Bejdy sz zz 101/1812109/1812
Izdebski Kazimierz burgrabia Sądu Pokoju powiatu łosickiego urzędujący w tym mieście sz speł

up/sd

up

s

88/181195/1811

97/1811

105/1811

113/1811

Izdebski Kazimierz Łosice sz peł 16/1811
Izdebski Kazimierz Łosice sz ds 23/1811
Izdebski Kazimierz Łosice sz p 20/1811
Izdebski Kazimierz Łosice sz 8/1810
Izdebski Kazimierz Łosice sz peł 152/1811 + dodatek
Izdebski Kazimierz Łosice sz d 2/1810
J
Jankielowicz Berko Górki ż lic 1/1810
Jankielowicz Baruch Sokołów ż dz 194/1812
Janlutowicz Berko Górki ż lic 1/1810
Jarlych Jan Łosice m z 142/1812
Jarmosik Jan m s 26/1811
Jarocka Marianna z Leleyków Łosice m s 151/1812
Jarocki Dominik m. k 190/1812
Jarocki Dominik Łosice m s 151/1812
Jarocki Jan m k 190/1812
Jarocki Jan Łosice m s 151/1812
Jarocki Jan Łosice m z 47/1812
Jarosiewicz Jan sz pg 47/1811
Jarocki Mikołaj Raczyny sz s 97/1812
Jarosiewicz Józef sz pg 47/1811
Jarosiewicz Kazimierz Droblin sz pg 47/1811
Jarosiewicz Michał sz pg 47/1811
Jarosiewicz Tomasz sz pg 47/1811
Jartychowicz Jan m s 26/1811
Jartychowicz Marianna m s 26/1811
Jasiński Walenty Sawice Bronisze sz dm
up
158/1812
159/1812
Jaskowski Józef Pniewiski sz z 88/1812
Jędrzejak Grzegorz Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Jołtyżewska Anastazja z Starużyków Łosice m k 96/1811
Jołtyżewska Katarzyna Łosice m k 96/1811
Jołtyżewski Grzegorz Łosice m k 96/1811
Jołtyżewski Jan Łosice expedytor poczty łosickiej sz ss

z

sd

83/181184/1811

92/1811

110/1811

111/1811

Jołtyżewski Stefan Łosice m k 96/1811
Jonczuk Chwedor Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Jonczuk Stefan Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Joskowicz Szloma Patkowo ż lic 1/1810
Jozkowicz Mosko Tokary ż dz 219/1812
Józkowicz Jako Łosice ż k 39/1812
Jurykowicz Anna z Kucewiczów Łosice m sd 108/1812
Jurykowicz Jan Łosice m sd 108/1812
Jzdebski Kazimierz Łosice sz u 74/1811
K
Kacewicz Jan Łosice sg 114/1812
Kaczałowicz Antoni Łosice m s 151/1812
Kaczyńska Marta z Omelanowiczów Łosice m s 98/1812
Kaczyński Antoni Hruszniew sz u 99/1812
Kaczyński Józef Łosice m s 150/1812
Kaczyński  Józef m zam 182/1812
Kaczyński Tomasz Łosice m s 98/1812
Kaczyński Tomasz Łosice m s 150/1812
Kadłubowski Jan Janiczewicze sz p 117/1812
Kakowski Józef sz s 36/1811
Kalicka z Szankowskich Marianna sz s 5/1810
Kalicki  Adam sz sg 169/1812
Kalicki  Aleksander sz. z 180/1812
Kalicki Aleksander sz s 32/1811
Kalicki Alexander sz t 90/1811
Kalicki Franciszek Kobylany Skorupki sz 3/1810
Kalicki Grzegorz Kaliski sz s 107/1812
Kalicki Grzegorz sz sg 169/1812
Kalicki Jan Łosice ch dz 31/1812
Kalicki Jan Nowosielec sz s 36/1811
Kalicki Józef sz pg 156/1812
Kalicki Józef sz s 36/1811
Kalicki Józef Skwierczyn Lacki sz s 43/1811
Kalicki Kazimierz Łosice sz pg 156/1812
Kalicki Kazimierz sz s 43/1811
Kalicki Ludwik Radlnia sz u 42/1811
Kalicki Maciej Izdebki–Wąsy sz s 32/1811
Kalicki Maciej sz u 42/1811
Kalicki Mikołaj sz. sg 169/1812
Kalicki  Paweł Grockowce sz z 180/1812
Kalicki Paweł Nowosielsk sz pg lub dm 153/1811
Kalicki Piotr sz s 5/1810
Kalicki Piotr sz s 32/1811
Kalicki Szymon Kamianki–Nicki sz u 7/1812
Kalicki Tomasz Bolest sz z 168/1812
Kalicki Tomasz Kaliski sz. sg 169/1812
Kalicki Tomasz Wyczółki sz s 32/1811
Kalicki Tomasz sz s 5/1810
Kalicki Wawrzyniec Łosice ch dg 35/1812
Kalicki Wawrzyniec Wyrzyki sz s
z
s
z
s
145/1812
146/1812
147/1812
148/1812
154/1812
Kaliska Marcela z Wierzbickich Łosice sz t 90/1812
Kaliska Petronella z Wyrzykowskich Wyrzyki sz s
z
147/1812
Kaliski Fiodor Łosice sz t 90/1812
Kaliski Karol Wyrzyki sz s
z
147/1812
148/1812
Kaliski Mikołaj Łosice sz t 90/1812
Kaliski Stefan Łosice sz t 90/1812
Kamieniecki Andrzej Łosice ch d 22/1812
Kamieniecki Franciszek Łosice ch d 22/1812
Kamieniecki Krzysztof Łosice ch d 22/1812
Kamieniecki Marcin Łosice ch s 23/1812
Kamieniecki Szymon Łosice ch s 23/1812
Kamieńska Anna z Pliszków Pliszki sz s 145/1812
Kamieńska Barbara Trępice Nadolne ch s 215/1812
Kamieńska Ewa z Zaleskich Zalesie sz s 92/1812
Kamieńska Helena Tarkówek sz z 37/1811
Kamieńska Katarzyna Pliszki sz s 145/1812
Kamieńska Monika z Pniewskich Przesmyki sz t 95/1812
Kamieński Andrzej Lipiny sz 8/1810
Kamieński Antoni Trępice Nadolne ch s 215/1812
Kamieński Antoni sz z 173/1812
Kamieński Franciszek Olędy Orlice sz z 173/1812
Kamieński Franciszek Przesmyki  Zarazy sz s 178/1812
Kamieński Franciszek Przesmyki Zarazy sz t ds op 167/1812
Kamieński Franciszek Trębice Nadolne sz up 24/1811
Kamieński Franciszek Wyrozęby Podawce sz z 19/1812
Kamieński Franciszek sz z 37/1811
Kamieński Franciszka Lipiny sz 8/1810
Kamieński Hieronim sz z 37/1811
Kamieński Hilary sz u 7/1812
Kamieński Jakub Kamianki Lackie sz s 149/1812
Kamieński Jakub sz z 8/1812
Kamieński Jan Przesmyki ch Z 208/1812
Kamieński Jan Przesmyki sz p/z 134/1812
Kamieński Jan Przesmyki sz t 95/1812
Kamieński Jan sz z 174/1812
Kamieński Jan sz z 175/1812
Kamieński Józef Rzewuski Zawady sz s 5/1812
Kamieński Kazimierz Trępice Nadolne ch s 215/1812
Kamieński Krzysztof Wyrozęby Podawce sz z 19/1812
Kamieński Łukasz sz 8/1810
Kamieński Maciej sz 8/1810
Kamieński Marcin Przesmyki ch z 208/1812
Kamieński Marcin Przesmyki sz p/z 134/1812
Kamieński Marcin Przesmyki Przyłęgi sz z 174/1812
Kamieński Marcin sz. z 175/1812
Kamieński Mateusz Trępice Nadolne ch s 215/1812
Kamieński Mateusz Trębice Nadolne sz up 24/1811
Kamieński Michał Kamianki Lackie sz s 149/1812
Kamieński Michał sz 8/1810
Kamieński Mateusz sz 8/1810
Kamieński Szymon Zalesie sz s 92/1812
Kamieński Szymon sz. z 185/1812
Kamieński Walenty Kamianki–Lackie sz uz 7/18128/1812
Kamieński Walerian Kamianki Lackie sz s 149/1812
Kamieński Wawrzyniec Pliszki sz s 145/1812
Kamieński Wojciech Zalesie sz s 92/1812
Kamiński Kazimierz Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Kamińskich Rozalia u 79/1811
Kaniewski Onufry Łosice m t 93/1812
Karowska z Wierzcyskich Marianna sz d 2/1810
Karowski Jan sz d 2/1810
Kastelski Paweł sz peł 44/1811
Katarzyna z Sobieszewskich Łosice ch p 34/1812
Katarzyna ze Znamierowskich Łosice ch sd 36/1812
Kędrzyński Jakub Łosice m peł 233/1812
Kędrzyński Jakub Łosice m up 222/1812
Kędzyński Jakub Łosice, komornik
powiatu łosickiego
m od t 162/1812
Kętrzyński Jakub Komornik powiatu łowickiego dz 196/1812
Kicka z Marciniaków Apolonia Suchodół Wielki ch 4/1810
Kicki Wojciech Suchodól Wielki ch 4/1810
Kickówna Marianna Suchodól Wielki ch 4/1810
Kipniski Paweł Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Kisieliński Franciszek Wygoda sz 17/1811
Kłopotowska Hanna Marianna Błonie sz 15/1811
Kłopotowska Marianna Błonie sz 14/1811
Kłopotowska z Niewiarowskich Teresa Błonie sz 14/1811
Kłopotowska Teresa z Niewiarowskich Błonie sz 15/1811
Kłopotowski Józef Błonie sz 14/1811
Kłopotowski Józef Błonie sz 15/1811
Kłopotowski Jozef Błonie Wielkie (dziś Błonie Duże) sz zap 29/1811
Kobylański Jan Biernaty Przednie sz u 175/1811
Kobylański Jan Biernaty Średnie sz u 175/1812
Kobyliński Jan Oshowiec sz wg 220/1812
Kobylański Jan sz u brak numeru
Kobylińska Agnieszka z Pniewskich sz up 159/1812
Kobylińska Katarzyna sz up 159/1812
Kobylińska Tekla z Biernackich Skolimów Starawieś sz t 107/1811
Kobyliński Franciszek sz up 159/1812
Kobyliński Paweł Trębice sz s 45/1812
Kobyliński Wojciech Oshowiec sz wg 220/1812
Kobylnicki Dominik Łosice ch s 30/1812
Kobylnicki Jakub Kamianki–Wańki sz u 7/1812
Kobylnicki Jan Łosice ch sg 29/1812
Kobylnicki Piotr sz u 7/1812
Kobyliński Roch Skolimów Starawieś t 107/1811
Kobylnicki Wojciech Łosice sz sg 29/1812
Kobylnicki Wojciech Łosice sz sg 29/1812
Kolatka Eliasz Łosice 174/1811
Konraciuk Filip Łosice m s 144/1812
Kondraciuk Grzegorz, wnuk t 177/1811
Kondraciuk Maryanna t 177/1811
Kopińska Tacyjanna Łosice ch s 22/1811
Kopińska Tacyjanna Łosice ch zap 21/1811
Korniluk Michał Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Kortelski Paweł Podpisarz Wydziału Spornego Sądu Pokoju,Łosice sz peł 20/1812
Korycińska Agnieszka z Lipnickich Koryciany sz d 12/1810
Korycińska Helena sz d 11/1810
Korycińska Leonora z Łęczyckich Raczyny sz s 97/1812
Koryciński Andrzej sz 46/1811
Koryciński Andrzej sz sd 177/1812
Koryciński Antoni Koryciany sz sod 4/18129/1812
Koryciński Antoni s 205/1812
Koryciński Franciszek sz sd 177/1812
Koryciński Jakub Koryciany sz d 11/1810
Koryciński Jakub Koryciany sz d 12/1810
Koryciński Jakub Koryciany sz 92/1811
Koryciński Joachim Głuchówek u 7/1812
Koryciński Maciej Kordany sz sg 125/1812
Koryciński Maciej Popławy sz up 24/1811
Koryciński Melchior sz s 4/1812
Koryciński Melchior Koryciny sz s 123/1812
Koryciński Sebastian Kordany sz sg 125/1812
Koryciński Szymon Koryciny sz s 123/1812
Koryciński Tomasz Koryciany sz 46/1811
Koryciński Wojciech Koryciany sz d 11/1810
Koryciński Wojciech Koryciany sz d 12/1810
Koryciński Wojciech Koryciany sz 4/1812
Koryciński Wojciech S 205/1812
Korycińskich Barbara S 88/1811
Kosiński Antoni sz peł 139/1811
Kostecka Antonina Łosice m t 93/1812
Kostecka Franciszka z Wzorków Łosice m t 93/1812
Kostecka Marianna zd. Artych m e 193/1812
Kostecka Maryanna z Jartychów Łosice m t 93/1812
Kostecki Jan p 135/1812
Kostecki Jan p/z 136/1812
Kostecki Jan Łosice m. e 193/1812
Kostecki Jan Łosice m. k 191/1812
Kostecki Jan Łosice m k 226 1/2/1812
Kostecki Jan Łosice m z/p 126/1812
Kostecki Jan Łosice m s 152/1812
Kostecki Jan Łosice m s 225/1812
Kostecki Jan Łosice m sg 125/1812
Kostecki Jan Łosice m tt 90/181293/1812
Kostecki Jan Łosice sz dm lub ds 147/1811
Kostecki Jan Łosice sz d 157/1811
Kostecki Jan Łosice sz ppeł

pr

z

sd

86/181199/1811

101/1811

110/1811

111/1811

Kostecki Jan Łosice sz 148/1811
Kostecki Jan sk 97/1811
Tchorzewce sz peł 95/1811
Koryciny sz 92/1811
Kostecki Michał Łosice m t 93/1812
Kostecki Paweł Łosice m t 93/1812
Kostecki Paweł Łosice sz sd 86/1811
peł 91/1811
Kostelski Paweł Podpisarz Wydziału Spornego Sądu Pokoju Powiatu Łosickiego sz 53/1812
Kościuczyk Franciszka m s 28/1811
Kościuczyk Jacjanna m s 28/1811
Kościuczyk Jan m s 28/1811
Kościuczyk Jan Łosice m s 110/1812
Kościradzki Felix Krasnodęby Sypytki sz s 106/1812
Kotowicz Michał Łosice ch s 22/1811
Kotowicz Michał Łosice ch zap 21/1811
Kowalska Eudokia z Ciurzyńskich Łosice m s 152/1812
Krasnodęby Sypytki sz s 106/1812
Kowalski Jan m s 26/1811
Kowalski Jan m p 50/1811
Kowalski Roman Łosice m e 193/1812
Kowalski Roman Łosice m s 49/1812
Kowalski Roman Łosice m s 26/1811
Kowalski Roman Łosice m s 110/1812
Kowalski Roman Łosice m s 232/1812
Kowalski Roman Łosice sd k 190/1812
Kowalski Roman Łosice sg 114/1812
Kowalski Roman Łosice m z
s
z
s
142/1812
147/1812
148/1812
150/1812
Kowalski Roman Łosice, ul. Międzyrzecka m ss 13/181214/1812
Kowiradzki Jan sz s 192/1812
Koziorowicz J. Falatycze Ruskie sz zap R/1814
Koziuk Jozef Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Kozłowski Aleksy Łosice sz peł 233/1812
Koztecki Jan Warszawa m dz 192/1812
Krajowski Wawrzyniec pr 101/1811
Krantz Jan dz 206/1812
Krasnodębska Teresa z Przewoskich Krasnodęby Sypytki sz 14/1811
Krasnodębski Baltazar Przesmyki sz s 50/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice m p 224/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice m p 231/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice m t 230/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice m up 222/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice m z 223/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice sz s 83/1811
Krasnodębski Franciszek Łosice sz z 173/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice sz z 174/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice sz z 175/1812
Krasnodębski Franciszek Łosice; Woźny Sądu Pokoju Powiatu Łosickiego Sz z 57/1812
Krasnodębski Franciszek Pniewiska sz p 115/1812
Krasnodębski Franciszek sz s 106/1812
Krasnodębski Franciszek sz wg 160/1812
Krasnodębski Franciszek Szanków sz s 178/1811
Krasnodębski Franciszek Szańków sz uz 7/18128/1812
Krasnodębski Franciszek Szańków z 94/1811
Krasnodębski Klemens Krasnodęby Sypytki sz 14/1811
Krasnodębski Klemens sz 15/1811
Krasnodębski Michał Krasnodęby Sypytki sz 14/1811
Krasnodębski Michał Sypytki sz odzś 9/181210/1812
Krasnodębski Michał Krasnodęby Sypytki sz s 106/1812
Krasuska Joanna z Biernackich Olędy sz t 107/1811
Krasuski Andrzej Olędy sz t 107/1811
Krasuski Antoni Lipiny Sz z 57/1812
Krasuski Felix Lipiny sz d 2/1810
Krasuski Feliks Lipiny sz zap 29/1811
Krasuski Felix Lipiny sz pg 144/1811
Krasuski Felix Lipiny sz up 145/1811
Kraszowski Wawrzyniec Tokary peł 85/1811
Krawczuk Justyna z Kościuczyków Łosice m s 110/1812
Krawczuk Krystyna? m s 28/1811
Krawczuk Szymon m s 28/1811
Krawczuk Szymon Łosice m s 110/1812
Kryński Antoni Zalesie sz z 141/1812
Kryński Franciszek Paprotnica Krasy Sz s 46/1812
Kryński Józef Wyrzyki sz s
z
s
147/1812
148/1812
154/1812
Kryński Józef Wyrzyki sz z 16/1812
Kryński Marcin Kukawki sz z 91/1812
Kryński Marcin Zalesie sz z 141/1812
Kryński Paweł Niemierki s/gz 140/1812
Kryński Paweł Wyrzyki sz s
z
s
147/1812
148/1812
154/1812
Kryński Paweł Wyrzyki sz zz 16/181217/1812
Kryński Paweł Wyrzyki – wieś ch dz 206/1812
Kryński Tomasz Paprotnica Krasy Sz s 45/1812
Kryński Wojciech Koryciany sz z 91/1812
Krysiewicz Ignacy Ruda sz p 141/1811
Krysiewicz Ignacy Ruda sz p 142/1811
Krysiewicz Ignacy Ruda sz p 143/1811
Krysiewicz Ignacy Ruda sz p 165/1811
Krysiewicz Ignacy Ruda sz peł 166/1811
Krysiewicz Ignacy Ruda sz z 146/1811
Krysiewicz Ignacy Rusków 104/1811
Krysowicz Ignacy Ruda sz peł 139/1811
Krzymowska Teofilia z Głuchowskich Zalesie sz s 92/1812
Krzymowski Karol Zalesie sz s 92/1812
Krzymowski Michał Zalesie sz s 92/1812
Krzyżanowski Józef Łosice sg 114/1812
Krzyżanowski Józef Łosice m pt

k

86/181190/1811

96/1811

Krzyżanowski Józef Łosice m sg sp
s
s
143/1812
151/1812
163/1812
Krzyżanowski Józef Łosice sz s 76/1811
peł 80/1811
Krzyżanowski Józef Łosice sz t 93/1812
Krzyżanowski Józef Łosice ? s 158/1811
Krzyżanowski Józef Łosice ? s 159/1811
Krzyżanowski Józef Łosice, Kozi Ryneczek m u 2/1812
Księżopolski Wojciech sz s 192/1812
Kucewicz Anna zd. Ostaszewska m. e 193/1812
Kucewicz Antoni m z 31/1811
Kucewicz Antoni Łosice k 96/1811
Kucewicz Antonii Łosice s 168/1811
Kucewicz Jacjanna m s 30/1811
Kucewicz Jan m s 3/1812
Kucewicz Jan m zam 182/1812
Kucewicz Jan m e 193/1812
Kucewicz Józefa z Sokulskich Łosice k 96/1811
Kucewicz Kondrad Łosice m s 232/1812
Kucewicz Konrad Łosice k 96/1811
Kucewicz Konrat m s 30/1811
Kucewicz Magdalena z Bańkowskich Łosice m s 152/1812
Kucewicz Paweł Łosice k 96/1811
Kucewicz Teodor Łosice m s 3/1812
Kucewicz Wawrzyniec Łosice, pisarz miasta Łosice m s 152/1812
Kucewiczowa Marianna Łosice m s 232/1812
Kucewiczowa Tacyanna z Oleszkowczów, córka t 177/1811
Kucharska Elżbieta Tokary sz p 85/1811
Kucharski Hilary t 90/1811
Kucharski Piotr Tarkowsk sz u 79/1811
Kucharski Sebastian Nowosielce sz dz 79/1811
Kucharski Tomasz Łosice sz sd 86/1811
Kuciewicz Antoni Łosice m t 93/1812
Kuczyński Franciszek Przesmyki–Przyłęgi sz t 96/1812
Kukawska Magdalena Kukawka ch c 227/1812
Kukawska Tekla Kukawki sz 7/1810
Kukawska Zofia z Głuchowskich Kukawki sz 7/1810
Kukawski Józef Kukawki sz 7/1810
Kukawski Krzysztof Kukawki sz 7/1810
Kukawski Mateusz Kukawki sz 7/1810
Kukawski Piotr Szańkowa sz z 168/1812
Kukawski Tomasz sz z 112/1811
Kukawski Wawrzyniec Kukawka ch c 227/1812
Kulesza Józef Kopcie sz peł 109/1811
Kulesza Wiktor Kopce sz peł 109/1811
Kulesza Wojciech Kopcie sz peł 109/1811
Kuncewicz Jan Łosice sg 114/1812
Kuszell (Kuszlla) Antoni peł 139/1811
Kuszell Bernard Szawły sz peł 233/1812
Kuszell (Kuszlla) Franciszek Hulidów peł 139/1811
Kuszell Jozef Hulidów sz p H/1814
Kuźmiński Franciszek Jakuwki sz 17/1811
Kuźmiński Franciszek ŁosiceExaktor Podatku Konsumpcyjnego sz peł 18/1812
Kwiatkowska Marianna Łosice m s 30/1811
Kwiatkowski Jacenty Łosice m s 51/1811
Kwiatkowski Jan m s 51/1811
Kwiatkowski Jan m s 30/1811
Kwiatkowski Mateusz Łosice m s 30/1811
Kwiatkowski Mateusz Łosice m s 232/1812
L
Lachowski Józef Nowosielce sz dz 79/1811
Leduchowski Józef Kawaler Krzyża Wojskowego sz s 88/1811
Leibowicz Mendel Wozniki ż lic 1/1810
Leibowicz Mendel Wozniki ż lic 1/1810
Leibowicz Szmul Łosice ż p 157/1812
Lejbowicz Szmul Łosice ż sd 108/1812
Leleyko Maciej Łosice m z 142/1812
Lerniewski Wojciech Kozi RyneczekŁosice m z 6/1812
Leszczyński Franciszek s 3/1812
Leśniewski Woyciech Nowosielce sz dz 79/1811
Leśniowski Stanisław Łosice s 168/1811
Leśniowski Wojciech Łosice s 83/1811
Leśniowski Woyciech Łosice sd 163/1811
Lewkowicz Daniel Łosice ż lic 9/1810
Libiszowski Jan Łosice sz u 94/1812
Libiszowski Jan Łosice, kancelista
Sądu Pokoju p. łosickiego
sz p sd 165/1812
Libiszowski Jan ŁosiceKancelista Sądu Pokoju sz zpeł 108/1811109/1811
Lienputowski Wincenty Rzewuski–Zawady sz lic 89/1812
Lipińska Anna Warszawa sz od 88/1811
Lipińska Antonina zd. Izdebska sz s 178/1812
Lipińska Balbina z Chmielnickich Radlnia sz z 12/1812
Lipińska Benedykta Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Lipińska Franciszka Kamionki– Czabaje sz 35/1811
Lipińska Frańciszka z Terlikowskich Terlików sz up 145/1811
Lipińska Jadwiga sz s 36/1811
Lipińska Marianna Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
Lipińska Marianna Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Lipińska Marianna z Łęczyckich Przesmyki Zarazy sz t ds op 167/1812
Lipiński Adam sz s 179/1812
Lipiński Andrzej sz up 145/1811
Lipiński Baltazar sz sd 150/1811
Lipiński Baltazar Sawice–Bronisze ch wg 220/1812
Lipiński Baltazar Sawice Bronisze sz k lub p 172/1811
Lipiński Baltazar Sawice Bronisze sz zap 172/1812s. 368–369
Lipiński Baltazar Sawice Bronisze sz s 170/ 1812
Lipiński Baltazar Sawice Bronisze sz sk 171/ 1812
Lipiński Bonifacy sz s 36/1811
Lipiński Bonifacy sz s 84/1811
Lipiński Bronisław Łosice ch p 25/1812
Lipiński Felicjan Skolimów–Ptaszki ch s 218/1812
Lipiński Franciszek sz z 94/1811
Lipiński Franciszek Lipiny sz up 27/1811
Lipiński Franciszek Szańków ch p 217/1812
Lipiński Franciszek 212/1812
Lipiński Ignacy Kamionki–Czabaje sz 35/1811
Lipiński Ignacy Kamianki – wieś ch dz 209/1812
Lipiński Jacenty Biernaty – wieś ch S 207/1812
Lipiński Jacenty Łosice ch p 25/1812
Lipiński Jacenty sz s 36/1811
Lipiński Jakub Kamianki–Nicki sz s
t ds op
149/1812
167/1812
Lipiński Jakub Lipiny sz pg 91/1811
Lipiński Jakub Lipiny sz s 38/1811
Lipiński Jakub Lipiny sz up lub k 155/1811
Lipiński Jakub Łosice sz s 81/1811
Lipiński Jan Biernaty Srednie ch u 216/1812
Lipiński Jan Przesmyki(ul. Zarazy) sz sd 98/1811
Lipiński Jan Przesmyki(ul. Zarazy) sz sd 98/1811
Lipiński Jan Przesmyki Zarazy sz t ds op 167/1812
Lipiński Jan s 83/1811
Przesmyki Rogoziec ch k 78/1811
Lipiński Jan sz t ds op 167/1812
Lipiński Janusz Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
Lipiński Karol sz. s 179/1812
Lipiński Karol sz t ds op 167/1812
Lipiński Karol Przesmyki sz t 95/1812
Lipiński Kazimierz Kamianki – wieś ch dz 209/1812
Lipiński Kazimierz sz z 94/1811
Lipiński Kazimierz sz 35/1811
Lipiński Krzysztof dziedzic sz z 141/1812
Lipiński Krzysztof Lipiny ch u 216/1812
Lipiński Krzysztof Rzewuski Zawady sz s 5/1812
Lipiński Maciej 212/1812
Lipiński Maciej Biernaty Średnie ch u 216/1812
Lipiński  Maciej Izdebki Wąsy sz s 178/1812
Lipiński Mateusz Kamianki–Nicki sz s 149/1812
Lipiński  Marcin sz sk 189/1812
Lipiński Mateusz sz. sk 171/ 1812
Lipiński Mateusz sz s 178/1812
Lipiński Mateusz u 7/1812
Lipiński Paweł sz up 27/1811
Lipiński Paweł Biernaty Średnie sz s 36/1811
Lipiński Paweł Biernaty – wieś ch s 207/1812
Lipiński Paweł Łosice ch p 25/1812
Lipiński Paweł sz s 38/1811
Lipiński Piotr Pniewiska sz. s 178/1812
Lipiński Stanisław Kamianki Nicki sz pg 144/1811
Lipiński Stanisław Kamianki Nicki sz up 145/1811
Lipiński Stanisław Kamianki–Nicki sz s 149/1812
Lipiński Stanisław Kamionki Nicki sz p lub sd 151/1811
Lipiński Stanisław Kamianki Nicki 92/1811
Lipiński Stanisław Lipiny ch pg 91/1811
Lipiński Stanisław sz sd 150/1811
Lipiński Stanisław sz. s 188/1812
Lipiński Stanisław Biernaty Rudnik sz u 7/1812
Lipiński Szymon Lipiny sz up 27/1811
s 38/1811
Lipiński Szymon Lipiny sz s 178/1811
Lipiński Szymon Łosice sz sg 29/1812
Lipiński Walenty sz s 38/1811
Lipiński Walenty sz. s 178/1812
Lipiński Wojciech sz up 27/1811
Lipińscy Krzysztof i Maciej sz pg lub dm 153/1811
Lipnicka Cecylia Przesmyki Zarazy sz up 24/1811
Lipnicka Katarzyna Przesmyki–Przytęgi sz sg 113/1812
Lipnicki Antoni sz d 12/1810
Lipnicki Franciszek sz d 12/1810
Lipnicki Jakub Falatycze sz z 88/1812
Lipnicki Jan Lipiny dziedzic Lipin sz zs 52/181258/1812
Lipnicki Krzysztof Skolimów sz up 24/1811
Lipnicki Maciej Biernaty Przednie sz s 58/1812
Lipnicki Mateusz „Syn” Łosice sz sd 108/1812
Lipnicki Stanisław Kamianki Nicki sz 8/1810
Lipnicki Szymon Łosice sz sd 108/1812
Lipniska Jadwiga z Raczyńskich Biernaty Średnie sz s 100/1812
Lipniska Marianna Rzewuszki Stare sz z 118/1812
Lipniski Bonawentura Biernaty Średnie sz s 100/1812
Lipniski Felicjan Rzewuszki Stare sz z 118/1812
Lipniski Jacenty Biernaty Średnie sz s 100/1812
Lipniski Jakub Biernaty Średnie sz s 100/1812
Lipniski Jan sz z 118/1812
Lipniski Piotr sz z 118/1812
Lipski Józef m s 49/1811
Lipski Józef Łosice, ul. Drohicka m Ss 13/181214/1812
Lipniski Paweł Biernaty Średnie sz s 100/1812
Lisiecki Jan Liszki sz ds 23/1811
Lisiecki Maciej Liszki sz ds 23/1811
Lisiecki Wawrzyniec sz peł 45/1811
Lisiecki Wawrzyniec sz peł 95/1811
                                                Ł
Łęczycka Apolonia z Domańskich sz ss 13/181214/1812
Łęczycka Katarzyna ze Skolimowskich sz k lub p 172/1811
Łęczycka Katarzyna ze Skolimowskich sz zap 172/1812
Łęczycka Maryanna Przesmyki Rogoziec ch k 78/1811
Łęczycka Kunegunda z Trębickich Pluty sz pg 155/1812
Łęczycki Andrzej Kaliski sz zs 96/181297/1812
Łęczycki Bartłomiej Pluty sz pg 155/1812
Łęczycki Dominik Łęczycki sz s 14/1812
Łęczycki Idzi sz s 113/1811
Łęczycki  Jakob sz. sg 169/1812
Łęczycki Jakub Łęczycki sz s 113/1811
Łęczycki Jakub Łęczycki Sz ss 13/181214/1812
Łęczycki Jakub Łęczycki sz s 166/1812
Łęczycki Józef sz s 113/1811
Łęczycki Karol Łęczycki sz pg 155/1812
Łęczycki Kazimierz Łęczycki sz pg 155/1812
Łęczycki Krzysztof Łęczycki sz ss 13/181214/1812
Łęczycki Maciej Pliszki sz z 146/1812
Łęczycki Maciej Łęczycki sz s 113/1811
Łęczycki Maciej Łęczycki sz s 166/1812
Łęczycki Maciej Raczyny sz s 97/1812
Łęczycki Michał Łęczyca sz z 91/1812
Łęczycki Michał Steczki sz s 166/1812
Łęczycki Michał sz s 113/1811
Łęczycki Paweł sz t ds op 167/1812
Łęczycki Paweł Kaliski sz zs 96/181297/1812
Łęczycki Piotr Łęczycki sz s 113/1811
Łęczycki Piotr Łęczycki sz s 166/1812
Łęczycki Sebastian Łęczycki sz s 113/1811
Łęczycki Sebastian Łęczycki sz s 166/1812
Łęczycki Stanisław u 98/1811
Łęczycki Szymon Łęczycki sz ss 13/181214/1812
Łęczycki Szymon Łęczycki sz pg 155/1812
Łęczycki Tomasz Mlęczyn sz ss 13/181214/1812
Łęczycki Walenty Łęczycki sz pg
pg
155/1812
156/1812
Łęczycki Walenty Łęczycki sz s 13/1812
Łęczyczczanka Julianna Raczyny sz s 97/1812
Łępiecka Ewa zd. Czarnocka sz. s 187/1812
Łępiecki Krzysztof sz. s 187/1812
Łopaski Kazimierz sz z 37/1811
Łoza Leon Paprotnia Podawce sz u 2/1812
Łoza Tomasz Paprotnia Podawce sz u 2/1812
Łoża Jadwiga z Trębickich Paprotna Podawce sz s
c
163/1812
164/1812
Łoża Leon Paprotna Podawce sz c 164/1812
Łoża Tomasz Paprotna Podawce sz c 164/1812
Łukawski Stanisław Przesmyki Przyłęgi sz. z 185/1812
Łukawski Wawrzyniec Pniewski sz s 59/1812
Łukawski Wawrzyniec sz z 185/1812
Łukawski Wojciech sz. z 185/1812
Łukowski Aleksander Łosice ch s 23/1812
Łukowski Stanisław Łosice ch s 23/1812
Łukowski Stanisław Łosice ch s 23/1812
Łukowski Wawrzyniec Łosice ch s 23v
Łykowski Just Lublin ks peł 44/1811
Łytkowski Leon Przegaliny; Proboszcz Cerkwi w Przegalinach sz peł 61/1812
M
Magdalena z Wyrzykowskich Łosice ch k 37/1812
Majerowcz Ajzyjk Łosice ż p 86/1811
Major Wolfowicz Grünberg Międzyrzec ż pr 101/1811
Majorowicz Abram Hruśniewo ż lic 1/1810
Majowicz Ayzak Nowosielce sz z 82/1811
Makowelski Apolinary, ksiądz sz lic 1/1810
Makowelski Paweł ks. Falatycze Ruskie sz zap U/1814
Makowelski Paweł ks. Falatycze Ruskie sz zap brak/1814
Makowelski Paweł, ksiądz sz lic 1/1810
Makowelski Paweł, ksiądz lic 9/1810
Makowiecki Apolinary ksiądz Huszlewo sz lic 1/1810
Makowski Paweł sz lic 1/1810
Makowskich Tarkowska Elżbieta Nowosielce sz z 82/1811
Malinowska Krystyna Przesmyki sz sg 113/1812
MalinowskiBartłomej Łosice m s 59/1812
Malinowski Julian sz peł 95/1811
Malinowski Stanisław Nowosielce sz dz 82/1811
Malinowski Tomasz Łosice ż Sd 86/1811
Marcinkowski Józef Konstantynów sz u 94/1812
Marcyanna z Wasielewskich Koryciany sz pg 160/1811
Marcyanna z Wasielewskich Koryciany sz pg 161/1811
Marianna z Dutkiewiczów Łosice ch dz 40/1812
Marianna z Sawidzkich Łosice ch dg 35/1812
Markowicz Berek Janów ż sd/e 128/1812
Markowicz Maryanna Tarkowsk sz dz 79/1811
Markowska Felicjanna sz 46/1811
Markowski Antoni Falatycze Ruskie sz ds. D/1814
Markowski Łukasz Łosice m t 93/1812
Markowski Maciej posesor dóbr Narojki sz peł 85/1811
Markowski Marcin
Markowski Nikodem sz 46/1811
Markowski Stanisław Szawły sz p 102/1812
Markowski Walenty Marinowo Rogoziec sz sd 77/1811
Markowski Walenty Puczyce sz dz 103/1811
Maryanna z Parolów Łosice ch p 27/1812
Maścibrodzki Franciszek Łosice ch p 32/1812
Maścibrodzki Maciej Łosice ch p 32/1812
Mation Jerzyna _ _ sg 114/1812
Mendeluk Tobiasz Janów ż sd/e 128/1812
Mielnicka Pracheda z Simonków Łosice ch zap 21/1811
Mielnicki Bazyli Łosice ch zap 21/1811
Mielnicki Tarnasz Łosice ch zap 21/1811
Mikiciuk Michał Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Mężeński Andrzej Pliszki sz z 101/1812
Mężeński Maciej Łosice ch p 34/1812
Mężeński Maciej Pliszki sz z 101/1812
Mężeński Mikołaj Łosice ch p 34/1812
Mężyńska Franciszka z Chibowskich Terlików sz pg 91/1811
Mężyński Antoni Skolimów sz up 24/1811
Mężyński Jan Terlików sz pg 91/1811
Mężyński Karol sz z 37/1811
Mężyński Piotr Terlików sz pg 91/1811
Michałowski Sylwester sz peł 45/1811
Mielnicka Pracheda z Simonków Łosice ch s 22/1811
Mielnicki Bazyli Łosice ch s 22/1811
Mielnicki Tomasz Łosice ch s 22/1811
Mikulski Piotr Łysów 167/1811
Miłkowski Jakub Kopce _ 117/1812
Miłkowski Józef Bachorza sz 40/1811
Miłkowski Łukasz sz 40/1811
Mininkiewicz Michał Łosice m sg sp 143/1812
Miron Michał Łosice m s 151/1812
Mitkowski Jan Terlików sz sgz

z

15/181216/1812

17/1812

Mleczko Marcin Borychów, Sędzia Pokoju
powiatu łosickiego
sz p sd 165/1812
Moczulska Zofia Myszkowice m s 76/1811
Moczulski Michał Łosice m s 228/1812
Moczulski Michał m s 51/1811
Moczulski Tomasz Malinowo Rogoziec sz sd 77/1811
Mordkowicz Leyzor Łosice ż um 173/1812
Mortkowicz Leyzor Łosice ż up 173/1811
Mordkowicz Firzko ż lic 1/1810
Moskowicz Kantor Janów ż sd/e 128/1812
Moskowicz Leizor Ostromęczyń ż k 51/1812
Mostowska Marianna z Potockich sz peł 16/1811
Mostowska Maryanna z Potockich sz peł 20/1812
Mostowski Maciej Pierów sz p 165/1811
Mostowski Tadeusz Raciąż sz peł 16/1811
Mostowski Tadeusz sz peł 20/1812
Mościbrodzki Franciszek Wyczotki sz z 176/1812
Mościbrodzki Piotr Wyczotki sz z 176/1812
Musiej Andrzej Łosice m pk 86/181196/1811
Musiej Grzegorz Łosice k 96/1811
Musiej Prada Łosice k 96/1811
N
Nasiłowski Adam sz s 43/1811
Nasiłowski Grzegorz Rusków sz peł 45/1811
Nasiłowski Maciej Włodki sz s 43/1811
Nasiłowski Mateusz Nasiłów sz s 188/1812
Nawitowski Krzysztof Łosice sz ds 23/1811
Nawitowski Krzysztof Nawitów sz ds 23/1811
Nawitowski Szymon Łosice sz ds 23/1811
Niemcewicz Marceli Ursyn Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Niemiera Jan Falatycze Ruskie sz zap. E/1814
Niemierko Dionizy Niemierki sz sd 131/1812
Niemierko Wawrzyniec Niemierki sz sd 131/1812
Niewęgłowski Jan Burgrabia Sądu Pokoju powiatu łosickiego mający swe urzędowanie w Łosicach z 94/1811
Niewęgłowski Jan Burgrabia SąduPokoju w

Łosicach

sz z 42/1812
Niewęgłowski Jan Komornik powiatu łowickiego dz 196/1812
Niewęgłowski Jan Łosice; komornik p. łosickiego sz p 157/1812
Notkowicz Herzko Łosice ż lic 1/1810
Notkowicz Herzko Łosice ż lic 9/1810
Nowosielska Agata ze Starużyków Nowosielec k 96/1811
Nowosielski Andrzej Łosice ch dz 31/1812
Nowosielski Andrzej sz z 110/1811
NowosielskiAntoni Nowosielec sz e 44/1812
Nowosielski Antoni Nowosielec sz p 19/1811
Nowosielski Antoni Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski Antoni Nowosielec sz zsd

z

110/1811111/1811

114/1811

Nowosielski Antoni sz z 33/1811
Nowosielski Franciszek Łosice ch dz 31/1812
Nowosielski Franciszek Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski Franciszek sz s 33/1811
Nowosielski Grzegorz sz s 36/1811
Nowosielski Jakob Łosice ch dz 31/1812
Nowosielski Jędrzej sz z 110/1811
Nowosielski Józef Łosice ch dz 31/1812
Nowosielski Józef Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski Józef Nowosielsk sz dm lub ds 147/1811
Nowosielski Józef Nowosielc sz sg 127/1812
Nowosielski Józef Nowosielec sz z 33/1811
Nowosielski Józef Nowosielec sz zz 110/1811114/1811
Nowosielski Kacper sz s 33/1811
Nowosielski Kacper Nowosielsk sz k 191/1812
Nowosielski Kacper Nowosielc sz z/p 126/1812
Nowosielski Kacper Nowosielec ch s 218/1812
Nowosielski Kacper Nowosielec sz zz 110/1811114/1811
Nowosielski Mikołaj Kobylany niegdyś Nowosielec sz zsd

z

110/1811111/1811

114/1811

Nowosielski Mikołaj Nowosielsk sz k 191/1812
Nowosielski Mikołaj Nowosielc sz z/p 126/1812
Nowosielski Mikołaj sz lic 1/1810
Nowosielski Mikołay sz Lic. 1/1810
Nowosielski Paweł Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski  Stanisław sz k 191/1812
Nowosielski Stanisław Nowosielc sz z/p 126/1812
Nowosielski Stanisław Nowosielec sz zsd

z

110/1811111/1811

114/1811

Nowosielski Tomasz Nowosielec sz zsd

z

110/1811111/1811

114/1811

Nowosielski Tomasz Łosice ch dz 31/1812
Nowosielski Tomasz Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski Tomasz sz k 191/1812
Nowosielski Tomasz sz z 33/1811
Nowosielski Tomasz Nowosielc sz z/p 126/1812
Nowosielski Wiktor sz z 110/1811
Nowosielski Wiktorzyn Nowosielec sz p 20/1811
Nowosielski Wojciech Nowosielec sz k 96/1811
Nowosielski Wojciech Nowosielec sz s 36/1811
Nowosielski Woyciech Narojki sz peł 75/1811
Nurzyński Józef sz. z 180/1812
Nurzyński Wojciech Radlnia sz. z 180/1812
O
Obnicki Falatycze Ruskie sz p I/1814
Obrąpalska Marjanna zd. Biernacka sz s 179/1812
Obrąpalski Franciszek sz s 36/1811
Obrapalski Franciszek sz z 110/1811
Obrąpalski Franciszek Biernaty Średnie sz. sk 171/1812
Obrąpalski Franciszek Biernaty Średnie sz. z 176/1812
Obrąpalski Stanisław Biernaty Średnie sz z 33/1811
Obrąpalski Stanisław Biernaty Średnie sz s 170/1811
Obrąpalski  Stanisław sz s 179/1812
Obrapalski Stanisław Biernaty Średnie t 107/1811
Obrapolski Franciszek Biernaty Średnie sz pg lub dm 153/1811
Obrąpolski Stanisław Biernaty Przednie sz pg 160/1811
Obrąpolski Stanisław Biernaty Przednie sz pg 161/1811
Obrąpolski Stanisław Biernaty Rudnie sz s 149/1811
Obrąpolski Franciszek Biernaty Stare sz s 100/1812
Obrębski Teodor Krynki sz z 91/1812
35/1811
Obrębski Teodor Szerokomsk sz dz 103/1811
Obrębski Teodor Tarków sz sd 98/1811
Obrębski Woyciech peł 152/1811 + dodatek
Obrępalski Franciszek Biernaty Średnie sz świadek 175/1812
Obrępalski Stanisław Biernaty Średnie sz świadek 170/1812
Ogiński Michał Siedlce – hetman sz dz 196/1812
Ojanczuk Stefan Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Oledzki Kazimierz Olędy Bończa sz s 153/1812
Oleszkowicz Andrzej Łosice ch s 22/1811
Olędzka Dominika Nowosielce m u 96/1811
Olędzka Jadwiga Nowosielc sz sg 127/1812
Olędzka Katarzyna zd. Korycińska Gorki sz sd 177/1812
Olędzka Katarzyna z Paczoskich Pniewiski sz sd 98/1811
Olędzka Marcjanna zd. Tarkowska sz s 172/1812
Olędzka Marianna Olędy sz zśzś 10/181211/1812
Olędzka Rozalia z Bujalskich Sz 11/1812
Olędzki Baltazar Kukawki sz u 7/1812
Olędzki Bartłomiej Gorki sz s 172/1812
Olędzki Bartłomiej Górki sz s 84/1811
Olędzki Bartłomiej Łosice ch s 33/1812
Olędzki Bartłomiej Rutki sz z 121/1812
Olędzki Franciszek sz sd 177/1812
Olędzki Franciszek Oląd sz s 4/1812
Olędzki Jakub Koryciany sz 7/1810
Olędzki Jakub Kukawki sz s
dm
up
153/1812
158/1812
159/1812
Olędzki Jakub Olędy sz odzś

9/181210/1812

11/1812

Olędzki Jakub Olędy Bończa sz od 102/1811
Olędzki Jan Krynki sz z 91/1812
Olędzki Jan Wyrzyki sz s 147/1812
Olędzki Jan sz z 37/1811
Olędzki Józef Nowosielsk sz. s 178/1812
Olędzki Józef Nowosielsk sz. s 179/1812
Olędzki Józef Nowosielc sz sg 127/1812
Olędzki Józef Olędy Bończa sz od 102/1811
Olędzki Karol sz s 179/1812
Olędzki Kazimierz Łosice ch sd 41/1812
Olędzki Krzysztof Łosice ch sd 41/1812
Olędzki Krzysztof Pniewiski sz sd 98/1811
Olędzki Krzysztof u 98/1811
Olędzki Leon Krynki sz z 91/1812
Olędzki Ludwik Pniewiska sz 46/1811
Olędzki Maciej sz. sd 177/1812
Olędzki Maciej Koryciany sz s 4/1812
Olędzki Maciej Koryciany sz z 171/1811
Olędzki Maciej Koryciany sz z 171/1812
Olędzki Maciej Olędy Bończa sz s 153/1812
Olędzki Marcin sz s 179/1812
Olędzki Marcin Nowosielc sz sg 127/1812
Olędzki Michał Gorki sz s 84/1811
Olędzki Michał sz 46/1811
Olędzki Mikołaj sz. s 179/1812
Olędzki Mikołaj Krynki sz z 91/1812
Olędzki Mikołaj Łosice ch s 33/1812
Olędzki Rafał Ksiądz, Parafia Przesmyki sz u 7/1812
Olędzki Rafał Warszawa sz u 74/1811
Olędzki Roch Olędy Orlice sz dm
up
158/1812
159/1812
Olędzki Stanisław sz s 84/1811
Olędzki Stanisław sz. s 179/1812
Olędzki Wawrzyniec sz. s 179/1812
Olędzki Wawrzyniec Nowosielc sz sg 127/1812
Olędzki Wincenty Górki sz s 84/1811
Olędzki Wincenty sz. s 172/1812
Olędzki Wincenty Łosice ch s 33/1812
Olędzki Wincenty Olędy Bońce ch od 102/1811
Olędzki Wojciech Olędy Orlice sz dm
up
158/1812
159/1812
Olędzki Wojciech Pniewiski sz sd 98/1811
Olędżki Bartłomiej Szortce m s 81/1811
Olędżki Józef Tarkow sz sd 77/1811
Olydzki Bartłomiej Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Omelanowicz Jan Łosice m z 142/1812
Omelanowidz Jan Łosice sz d 157/1811
Omelanowicz Jan Łosice 92/1811
Orzeszko Antoni Falatycze Ruskie sz ds D/1814
Orzeszko Elżbieta Falatycze Ruskie sz ds D/1814
Oschowski Stanisław sz p 143/1811
Oschowski Mateusz sz p 142/1811
Ospowski Michał Drohiczyn sz peł 140/1811
Ossoliski Stanisław sz s 188/1812
Ostojska Anna z Uziębłów Rzewuski Stare sz s 5/1812
Ostojski Kazimierz Stare Rzewuski sz s 107/1812
Ostojski Kazimierz Rzewuski Stare sz p 129/1812
Ostojski Maciej Rzewuski Stare sz p 129/1812
Ostojski Maciej Rzewuski Stare sz s 5/1812
Ostojski Maciej Rzewuski Stare sz s 107/1812
Ostojski Maciej sz t ds op 167/1812
Ostojski Maciej sz z 112/1811
Ostojski Szymon Lipiny sz z 57/1812
Ostojski Wojciech Rzewuski Stare sz s 5/1812
Ostrowski Michał Ruska strona Drochiczyna sz s 149/1811
Ostrowski Stanisław Tokary sz sp 111/1812112/1812
Ostrowski Wojciech Tokary sz sp 111/1812112/1812
Oxiętowicz Roman Łosice m z 6/1812
Ozhowski Michał sz p 141/1811
P
Pacowska Krystyna Łosice m s 28/1811
Pacowska Krystyna z Kościuczyków Kozi Ryneczek m s 110/1812
Pacowski Bazyli Kozi Ryneczek m s 110/1812
Pacowski Józef Kozi Ryneczek m s 110/1812
Pacowski Łukasz Kozi Ryneczek m s 110/1812
Pacowski Łukasz Łosice m s 49/1812
Pacowski Łukasz Łosice m s 28/1811
Pacowski Michał Kozi Ryneczek m z 110/1812
Pacowski Michał m s 28/1811
Paczoska Scholastyka z Sawickich Pniewiski sz sd 98/1811
Paczoski Andrzej Pniewiski sz z 109/1812
Paczoski Franciszek Pniewiski sd 98/1811
Paczoski Franciszek Pniewiski sz z 109/1812
Paczoski Jędrzej Pniewiski sd 98/1811
Paczoski Stanisław Pniewiski sz sd 98/1811
Paczowski Franciszek Tarkow sz u 98/1811
Pan Bolesta dz 103/1811
Paprocka Anna Trępice Nadolne ch s 215/1812
Paprocka Apolonia zd. Łępiecka sz s 187/1812
Paprocka Salomea z Wielgórskich Paprotnia sz pgk 103/1812105/1812
Paprocki Franciszek Paprotnia sz pgz

k

103/1812104/1812

105/1812

Paprocki Józef sz. s 187/1812
Paprocki Leon sz z 104/1812
Paprocki Michał Nowosielec m u 60/1812
Paprocki Michał Nowosielec sz t 230/1812
Paprocki Michał Przesmyki sz u 74/1811
Paprocki Paweł Gorki sz s 84/1811
Paprocki Paweł Paprotnia Podawce sz up/sd 97/1811
Paprocki Szymon Paprotnia Podawce sz up/sd 97/1811
Paprocki Szymon Pluty sz. s 187/1812
Paprocki Szymon Pluty sz z 171/1811
Paprocki Szymon Pluty sz z 171/1812s. 366–367
Paprocki Tomasz Paprotnia Podawce sz up 105/1811
Paprocki Wawrzyniec Paprotnia sz pgz

k

103/1812104/1812

105/1812

Paprocki Wawrzyniec Paprotnia Podawce sz up 105/1811
Paprocki Wojciech Nowosielec sz t 230/1812
Paprocki Woyciech Tarkow sz u 98/1811
Parasiuk Benedykt Zakrze s 3/1812
Parasiukowa Maryanna z Kucewiczów m s 3/1812
Parol Jakob Łosice ch up 26/1812
Pasieczka Antoni m s 51/1811
Pasieczka Jan Łosice m s 51/1811
Pasieczka Jan Łosice ch zap 21/1811
Pasieczka Marianna m s 51/1811
Peirakowicz Berko ż lic 1/1810
Pienkowski Antoni Tarkow sz u 98/1811
Pieńkowski Antoni sz peł 85/1811
Pieńkowski Paweł Ignacy Popławy sz dz 156/1811
Pinkas Lipużyc Eliasz Warszawa ż dz 194/1812
Piohowski Andrzej Hotycz sz sg 114/1812
Piohowski Szymon Hotycz sz sg 114/1812
Piona Antonina zd.Rzewuska Rzewuski Stare sz k 189/1812
Piona Wojciech Rzewuski Stare sz k 189/1812
Pior Piotr Skolimów Woynów sz sd 150/1811
Pior Piotr Skolimów Woynów sz p lub sd 151/1811
Pioro Józef Łosice sz dz 40/1812
Pioro Józef Mogielnica sz s 1/1812
Pioro Mateusz Łosice sz dz 40/1812
Pioro Mateusz Mogielnica sz s 1/1812
Piorowa Antonina z Lipińskich Skolimów Woynów sz sd 150/1811
Piorowa Antonina z Lipińskich Skolimów Woynów sz p lub sd 151/1811
Piotrowski Andrzej Łosice m p 28/1812
Pióro Jan sz lic 1/1810
Pliszka Antoni Pliszki ch p 224/1812
Pliszka Dominik Pliszki ch p 224/1812
Pliszka Dominik sz z 112/1811
Pliszka Jakub sz z 112/1811
Pliszka Ludwik sz z 112/1811
Pliszka Marcin sz z 112/1811
Piotrowski Florian m s 83/1811
Piotrowski Szymon Łosice m p 28/1812
Piura Józef Mogielnica sz s 161/1812
Pliszka Antoni Pliszki sz s 123/1812
Pliszka Dominik Pliszki sz s 123/1812
Pliszka Jakub Pliszki sz s 107/1812
Pliszka Jakub Pliszki sz s
z
145/1812
146/1812
Pliszka  Jan Pliszki sz z 185/1812
Pliszka Jan Kiszki sz s 145/1812
Pliszka Józef Pliszki sz s 107/1812
Pliszka  Kazimierz sz. z 185/1812
Pliszka Kazimierz Kiszki sz s
z
145/1812
146/1812
Pliszka Kazimierz Pliszki sz s 107/1812
Pliszka Krzysztof Kiszki sz s
z
145/1812
146/1812
Pliszka Marcin Pliszki sz s 123/1812
Pliszka Mateusz Łosice ch p 34/1812
Pliszka Mateusz Zalesie sz z
z
141/1812
146/1812
Pliszka Wojciech Kiszki sz s 145/1812
Pluta Adam Pluty sz pg
pg
dm
up
155/1812
156/1812
158/1812
159/1812
Pluta Antoni Olędy Bończa sz od 102/1811
Pluta Antoni ch z 208/1812
Pluta Mateusz Pluty sz pg
dm
up
155/1812
158/1812
159/1812
Pluta Paweł Olędy Bończa sz od 102/1811
Pluta Stanisław ch z 208/1812
Pluty Antoni
Płoszczyński Karol Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Pniewska Ewa Łosice ch d 22/1812
Pniewska Katarzyna z Pliszków Pniewiski sz t 95/1812
Pniewski Adam sz p/z 136/1812
Pniewski Adam Kotary sz p 132/1812
Pniewski Antoni Łosice ch k 21/1812
Pniewski Antoni Łosice ch d 22/1812
Pniewski Antoni Łosice ch sd 41/1812
Pniewski Antoni Pniewiska sz p 115/1812
Pniewski Antoni sz zap 29/1811
Pniewski Antoni Przesmyki–Przyłęgi sz t 95/1812
Pniewski Dominik Pniewiski sz z 109/1812
Pniewski Franciszek Łosice ch k 21/1812
Pniewski Franciszek Pniewiska sz p 115/1812
Pniewski Franciszek Pniewki sz ss 58/181259/1812
Pniewski Franciszek Pniewiski sz s 107/1812
Pniewski Franiciszek Pniewiski? sz u 176/1811
Pniewski Jakub Łosice ch k 21/1812
Pniewski Jan Pniewiski sz t 95/1812
Pniewski Jan sz zap 29/1811
Pniewski Kazimierz Górki sz p/z 136/1812
Pniewski Kazimierz Kotary sz p 132/1812
Pniewski Kazimierz Pniewiski sz t 95/1812
Pniewski Klemens Łosice ch sd 41/1812
Pniewski Klemens Pniewiska sz p 115/1812
Pniewski Klemens Pniewiski sz tz 95/1812109/1812
Pniewski Łukasz sz. s 187/1812
Pniewski Maciej Łosice ch k 21/1812
Pniewski Maciej Pniewiski sz z 109/1812
Pniewski Mikołaj Łosice ch k 21/1812
Pniewski Paweł Górki sz p/z 136/1812
Pniewski Piotr Łosice ch d 22/1812
Pniewski Stanisław Dniewiska sz p 136/1812
Pniewski Stanisław Pniewiski sz tz 95/1812109/1812
Pniewski Stanisław Pniewiski sz u 176/1811
Pniewski Stefan Pniewiski sz t 95/1812
Pniewski Szymon Kaliski sz zap 29/1811
Pniewski Szymon Przesmyki–Przyłegi sz t 95/1812
Pogonowski Fabian Chruszewka sz peł 166/1811
Poganawski Fabian Struszew sz pg 160/1811
Poganawski Fabian Struszew sz pg 161/1811
Poniatowski Benedykt Ruda sz p 141/1811
Poniatowski Benedykt Ruda sz p 142/1811
Poniatowski Benedykt Ruda sz p 143/1811
Poniatowski Benedykt Ruda sz z 146/1811
Poniatowski Mateusz Wyrocęby Podawce sz s 187/1812
Poniatowski Wacław GnojnoKomory celnej Gnojno kontroler sz peł 18/1812
Popławska Apolonia Wyżyki sz s 119/1812
Popławska Franciszka Kopce p 117/1812
Popławska Julianna z Głuchowskich Rozwadów sz wg 160/1812
Popławski Antoni Popławy sz sg 15/1812
Popławski Grzegorz Popław sz sg/z 140/1812
Popławski Grzegorz Popławy sz 40/1811
p 48/1811
Popławski Jan Łosice ch p 24/1812
Popławski Jan Łosice ch p 25/1812
Popławski Jan Popławy ch 210/1812
Popławski Józef Popławy sz 40/1811
Popławski Kacper Popławy sz up 24/1811
Popławski Kazimierz Łosice ch p 25/1812
Popławski Klemens Wyżyki sz s 119/1812
Popławski Krzysztof Łosice ch p 24/1812
Popławski Ludwik Łosice ch p 24/1812
Popławski Ludwik Łosice ch p 24/1812
Popławski Maciej Rozwadów sz wg 160/1812
Popławski Mateusz sz s 186/1812
Popławski Stanisław Janiczewicze sz p 117/1812
Popławski Rajmund sz 40/1811
Popławski Wawrzyniec sz 40/1811
p 48/1811
PopławskiWawrzyniec Popławy ch
Potoccy Tadeusz i Maryanna małżonkowie Mostowscy sz peł 152/1811 + dodatek
Potocki Jerzy sz u 34/1811
Prochowicz Stanisław Łosice m s 110/1812
Próchnicka Marianna m s 28/1811
Próchnicki Wojciech m s 28/1811
Prądzyński Antoni Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Przesmycki Franciszek Przesmyki Zarazy sz t ds op 167/1812
Przesmycki Jan Przesmyki Przyłęgi sz z 185/1812
Przesmycki Kacper Przesmyki Gmory sz. z 175/1812
Przesmycki Franciszek Przesmyki ch p 224/1812
Przesmycki Kazimierz Przesmyki ch p 224/1812
Przesmycki Kazimierz Przesmyki Gwieruchy sz up lub k 155/1811
Przesmycki Maciej Kukawka ch c 227/1812
Przesmycki Mateusz Przesmyki sz t 95/1812
Przesmycki Mateusz Przesmyki Przytęgi sz d 11/1810
Przesmycki Michał sz z 175/1812
Przesmycki Sebastian sz z 185/1812
Przeworski Ludwik Przewłoka sz dz 82/1811
Przeworski Stefan Przeworki sz odzś 9/181210/1812
Przewoski Gracjan Przewoski sz dz 219/1812
Przeździecki Karol Gubernia wileńska – marszałek sz dz 196/1812
Przeździecki Konstanty Gubernia podolska – marszałek sz dz 196/1812
Ptuchowski Grzegorz ch dz 205/1812
Ptuchowski Szymon ch dz 205/1812
Puchała peł 152/1811 + dodatek
Putkowski Franciszek Łosice sz s 93/1811
Putkowski Roch sz peł 140/1811
Putkowski Roch Asesor Sądu Grodzkiego sz peł 18/1812
Putkowski Roch Patron przy Sądach Ziemskich Bielskich sz peł 85/1811
R
Raczyńska Gertruda sz z 118/1812
Raczyńska Krystyna Niemojki sz sg 113/1812
Raczyński Józef Nowosielc sz p 135/1812
Raczyński Mateusz Nowosielc sz p 135/1812
Raczyński Antoni Raczyny sz up 27/1811
Raczyński Mateusz Przesmyki sz sg 113/1812
Raczyński Mateusz sz d 12/1810
Raczyński Mateusz sz z 118/1812
Raczyński Michał sz up 27/1811
Raczyński Paweł Rzewuszki sz p 135/1812
Raczyński Stanisław Raczyny sz z 154/1811
Raczyński Tomasz sz s 33/1811
Raczyński Tomasz sz s 36/1811
Raczyński Tomasz sz z 110/1811
Raczyński Wojciech sz z 112/1811
Radnicka Agnieszka z Szankowskich Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Radnicki Feliks Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Radzikowska Katarzyna zd. Popławska sz. s 186/1812
Radzikowski Antoni sz z 12/1812
Radzikowski Jakub Radlin z 94/1811
Radzikowski Jan Paproty Podowce m sk 97/1811
Radzikowski Jan Radlin sz z 94/1811
Radzikowski Józef Szarkowo sz. s 186/1812
Radzikowski Karol Józef Radlnia sz t 231/1812
Radzikowski Kazimierz Wyrzyki – wieś ch dz 199/1812
Radzikowski Krzysztof sz z 94/1811
Radzikowski Michał Radlnia sz p 231/1812
Radzikowski Paweł Wyrzyki – wieś ch dz 199/1812
Radzikowski Paweł Wyżyki sz s 119/1812
Raczyński Tomasz Nowosielc sz p 135/1812
Radzikowski Paweł sz z 121/1812
Radzikowski Piotr sz z 12/1812
Radzikowski Szczepan sz. s 186/1812
Radzikowski Stefan sz s 5/1810
Ramik Daniel, ksiądz sz lic 1/1810
Reldziński Mateusz Kałuszyn 167/1811
Rosen Chaim Łosice ż pr 101/1811
Rosiewicz Ignacy Siedlce 104/1811
Rosiewicz Ignacy Tokary sz dz 219/1812
Rozbicki Andrzej Błoń Mały sz s 192/1812
Rozbicki Andrzej Brodacze sz s 106/1812
Rozbicki Fabian sz s 192/1812
Rozbicki  Szymon sz s 192/1812
Rozen Chaim Przewłoka ż dz 82/1811
Rozen Chaim Łosice ż d 157/1811
Rozwadowski Mateusz sz pg 47/1811
Rozwadowski Wawrzyniec Rozwadów sz pg 47/1811
Rozwadowski Wincenty Rozwadów sz 104/1811
Rozwoda Wincenty Falatycze Ruskie sz sd N/1814
Rumik Andrzej Łosice ch s 22/1811
Rumik Andrzej Łosice ch zap 21/1811
Rumik Andrzej m s 30/1811
Rumik Bazyli k 96/1811
Rumik Daniel Łosice ksiądzŁosice m kod 96/1811102/1811
Rumik Daniel, ksiądz Łosice lic 9/1810
Rumik Daniel Osnówka sz peł 85/1811
Rumik Jacjanna ze Starużyków k 96/1811
Rumik Joanna Łosice ch s 22/1811
Rumik Joanna Łosice ch zap 21/1811
Rumik Teodor m t 90/1811
Rumików Tołtyżewska Katarzyna Olędy Bońce ch u 12/1811
Rumików Tołtyżewska Mryanna Wólka Przeworska ch sd 75/1811
Rumiński Daniel Szankwie ch dz 74/1811
Rumiz Daniel Łosice, ksiądz m s 150/1812
Ruszczyc Ferdynand Łosice sz pr 104/1811
Ruszcyc Ferdynant sz peł 13/1811
Rutkowska Apolonia z Tomaszewskich–
Kołodziejów
Łosice m sg sp
s
143/1812
144/1812
Rutkowski Andrzej Łosice m sg sp
s
143/1812
144/1812
Rutkowski Michał Łosice m sg sp
s
143/1812
144/1812
Rymkiewicz Mateusz Łosice sz p 19/1811
Ryszczewski sz u 42/1811
Rytel Mateusz Wyrozęby Podawce sz s 50/1812
Rzążewski Felix Rzążewie sz sg 125/1812
Rzążewski Jan Rzążewie sz sg 125/1812
Rzewieski Xawery Przesmyki Przytęgi sz d 11/1810
Rzewieski Xawery sz d 12/1810
Rzewuska Agata Rzewuski Zawady sz s 5/1812
Rzewuska Agnieszka zd. Lipińska sz sd 189/1812
Rzewuska Katarzyna z Olędzkich Rzewuski Zawady s 5/1812
Rzewuski Falatycze Ruskie sz zap S/1814
Rzewuski Antoni sz s 38/1811
Rzewuski Antoni sz sd 189/1812
Rzewuski Antonii Rzewuski Stare sz s 178/1811
Rzewuski Franciszek Przesmyki–Przyłęgi sz z 96/1812
Rzewuski Jakub Łosice m s 76/1811
Rzewuski Jakub Kawaler Orderu Świętego Stanisława, wł. Dóbr Bejdy z przyległościami, dziedzic Wierzchowisk sz sd 87/1811
Rzewuski Jakub sz z 112/1811
Rzewuski Jan sz s 36/1811
Rzewsuki Jan sz z 112/1811
Rzewuski Jan Rzewuski Zawady sz s 5/1812
Rzewuski Józef sz s 38/1811
Rzewuski Józef Przesmyki sz sg 113/1812
Rzewuski Józef Raczyny sz z 154/1811
Rzewuski Józef Rzewuski Stare sz p 129/1812
Rzewuski Józef Skolimów sz p 129/1812
Rzewuski Józef Suchodole sz s 145/1812
Rzewuski Józef Suchodół sz s 4/1812
Rzewuski Józef Szańków sz s 36/1811
Rzewuski Józef lic 1/1810
Rzewuski Kacper Niemojki sz sg 113/1812
Rzewuski Kazimierz Komornik Ziemski Mielnicki sz s 5/1812
Rzewuski Kazimierz Komornik ziemski mielnicki sz dz 197/1812
Rzewuski Ksawery Przesmyki Przyłęgi, wójt
gm. Przesmyki
sz t ds op 167/1812
Rzewuski Ludwik Wojsko Polskie Pułk Trzeci Piechoty Fizylierów sz s 38/1811
Rzewuski Maciej sz sd 189/1812
Rzewuski Maciej sz z 37/1811
Rzewuski Mateusz sz z 112/1811
Rzewuski Marcin Przesmyki sz sg 113/1812
Rzewuski Michał sz sd 189/1812
Rzewski Mikołaj Łosice ch k 21/1812
Rzewuski Roch Rzewuski Stare sz p 129/1812
Rzewuski Roch Rzewuski Stare sz z 118/1812
Rzewuski Roch Stare Rzewuski sz z 112/1811
Rzewuski Stanisław Pietrusy s 84/1811
Rzewuski Stanisław Rzewuski Zawady sz peł 109/1811
Rzewuski Stanisław Rzewuski Zawady sz s 5/1812
Rzewuski Stanisław Rzewuski–Zawady sz lic 89/1812
Rzewuski Stanisław dz 197/1812
Rzewuski Szymon sz sd 189/1812
Rzewuski Szymon sz z 112/1811
Rzewuski Szymon Przesmyki–Przyłęgi sz z 96/1812
Rzewuski Tomasz Pniewiska sz z 37/1811
Rzewuski Tomasz Pniewiski sz z 19/1812
Rzewuski Tomasz Pniewiski sz tz 95/1812109/1812
Rzewuski Wawrzyniec Rzewuski Zawady s 5/1812
Rzewuski Wojciech Przesmyki Zarazy sz s 38/1811
Rzewuski Wolski Mikołaj sz z 19/1812
Rzewuski Wolski Mikołaj Pietrusy sz zs

s

s

43/181245/1812

46/1812

58/1812

Rzewuski WolskiTadeusz Wolka Biernacka sz u 60/1812
S
Sawicka Agata z Tykniewiczów sz s 83/1811
Sawicka Elżbieta z Łęczyckich Kaliski sz z 96/1812
Sawicka Franciszka Góra Kalwaria sz dz 56/1812
Sawicka Franciszka Nowosielce m u 96/1811
Sawicka Helena
Sawicka Katarzyna z Łęcyckich Kaliski sz z 96/1812
Sawicka Katarzyna z Uziębłów Terlikowice ch pg 91
Sawicka Maryanna m s 3/1812
Sawicka Tekla Nowosielce m u 96/1811
Sawicka Tekla sz up/sd 97/1811
Sawicki Andrzej Góra Kalwaria sz dz 56/1812
Sawicki Antoni Ludwik sz peł 139/1811
Sawicki Franciszek Sawice Bronisze sz s 93/1811
Sawicki Grzegorz Kaliski sz p/z 134/1812
Sawicki Grzegorz Kaliski sz z 96/1812
Sawicki Jakub Sawice Bronisze sz s 93/1811
Sawicki Jerzy Łosice sz peł 80/1811
Sawicki Jerzy sz s 83/1811
Sawicki Józef Sawice Ruskie sz 3/1810
Sawicki Konrad m s 25/1811
Sawicki Ludwik Sawice–Ruskie sz zs 96/181297/1812
Sawicki Ludwik Sawice Ruskie sz 3/1810
Sawicki Marcin sz. z 173/1812
Sawicki Marcin sz. z 174/1812
Sawicki Michał sz up/sd 97/1811
Sawicki Wojciech Kaliski sz z 96/1812
Sawicki Woyciech Wierzchowice sz dz 87/1811
Sawicki Piotr sz. z 174/1812
Sawicki Stanisław Kaliski sz. z 173/1812
Sawicki Stanisław Kaliski sz. z 174/1812
Sawicki Wiktor Sawice Ruskie sz 3/1810
Sawickich Agnieszka Sawice ch od 93/1811
Sawickiej Marianny z Czarnockich sz up/sd 97/1811
Sawidzki Stanisław Łosice ch dg 35/1812
Sidorowicz Tomasz Łosice m t 93/1812
Siekowicz Antoni Łosice ch s 22/1811
Sienicka Wiktoria sukcesor Ossoliński sz sd 87/1811
Sienicki Franciszek sukcesor Ossoliński sz sd 87/1811
Sierzputowski Wincenty dobra Litewniki sz dz 156/1811
Sierzputowski Wincenty sz dz 197/1812
Skarcińska Barbara sz sg 125/1812
Skarżyńska Maryanna m 50/1811
Skąbski Kazimierz
Skarżyński Tomasz m 50/1811
Skibowski Michał Łosice ch s 33/1812
Skolimowska Krystyna sz d 12/1810
Skolimowski Antoni Powiat Łosicki sz u 42/1811
Skolimowski Antonii sz s 178/1811
Skolimowski Feliks Nowosielec sz ds 23/1811
Skolimowski Feliks Szortce sz s 81/1811
Skolimowski Felix Nowosielec sz p 20/1811
Skolimowski Felix Skolimów Woynów sz p lub sd 151/1811
Skolimowski Jan Przesmyki–Przytęgi sz sg 113/1812
Skolimowski Jan Przesmyki Zarazy sz t ds op 167/1812
Skolimowski Jan Skolimowice sz sg 122/1812
Skolimowski Jan sz d 12/1810
Skolimowski Kazimierz Skolimowice sz sg 122/1812
Skolimowski Michał Lipiny ch s 218/1812
Skolimowski Stanisław Skolimów Stary u 7/1812
Skolimowski Szymon Lipiny ch s 218/1812
SkolimowskiTomasz SkolimówRogożec sz u 60/1812
Skolimowski Walerian Komornik Graniczny Ziemi Drohiczyńskiej sz z 110/1811
Skolimowski Walerian Łosice sz dz 31/1812
Skolimowski Walerian sz s 33/1811
Skolimowski Walerian sz z 8/1812
Skolimowski Walery Korniki Wicki sz 92/1811
Skolimowski Wojciech sz. s 186/1812
Skorupka Kazimierz Skorupki sz od 102/1811
Skorupka Mateusz Skorupki od 102/1811
Skwierczyńska Anna Kobylany Skorupki sz 3/1810
Skwierczyńska Balbina sz u brak numeru
Skwierczyńska Balbina z Lubaczewskich Biernaty Średnie sz u 175/1812s. 374–375, 378–379
Skwierczyńska Balbina z Lubaczewskich Biernaty Przednie sz u 175/1811
Skwierczyńska Marcela zd. Kobylińska sz sg 169/1812
Skwierczyńska Marcella z Kobylińskich Kobylany Skorupki sz 3/1810
Skwierczyńska Rozalia Pniewiska sz p 115/1812
Skwierczyński Jan Biernaty Stare ch dg 35/1812
Skwierczyński Jan Biernaty Stare sz k 216  1/2/1812
Skwierczyński Jan Biernaty Stare sz s 225/1812
Skwierczyński Józef nieczytelne sz sd 150/1811
Skwierczyński Józef Skwierczyn Lacki sz 35/1811
Skwierczyński Maciej Pniewiska sz p 115/1812
Skwierczyński Marcin Biernaty Stare ch dg 35/1812
Skwierczyński Marcin Biernaty Stare sz k 226 1/2/1812
Skwierczyński Marcin Biernaty Stare sz s 225/1812
Skwierczyński Szymon Kobylany Skorupki sz 3/1810
Skwierczyński Szymon sz sg 169/1812
Skwierczyński Wojciech Łozy u 2/1812
Smoleński Stanisław Tokary pisarz ekonomiczny s 113/1811
Sobiczewski Franciszek Wyczółki sz z 168/1812
Sobiczewski Jan Kamianki–Nicki sz s 149/1812
Sobiczewski Jan Wyczółki sz z 168/1812
Sobiczewski Karol Wyczółki sz z 168/1812
Sokulska Apolonia s 83/1811
Sokulska Apolonia z Rumikow Łosice m kt 96/181190/1811
Sokulski Franciszek Łosice m s 226/1812
Sokulski Franciszek Łosice m tk 90/181196/1811
Sokulski Franciszek Raproty Podowce m sk 97/1811
Sokulski Jan Łosice m tk

k

90/181196/1811

96/1811

Sporzyński Mateusz organista we wsi Niemojki z 114/1811
Stańczyk  Bazyli Łosice m s 28/1811
s 30/1811
z 31/1811
s 49/1811
p 50/1811
Stańczyk Bazyli Łosice, ul. Drohicka m sz 3/18128/1812
Starczyk Bazyli Łosice m k 171/1812
Starczyk Bazyli Łosice m z 173/1812
Stańczyk Bazyli Łosice m p 229/1812
Stańczyk Bazyli Łosice m s 228/1812
Starczyk Bazyli Łosice m z 174/1812
Starczyk Bazyli Łosice m z 175/1812
Starczyk Bazyli Łosice m z 176/1812
Starczyk Bazyli Łosice m k 189/1812
Staraszewski Mateusz Łosice m s 49/1811
Staraszewski Tomasz m s 49/1811
Starczyk Bazyli z 121/1812
Starczyński Jan Łosice m s 50/1812
Starczyński Jan Łosice m s 215/1812
Starczyński Jan Łosice m sg 169/1812
Starczyński Jan Łosice m z 180/1812
Starczyński Jan Szortce sz s 81/1811
Starkiewicz Bazyli Łosice ch zap 21/1811
Starkiewicz Bazyli Łosice sz 3/1810
Starkiewicz Bazyli m s 51/1811
Staruczyk Bazyli Łosice m zt

s

z

pg

z

k

sd

s

p

91/181293/1812

97/1812

101/1812

103/1812

104/1812

105/1812

108/1812

110/1812

112/1812

Starużyk Anastazja m k 96/1811
Starużyk Andrzej m k 96/1811
Starużyk Andrzej Łosice m s 150/1812
Starużyk Bazyl Łosice m es

dm

44/181254/1812

55/1812

Starużyk Bazyli Łosice mm kup/sd

peł

96/181197/1811

99/1811

Starużyk Bazyli Łosice m z
s
z
s
pg
wg
z
146/1812
147/1812
148/1812
154/1812
155/1812
160/1812
168/1812
Starużyk Bazyli Łosice m sd 163/1811
Starużyk Bazyli Łosice m s 164/1811
Starużyk Bazyli Łosice m s 168/1811
Starużyk Bazyli Łosice m 167/1811
Starużyk Bazyli Łosice m up 173/1811
Starużyk Bazyli Łosice m t 177/1811
Starużyk Bazyli Łosice m świadek 173/1812
Starużyk Bazyli Przesmyki m k 78/1811
Starużyk Daniel Łosice, ksiądz k 96/1811
Starużyk Daniel Łosice 174/1811
Starużyk Daniel Szankowo m t 90/1811
Starużyk Jan Łosice k 96/1811
Starużyk Jan Łosice m s 186/1812
Starużyk Jan Szankowo sz t 90/1811
Starużyk Maciej służący w Wojsku Polskim k 96/1811
Starużyk Marcin m k 96/1811
Starużyk Marianna z Chilimowiczowny k 96/1811
Starużyk Paweł k 96/1811
Starużykowa Maryanna z Krupińskich Łosice 174/1811
Starużyków Filipowiczowa Maryanna Łosice m su 81/181196/1811
Starużyków Nowosielska Agata Nowosielce m u 96/1811
Starużyków Tołtyżewska Anastazja Łosice sz 76/1811
Starużyków Marcin su

peł

81/181196/1811

99/1811

Starżyków Tyrlikowska Apolonia Nowosielce m u 96/1811
Stecki Bazyli Łosice; kowal m z 142/1812
Stecki Filip Łosice m z 142/1812
Stelagowska Agata Trębice Nadolne(dziś Trębice Dolne) sz s 43/1811
Stelągowski Hipolit Wańtuchy sz peł 99/1811
Stelągowski Jan Trębice Nadolne(dziś Trębice Dolne) sz s 43/1811
Stelągowski Kazimierz Brodacze peł 99/1811
Stelągowski Mikołaj Wańtuchy sz peł 99/1811
Stelągowski Wojciech sz s 43/1811
Stelongowski Hipolit Nowosielce m u 96/1811
Stelongowski Kazimierz
Stępkowska Apolonia z Karwowskich Pasiecze sz od t 162/1812
Stępkowski Franciszek Pasiecze sz od t 162/1812
Stępkowski Jan Rutka sz od t 162/1812
Stępkowski Wawrzyniec Rutka sz od t 162/1812
Storczyński Jan Łosice m s 226/1812
Storczyński Jan Łosice ławnik Miasta Łosic m k 96/1811
Storczyński Jan? Łosice s 168/1811
Strzałkowski Józef Wyczółki sz sd 106/1811
Strzechowicz Dymitr Łosice ch dz 40/1812
Suchodolska Międyrzec sz sd T/1802
Suchodolska Anna Falatycze Ruskie sz ds. D/1814
Suchodolski Andrzej Falatycze Ruskie sz ds D/1814
Suchodolski Franciszek Nieciecz sz 14/1811
Suchodolski Franciszek Nieciecz sz 15/1811
Suchodolski Jan Michał Falatycze Ruskie sz sr F/1814
Suchodolski Józef Falatycze Ruskie sz sd N/1814
Suchodolski Józef Falatycze Ruskie sz zap U/1814
Suchodolski Józef Falatycze Ruskie sz zap brak/1814
Suchodolski Józef Falatycze Ruskie sz sd Y/1814
Suchodolski Michat Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Suchodolski Michał Topolow sz p H/1814
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz p M/1814
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz p O/1814
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz zap S/1814
Suchodolski Michał Międyrzec sz p T/1799
Suchodolski Michał Międyrzec sz sd T/1802
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz zap U/1814
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz zap W/1814
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz pr brak/1807
Suchodolski Michał Falatycze Ruskie sz sd Z/1814
Suchodolski Michał Jan Falatycze Ruskie sz osz G/1814
Szabrowska Tekla zd. Szyszkowska Myszkowice m k 190/1812
Szabrowska Tekla z Szyszkowskich Łosice sz s 22/1811
Szabrowska Tekla z Szyszkowskich Myszkowice m s 151/1812
Szabrowski Paweł Łosice sz s 22/1811
Szabrowski Paweł Myszkowice m k 190/1812
Szabrowski Paweł Myszkowice m s 151/1812
Szabrowski Stefan Łosice sz s 22/1811
Szabrowski Stefan Nowosielce m u 96/1811
Szabrowski Stefan m. k 190/1812
Szabrowski Stefan m lic 1/1810
Szabrowski Stefan lic 1/1810
Szabrowski Stefan Myszkowice m s 151/1812
Szajowicz Pełta Konstantynów ż k 51/1812
Szankowska Magdalena z Biernackich Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Szankowski Antoni Łosice m s 186/1812
Szankowski Antoni Szanków sz sg 18/1811
Szankowski Antoni Szanków sz p 19/1811
Szankowski Franciszek Szanków sz sg 18/1811
Szankowski Franciszek Szanków sz p 19/1811
Szankowski Jakub Szanków sz sg 18/1811
Szankowski Jan Szanków sz sg 18/1811
Szankowski Jan Szanków sz p 19/1811
Szankowski Ludwik Szanków sz sg 18/1811
Szankowski Ludwik Szanków sz p 19/1811
Szankowski Stanisław Popławy sz z 169/1811
Szankowski Stanisław Popławy sz 148/1811
Szankowski Władysław Szanków sz sg 18/1811
Szankozki Łukasz Ruda sz peł 139/1811
Szańkowski Franciszek Wyczotki Szlachecki sz s 5/1810
Szańkowski Łukasz sz peł 45/1811
Szańkowski Stanisław Popławy sz świadek 169/1812
Szaszkiewicz Anastazja z Markowskich Łosice m s 98/1812
Szaszkiewicz Piotr Łosice m s 98/1812
Szelągowski Jan Trębice Chadałki sz e 44/1812
Szerputowski Wincenty sz lic 1/1810
Szerputowski Wincenty sz lic 1/1810
Szmulowicz Josiel Łosice ż lic 9/1810
Szmurło Fabian Falatycze Ruskie ch sd Z/1814
Szorc Brygiłła z Radlińskich Bolesty sz p 102/1812
Szorc Józef Bolesty sz p 102/1812
Szpilewska sz
Szpur Jakub Szpaki – wieś ch S 203/1812
Szpur Mateusz Szpaki – wieś ch S 203/1812
Szpur Stanisław Szpaki – wieś ch S 203/1812
Szumowski Jgnacy Tarkowo sz sd 77/1811
Szupliczuk Jakub Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Szyszkowicz Marianna ze Starkiewiczów Łosice ch s 22/1811
Szyszkowicz Stefan Łosice ch s 22/1811
Szyszkowska Marianna Łosice m s 51/1811
Szyszkowska Marianna zd. Starkiewicz m sd 190/1812
Szyszkowska Marianna z Sterkiewiczów Myszkowice m s 151/1812
Szyszkowski Aleksander m s 51/1811
Szyszkowski Stefan Łosice m s 51/1811
Szyszkowski Stefan Myszkowice m s 151/1812
Szyszkowski Stefan m sd 190/1812
Szyszkowski Stefan ds 79/1811
Śledzicki Wincenty ch Łosice d 22/1812
                                                                            T
Taliszewski Jan Nepomucen, ksiądz kan. Górki sz lic 1/1810
Tarkowska Marcella Paprotna Podawce (dziś Podawce) sz 46/1811
Tarkowska Petronela z Wierzbickich Tarkówek s 93/1811
Tarkowski Andrzej sz s 172/1812
Tarkowski Antoni Uziębły ch T 206/1812
Tarkowski Franciszek sz z 37/1811
Tarkowski Grzegorz sz z 37/1811
Tarkowski Grzegorz Paprotna Podawce sz 46/1811
Tarkowski Grzegorz Tarkówek Mały ch z 223/1812
Tarkowski Grzegorz Tarkówek Mały sz z 223/1812
Tarkowski Grzegorz Uziębły ch T 206/1812
Tarkowski Jakub Tarkówek sz z 37/1811
Tarkowski Jan sz 46/1811
Tarkowski Józef Pniewiska sz z 37/1811
Tarkowski Józef Pniewiski sz z 19/1812
Tarkowski Józef Pniewiski sz sz 97/1812101/1812
Tarkowski Józef Przesmyki sz u 74/1811
Tarkowski Józef Tarkówek Mały sz z 223/1812
Tarkowski Kazimierz Uziębły ch T 206/1812
Tarkowski Maciej Tarkowek sz świadek 171/1812
Tarkowski Marcin sz z 37/1811
Tarkowski Marcin Nowosielce m u 96/1811
Tarkowski Marcin Nowosielce m u 96/1811
Nowosielce m u 96/1811
Tarkowski Marcin Tarków, dziedzic sz t ds op 167/1812
Tarkowski Marcin Tarkowek? sz z 171/1811
Tarkowski Marcin Tarkówek sz ssd

z

93/181198/1811

112/1811

Tarkowski Marcin Tarkówek sz 11/1812
Tarkowski Marcin Tarkówek Mały sz dz 219/1812
Tarkowski Marcin Tarkówek Mały sz z 223/1812
Tarkowski Mikołaj sz z 37/1811
Tarkowski Paweł Pniewiski sz z 19/1812
Tarkowski Paweł Pniewiski sz sz 97/1812101/1812
Tarkowski Paweł Tarkówek sz ssd 93/181198/1811
Tarkowski Paweł Tarkówek Mały sz z 223/1812
Tarkowski Paweł WankichyWankichy

Myszkowice

szsz

m

pełpeł

s

99/181199/1811

76/1811

Tarkowski Paweł sz z 37/1811
Tarkowski Piotr Tarkówek Mały sz z 223/1812
Tarkowski Roch Raczyny sz s 97/1812
Tarkowski Stefan Dąbrówek Wyłazy sz p 231/18122
Tarkowski Stefan Dąbrówek Wyłazy sz t 230/1812
Tarkowski Tomasz Dąbrówek Wyłazy sz t 230/1812
Tarkowskich Maryanna Nowosielce m u 96/1811
Tarnowski Franciszek lic 1/1810
Terlikowska Apolonia ze Starużyków Łosice k 96/1811
Terlikowski Franciszek Łosice sz k 96/1811
Terlikowski Franciszek Łosice sz s 22/1811
Terlikowski Franciszek Łosice sz s 26/1811
z 31/1811
Terlikowski Franciszek Łosice zam 182/1812
Terlikowski Franciszek Rynek w Łosicach sz z 154/1811
Terlikowski Jakub Szpakóws sz dz 87/1811
Terlikowski Jakub Terlików sz pg 91/1811
Toczyska Barbara z Kamieńskich sz 8/1810
Toczyska Julianna sz 8/1810
Toczyski Mikołaj Kamionki Wanki sz 8/1810
Toczyski Stanisław sz peł 140/1811
Toczyski Wojciech Kamionki Wanki sz 8/1810
Toczyski Wojciech sz u 7/1812
Tołtyżewska Eudokia zd. Kucewicz m zam 182/1812.
Tołtyżewski Grzegorz m zam 182/1812
Tołtyżeski Grzegorz Myszkowice m s 76/1811
Tołtyżewski Grzegorz Łosice m s 150/1812
Tołtyżewski Grzegorz Łosice sz sd 108/1812
Tołtyżewski Jan Expedytor Poczty i Burmistrz Miasta Powiatowego Łosice sz S 1/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m s 123/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m s 184/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m s 215/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m t 221/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m t 230/1812
Tołtyżewski Jan Łosice m p 231/1812
Tołtyżewski Jan Łosice sz k 226 1/2/1812
Tołtyżewski Jan Łosice sz s 49/1811
Tołtyżewski Jan Łosice sz s 225/1812
Tołtyżewski Jan Łosice sz ssd 98/1812108/1812
Tołtyżewski Jan Łosice sz 148/1811
Tołtyżewski Jan Łosice – burmistrz m dz 192/1812
Tołtyżewski Jan Tarkowo sz sd 77/1811
Tołtyżewski Jan m s 51/1811
Tołtyżewski Stefan Łosice m s 51/1811
Tołtyżewski Stefan Myszkowice m s 76/1811
Tomaszewska–Kołodziej Marianna z
Kalinowskich
Łosice m sg sp
s
143/1812
144/1812
Tomaszewski Karol Hruszniew sz u 99/1812
Tomaszewski Karol sz lic 1/1810
Tomaszewski Karol sz lic 1/1810
Tomaszewski–Kołodziej Mikołaj Łosice m sg sp
s
143/1812
144/1812
Tomaszewski W. Karol lic 1/1810
Tomaszuk Piotr Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Totlyszewski Grzegorz Łosice ch zap 21/1811
Trębicka Anna sz s 163/1812
Trębicka Jadwiga sz u 2/1812
Trębicki Antoni Paprotna Podawce sz s 163/1812
Trębicki Paweł Trępice Nadolne ch s 215/1812
Trębicki Szczęsny Sawice Bronisze sz s
c
163/1812
164/1812
Trębicki Wojciech u 2/1812
Trębicki Wojciech Paprotna Podawce sz s
c
163/1812
164/1812
Troceński Józef Kalkulator  Powiatu Łosickiego m s 1/1812
Trociński Józef Jakuwki sz 17/1811
Trociński Józef Łosice kalkulator podprefektury powiatu łosickiego z 108/1811
Trykowicz Józef Łosice m t 93/1812
Trębicki Walenty sz s 163/1812
Turska Jadwiga z Karowskich Jadwiga sz d 2/1810
Turski Antoni sz 10/1810
Turski Franciszek Czeberaki sz s 111/1812
Turski Jerzy sz d 2/1810
Turski Maciej sz d 2/1810
Turski Stanisław Czeberaki sz sp 111/1812112/1812
Turykowiczowa Anna Łosice ch s 22/1811
Tykolska Antonina z Leszczyńskich m s 3/1812
Tykolski Maciej Wysokie Mazowickie m s 3/1812
Tykolski Wawrzyniec m s 3/1812
Tykolski Wawrzyniec Łosice m s 152/1812
Tylewiczów Agata Tarkowo sz sdk 77/181178/1811
Tynkiewiczów Maryanna dz 79/1811
Tyrlikowski Franciszek u 98/1811
U
Urbanowicz Adam Łosice sg 114/1812
Urbanowicz Stefan Łosice m s 25/1811
Urbanowicz Stefan Łosice t 177/1811
Urbański Antonii sz peł 166/1811
Urbański Karol Tokary sz dz 219//1812
Urbański Karol Tarkowo sz sdsd 75/181177/1811
Urbański Karol Tokary sz peł 139/1811
Urbański Karol Tokary sz peł 140/1811
s 28/1811
Urbański Karol Tokary sz pełp

85/1811100/1811

104/1811

Urbański Karol Tokary sz p 141/1811
Urbański Karol Tokary sz p 142/1811
Urbański Karol Tokary sz p 143/1811
Urbański Karol Tokary sz p 165/1811
Urbański Karol Tokary sz peł 166/1811
Urbański Karol Tokary sz z 146/1811
Uszerowicz Dawid ż s 49/1811
Uszyński Ignacy Miodusy–dworaki ch up 222/1812
Uszyński Jerzy Miodusy–dworaki ch up 222/1812
Uziębło Maciej Olędy–Baryczów sz z 91/1812
Uziębło Tomasz k 78/1811
W
Walewski Wojciech Łosice sz peł 233/1812
Warielczuk Krzysztof Wólka Biernacka ch 4/1810
Warielczuk Marianna z Wojtków Wólka Biernacka ch 4/1810
Warielczuk Piotr Wólka Biernacka ch 4/1810
Wasilewscy Maciej i Andrzej Wasilew i Toczski Średnie sz pg 160/1811
Waszkowska Marianna Łosice m s 30/1811
Waszkowski Stefan m s 30/1811
Waszkowski Teodor Łosice m s 30/1811
Waśniewska Prazeda z Andrzejczuków Łosice m s 98/1812
Waśniewski Bazyli Łosice m s 98/1812
Waśniewski Trochim Łosice m s 98/1812
Wawryniuk Jaśko Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Wełuszek Maciej Łosice m s 152/1812
Wielgorska Rozalia zd. Łęczyńska Łęczycki sz sg 169/1812
Wielgorski Jakub Pluty sz s 158/1811
Wielgórski Fabian Radlnia sz pg 103/1812
Wielgorski Fabian Radlnia sz. s 170/1812
Wielgorski Fabian Radlnia sz. s 186/1812
Wielgórski Jakub Pluty sz pg 103/1812
Wielgorski Jakub sz. s 170/1812
Wielgórski Józef Pluty sz pgk 103/1812105/1812
Wielgorski Józef sz s 186/1812
Wielgorski Maciej Łęczycki sz sg 169/1812
Wielgorski Maciej sz s 170/1812
Wielgórski Stanisław Łęczycki sz pg 103/1812
Wielgorski Stanisław Łęczycki sz s 170/1812
Wielgorski Wojciech sz sg 169/1812
Wielgorski Wojciech sz s 170/1812
Wierzbicka Agapia z Tołtyżewskich Łosice m s 150/1812
Wierzbicka Anastazja m s 25/1811
Wierzbicka Anna zd. Tołtyżewska Łosice m zam 182/1812.
Wierzbicka Dominika z Przybyszewiczów Łosice sz t 90/1812
Wierzbicka Magdalena Paprockich sz s 93/1811
Wierzbicka Marcjanna ze Stańskich m t 90/1811
Wierzbicka Marianna z Rumikow Łosice m k 96/1811
Wierzbicka Maryanna z Czarnockich Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Wierzbicka Marzanna Falatycze Ruskie sz ds. D/1814
Wierzbicka Praxeda m s 30/1811
Wierzbicki Andrzej Zawady sz s 111/1812
Wierzbicki Antoni m s 25/1811
Wierzbicki Antoni m t 90/1811
Wierzbicki Bartłomiej Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Wierzbicki Bazyli Łosice sz t 90/1812
Wierzbicki Czarny Nowosielce m u 96/1811
Wierzbicki Eliasz Łosice m s 25/1811
Wierzbicki Feliks Zaburze m u 96/1811
WierzbickiFranciszek Łosice m z 52/1812
Wierzbicki Grzegorz m s 25/1811
Wierzbicki Ignacy Łosice ch sg 29/1812
Wierzbicki Ignacy Oshowiec sz wg 220/1812
Wierzbicki Jacek sz s 93/1811
Wierzbicki Jacenty Łosice Lic. 1/1810
Wierzbicki Jacenty Łosice m s 226/1812
Wierzbicki Jacenty Łosice m z 31/1811
Wierzbicki Jacenty Łosice sz s 22/1811
Wierzbicki Jacenty sd 100/1811
Wierzbicki Jan m s 30/1811
Wierzbicki Jan Gorki m s 84/1811
Wierzbicki Jan Łosice m p 28/1812
Wierzbicki Jan Łosice m. zam 182/1812.
Wierzbicki Józef m 50/1811
Wierzbicki Józef Łosice, ul. Międzyrzecka m us

2/18123/1812

11/1812

Wierzbicki Józef Łosice sz dz 56/1812
Wierzbicki Józef Łosice sz s 22/1811
Wierzbicki Józef Łosice sz t 90/1812
Wierzbicki Józef Łosice m s 149/1812
Wierzbicki Józef Łosice s 162/1811
Wierzbicki Józef, ksiądz Łosice sz lic 1/1810
Wierzbicki Józef ks. Łosice? sz sd 163/1811
Wierzbicki Józef ksiądz ŁosiceProboszcz Cerkwi pod wezwaniem św. Michała sd 106/1811
Wierzbicki Józef Nowosielce m s 81/1811
Wierzbicki Kazimierz m s 25/1811
Wierzbicki Kazimierz m z 31/1811
Wierzbicki Kazimierz Łosice m s 226/1812
Wierzbicki Kazimierz Łosice m zam 182/1812
Wierzbicki Kazimierz Łosice m s 186/1812
Wierzbicki Kazimierz Łosice m p 50/1811
Kazimierz Wierzbicki Łosice m p 28/1812
WierzbickiKazimierz Łosice m s 48/1812
Wierzbicki Kazimierz Łosice m s 150/1812
Wierzbicki Kazimierz Rzewuski Zawady sz up lub k 155/1811
Wierzbicki Kazimierz Rzewuski Zawady sz dz 156/1811
Wierzbicki Kazimierz Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Wierzbicki Kazimierz Zawady sz sp 111/1812112/1812
Wierzbicki Maciej sz s 93/1811
Wierzbicki Maciej s 83/1811
Wierzbicki Mikołaj Liszki sz k lub p 172/1811
Wierzbicki Mikołaj Liszki sz świadek 172/1812
Wierzbicki Mikołaj Liszki sz s 183/1812
Wierzbicki Mikołaj Liszki sz sd 190/1812
Wierzbicki Mikołaj Łosice ch sg 29/1812
Wierzbicki Mikołaj Łosice ch s 30/1812
Wierzbicki Stanisław Łosice m k 96/1811
Wierzbicki Stefan m p 50/1811
Wierzbicki Stefan Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Wierzbicki  Wojciech Łosice k 191/1812
WierzbickiWojciech Łosice m peł 61/1812
Wierzbicki Wojciech Łosice m s 25/1811
Wierzbicki Wojciech Łosice m s
s
149/1812
150/1812
Wierzbicki Wojciech Oshowiec sz wg 220/1812
Wierzbicki Woyciech sz u 176/1811
Wierzyńska Katarzyna z Kamieńskich Kamionki sz d 2/1810
Wierzyński Antoni Kamionki sz d 2/1810
Wodkowicz Paweł Łosice s 162/1811
Wohlberger Józef Warszawa ż Dz 192/1812
Wohtberger Józef ż dz 194/1812
Woiewodzki Jgnacy Wojewody Górne ch sd 75/1811
Wojewódzki Marcin sz 14/1811
Wojewódzki Marcin Brzozowo sz 15/1811
Wojewódzki Paweł Brodacze sz s 106/1812
Wokólski Jan Falatycze Ruskie sz sd Y/1814
Wolska Rzewuska Brygitta/Brygida z Wierzbickich Suchodół sz s 93/1811
Wolska Rzewuska Konstancja z Wierzbickich Wólka Biernaty s 93/1811
Wolski Jan Mikołaj Łosice ch up 26/1812
Wolski Mikołaj Łosice ch p 32/1812
Wolski Mikołaj Łosice m u 216/1812
Wolski Przeworski Tadeusz Wojewody Górne ch sd 75/1811
Wolski Rzewuski Maciej Suchodół sz s 93/1811
Wolski Rzewuski Maciej Wojewody GórneWojewody Górne chch sdsd 75/181175/1811
Wolski Rzewuski Michał Pietruchy sz s 39/1811
s 41/1811
u 42/1811
Wolski Rzewuski Mikołaj Łosice sz sd 189/1812
Wolski Rzewuski Mikołaj Pietrusy sz p 102/1812
Wolski Rzewuski Mikołaj Pietrusy sz pg lub dm 153/1811
Wolski Rzewuski Mikołaj Pietrusy sz ss 84/181189/1811
Wolski Rzewuski Mikołaj Wojewody Górne ch sd 75/1811
Wolski Rzewuski Stanisław Wólka Przeworska ch sd 75/1811
Wolski Rzewuski Tadeusz Wólka Biernaty sz ssd

t

93/181198/1811

107/1811

Wolski Rzewuski Tadeusz Wólka Przeworska ch sdzś 75/181193/1811
Wołkowicz Jan Łosice m t 90/1812
Wołkowicz Paweł m s 26/1811
Wołowski Adam Warszawa sz u 99/1812
Wołkowicz Andrzej Łosice s 179/1812
Wołkowicz Andrzej Łosice ch zap 21/1811
Wołowski Franciszek Warszawa sz u 99/1812
Woronicki Józef Sz Dz 196/1812
Wybrańska Małgorzata Tekla Kałuszyn 167/1811
Wybrańska Zofia Barbara Maryanna Łysów 167/1811
Wychowski Władysław Wólka PrzeworskaWólka Przeworska chch sdsd

s

75/181175/1811

93/1811

Wyczotkowska Anna Wyczotki sz z 176/1812
Wyczotkowska Klara z Szankowskich Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Wyczotkowska Wiktoria zd. Kukawska sz z 176/1812
Wyczotkowski Aleksander Wyczotki sz s 6/1810
Wyczotkowski Aleksander Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Wyczotkowski Feliks sz z 176/1812
Wyczotkowski Grzegorz Szanków sz s 5/1810
Wyczotkowski Grzegorz Szanków sz s 6/1810
Wyczotkowski Grzegorz Szankow sz z 169/1811
Wyczotkowski Maciej Wyczotki s 164/1811
Wyczotkowski Maciej Wyczotki sz s 170/1811
Wyczotkowski Maciej Wyczotki Szlacheckie sz s 5/1810
Wyczotkowski Maciej Wyczotki sz z 169/1811
Wyczotkowski Michał sz z 176/1812
Wyczotkowski Tomasz Wyczotki sz s 149/1811
Wyczotowski Andrzej Łosice ch up 26/1812
Wyczotowski Andrzej Łosice ch p 27/1812
Wyczotowski Tomasz Łosice ch up 26/1812
Wyczotowski Tomasz Łosice ch p 27/1812
Wyczottkowski Maciej Łosice ch d 38/1812
Wyczottowski Maciej Łosice ch k 37/1812
Wyczottkowski Tomasz Łosice ch k 37/1812
Wyczółkowska Anna z Padowskich Jakuwki sz 17/1811
Wyczółkowska Franciszka Wyczółki sz s 41/1811
Wyczółkowska Franciszka sz u 42/1811
Wyczółkowska Helena Marianna Jakuwki sz 17/1811
Wyczółkowski Andrzej sz s 32/1811
Wyczółkowski Andrzej Wyczółki sz s 89/1811
Wyczółkowski Andrzej Wyczółki sz sg 18/1811
Wyczółkowski Bonifacy sz sz 89/181194/1811
Wyczółkowski Feliks Wyczółki sz s 41/1811
Wyczółkowski Franciszek Jakuwki sz 17/1811
Wyczółkowski Grzegorz Szańków sz świadek 169/1812
Wyczółkowski Hilary sz s 39/1811
Wyczółkowski Ignacy Wyczółki sz s 89/1811
Wyczólkowski Ignacy Wyczółki sz sg 18/1811
Wyczółkowski Ignacy sz s 32/1811
s 39/1811
Wyczółkowski Jędrzej sz s 39/1811
s 41/1811
Wyczółkowski Kacper sz s 41/1811
Wyczółkowski Kacper sz u 42/1811
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz s 32/1811
s 39/1811
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz s 89/1811
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz sg 18/1811
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz s 100/1812
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz świadek 170/1812
Wyczółkowski Maciej Wyczółki sz z 6/1812
Wyczółkowski Maciej syn Ignacego Wyczółki sz z 169/1812s. 362–363
Wyczółkowski Maciej syn Stefana Wyczółki sz z 169/1812
Wyczółkowski Paweł Wojsko Polskie Pułk Dwunasty Wielmożnego Ryszczewskiego Kompanii Siódmej Ułanów sz u 42/1811
Wyczółkowski Stanisław Suchodole ch s 93/1811
Wyczółkowski Stanisław Wyczółki sz s 39/1811
Wyczółkowski Stanisław Wyczółki sz s 89/1811
Wyczółkowski Stefan sz s 39/1811
Wyczółkowski Stefan Wyczółki sz s 89/1811
Wyczółkowski Stefan Wyczółki sz z 6/1812
Wyczółkowski Tomasz Jakuwki sz 17/1811
Wyczółkowski Tomasz Wojewody Górne ch sd 75/1811
Wyczółkowski Tomasz Wyczółki sz s 32/1811
Wyczółkowski Tomasz Wyczółki sz s 39/1811
s 41/1811
Wyczółkowski Tomasz Wyczółki sz s 89/1811
Wyczółkowski Tomasz Wyczółki sz sg 18/1811
Wyholski Władysław Łosice m up 222/1812
Wyhowski Antoni Łosice sz s 98/1812
Wyhowski Władysław Łosice sz lics 89/181298/1812
Wyhowski Władysław sekretarz podprefektury łosickiej sz sdpeł

p

dz

87/181195/1811

100/1811

103/1811

Wyhowski Władysław sz u 34/1811
Wykowski Władysław Sekretarz podprefektury powiatu łowickiego dz 196/1812
Wykowski Władysław sz peł 13/1811
Wyrolimski Tomasz Rogożec 213/1812
Wyrolimski Wojciech Rogożec 213/1812
Wyrozębska Agnieszka sz 46/1811
Wyrozębska Benedykta sz 46/1811
Wyrozębska Franciszkaz Wierzbickich sz s 93/1811
Wyrozębska Leonora sz 46/1811
Wyrozębski Adam Papy (dziś nie istnieje) sz 46/1811
Wyrozębski Alexander Warszawa sz s 158/1811
Wyrozębski Alexander Warszawa sz s 159/1811
Wyrozębski Antoni sz 46/1811
Wyrozębski Antoni sz s 93/1811
Wyrozębski Baltazar sz 46/1811
Wyrozębski Bartłomiej Wyrozęby–Podawce sz u 2/1812
Wyrozębski Franciszek sz 46/1811
Wyrozębski Jan WyrozębyPodawce sz ss 50/181254/1812
Wyrozębski Maciej Łęczycki sz s 158/1811
Wyrozębski Maciej Łęczycki sz s 159/1811
Wyrozębski Mateusz sz 46/1811
WyrozębskiWalenty WyrozębyPodawce sz s 54/1812
Wyrozębski Wincenty Gałki Szlacheckie sz s 93/1811
Wyrożemski Wincenty s 93/1811
Wyrzykowicz Antoni, ksiądz sz lic 1/1810
Wyrzykowicz Apolonia Łosice m e 193/812
Wyrzykowicz Bazyli Łosice m e 193/1812
Wyrzykowicz Daniel m e 193/1812
Wyrzykowicz Grzegorz Łosice m e 193/1812
Wyrzykowicz  Jan Łosice m e 193/1812
Wyrzykowicz Jan Łosice m s 48/1812
Wyrzykowicz Jan Łosice m ssd 92/1812108/1812
Wyrzykowicz Jan Łosice m s
s
s
150/1812
153/1812
161/1812
Wyrzykowicz Jan Łosice m zap 181/1812
Wyrzykowicz  Jan Łosice m s 192/1812
Wyrzykowicz Marianna Łosice m e 193/1812
Wyrzykowicz Tacjanna zd. Kucewicz Łosice m e 193/1812
Wyrzykowicz Tekla Łosice m e 193/1812
Wyrzykowska Apolonia Popławy sz 148/1811
Wyrzykowska Katarzyna sz p 48/1811
Wyrzykowska Marianna Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
Wyrzykowska Marianna Wyżyki sz s 119/1812
Wyrzykowska Maryanna z Ostrowskich Popławy sz 148/1811
Wyrzykowska Teresa Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
Wyrzykowska Zuzanna Łosice m s 144/1812
Wyrzykowski Adam Wyrzyki – wieś ch dz 199/1812
Wyrzykowski Alexander Wyrzyki sz s 170/1811
Wyrzykowski Alexander Wyrzyki sz sgz 15/181217/1812
Wyrzykowski Alexander Wyrzyki sz s 170/1812s. 364–365
WyrzykowskiAntoni Popławy sz z 43/1812
Wyrzykowski Benedykt sz p 48/1811
Wyrzykowski Bernard Wyżyki sz s 120/1812
Wyrzykowski Franciszek Łosice ch d 38/1812
Wyrzykowski Franciszek Łosice ch k 37/1812
Wyrzykowski Franciszek Wyrzyki sz sg 15/1812
Wyrzykowski Grzegorz Wyrzyki – wieś ch dz 199/1812
Wyrzykowski Grzegorz Wyżyki sz s 120/1812
Wyrzykowski Ignacy Łosice ch p 32/1812
Wyrzykowski Ignacy sz p 48/1811
Wyrzykowski Jacek Wyrzyki sz s 164/1811
Wyrzykowski Jacenty Popławy/Łozki (dziś Łuzki) sz p 48/1811
Wyrzykowski Jakub Wyrzyki sz p 48/1811
Wyrzykowski Jakub Wyrzyki sz sgZ

z

15/181216/1812

17/1812

Wyrzykowski Jakub Wyrzyki sz zz 42/181243/1812
Wyrzykowski Jan sz p 48/1811
Wyrzykowski Jan sz sd 116/1812
Wyrzykowski Jan sz z 121/1812
Wyrzykowski Jan Łosice m p 214/1812
Wyrzykowski Jan Łosice sz s 100/1812
Wyrzykowski Jan Łosice sz s 179/1812
Wyrzykowski Jan Łosice m z 52/1812
Wyrzykowski Jan Łosice sz s 25/1811
Wyrzykowski Jan Łosice sz 4/1810
Wyrzykowski Jan Popławy sz 148/1811
Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz s 119/1812
Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz s 170/1812
Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz sgz

z

15/181216/1812

17/1812

Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz z
s
148/1812
154/1812
Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz s 164/1811
Wyrzykowski Jan Wyrzyki sz s 170/1811
Wyrzykowski Jan Wyrzyki z 112/1811
Wyrzykowski Józef Wyrzyki sz s 170/1812
Wyrzykowski Józef Wyrzyki sz s 170/1811
Wyrzykowski Józef Wyrzyki sz z
s
148/1812
154/1812
Wyrzykowski Kazimierz Wyrzyki sz sg 15/1812
Wyrzykowski Ludwik Droblin sz p 48/1811
Wyrzykowski Ludwik Łosice ch d 38/1812
Wyrzykowski Ludwik Łosice ch k 37/1812
Wyrzykowski Ludwik Łosice ch sd 36/1812
Wyrzykowski Ludwik Wyrzyki sz sg 15/1812
Wyrzykowski Ludwik Wyrzyki sz sgz 15/181217/1812
Wyrzykowski Maciej Łosice ch p 32/1812
Wyrzykowski Marcin Wyrzyki sz s 154/1812
Wyżykowski Mateusz Wyżyki sz s 120/1812
Wyrzykowski Piotr Łosice ch d 38/1812
Wyrzykowski Piotr Wyrzyki sz s 154/1812
Wyrzykowski Piotr Wyrzyki – wieś ch dz 199/1812
Wyrzykowski Piotr Wyżyki sz s 120/1812
Wyrzykowski Szczęsny Wyrzyki sz s 154/1812
Wyrzykowski Wincenty Wyrzyki sz wg 160/1812
Wyrzykowski Wojciech Wyżyki sz s 120/1812
Wysiekierska Helena z Sawickich Szostaki m s 83/1811
Wysiekierski Stefan ksiądz Szostaki Proboszcz Cerkwi Szosteckiej Parafi Szostakowskiej sz s 83/1811
Wysocki Jan sz lic 1/1810
Wysocki Jan lic 9/1810
Wysielewska Helena z Sawickich Szostka sz sd 163/1811
Wysokiński Tomasz Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
Wysokiński Wojciech Skolimów–Rogożec ch p 214/1812
WyszekierskaHelena z

Sawickich

Wohin sz dm 55/1812
Wysiekierski Stefan Wólka Przeworska ch sd 75/1811
Wyszykowicz Antoni ks. Łosice ch zap 21/1811
Wyżykowski Adam Falatycze Ruskie ch osz G/1814
Z
Zabrodowski Florian Wólka Przeworska ch sd 75/1811
Zaleska Brygiłła z Kryńskich Kukawki sz z 91/1812
Zaleska Monika sz sg 125/1812
Zaleska Rozalia Biernaty–Płowodizy sz t 221/1812
Zaleski Dominik Zalesie sz s 92/1812
Zaleski Feliks Kukawki sz z 141/1812
Zaleski Józef sz sg 125/1812
Zaleski Józef Kukawki sz z 91/1812
Zaleski Kazimierz Biernaty–Płowodizy sz t 221/1812
Zaleski Krzysztof Kukawki sz z 91/1812
Zaleski Łukasz Łosice m świadek 173/1812
Zaleski Łukasz Łosice sz s 92/1812
Zaleski Sylwester Kukawki sz z 141/1812
Zaleski Szczepan Zalesie sz z 141/1812
Zaleski Tomasz Kukawki sz z 141/1812
Zaleski Wawrzyniec Kukawki sz z 141/1812
Zalewski Antoni Łosice ch d 22/1812
Zalewski Antoni Łosice ch d 22/1812
Zalewski Ignacy Pniewiski sz z 88/1812
Zalewski Jan sz z 175/1812
Zalewski Łukasz Łosice sz z 154/1811
Zalewski Łukasz Łosice up 173/1811
Zalewski Mateusz Pniewiski sz z 88/1812
Zalewski Piotr Czaple Ruskie s 183/1812
Zalewski Piotr Czaple Ruskie s 184/1812
Zalewski Stefan Pniewiski sz z 88/1812
Zarańska Teodora Łosice m s 28/1811
Zarańska Teodoraz Kościuczyków Łosice m s 48/1812
Zarańska Teodora z Kościuczyków Łosice m s 110/1812
Zarański Jakub Łosice m s 28/1811
Zarański Jakub Łosice m s 48/1812
Zarański Jakub Łosice m s 110/1812
Zarański Michał m s 28/1811
Zaremba M. Falatycze Ruskie sz sd N/1814
Zaręba Kazimierz Biernaty Średnie ch s 84/1811
Zaręba Kazimierz Patków Kancelista Trybunału Cywilnego pierwszej instancji departamentu lubelskiego sz peł 95/1811
Zaręba L. Falatycze Ruskie sz p M/1814
Zarzycka Antonina Prusko Tatarskie sz u 34/1811
Zarzycki Kajetan sz u 34/1811
Zawistowski Jan ks. Falatycze Ruskie sz zap E/1814
Zawistowski Józef sz peł 152/1811 + dodatek
Zdrodowski Florian Toporów sz s 98/1812
Zdrodowski Florian Toporów sz u 34/1811
Zdrodowski Florian Toporów sz pełp 85/1811100/1811
Zdrowska Maryanna BiernatyWola Poniaty chch su

sd

84/181174/1811

75/1811

Zembrowski Mikołaj sz dz 196/1812
ZembruskiMikołaj PodsędekWydziału

Spornego Sądu

Pokoju Powiatu

Łosickiego

sz 53/1812
Zembrzarski Mikołaj sz peł 13/1811
Zembrzuski Mikołaj Łosice sz lic 89/1812
Zembrzuski Mikołaj Podsędek Wydziału Spornego Sądu Pokoju,Łosice sz peł 20/1812
Zembrzuski  Podrędka Mikołaj sz peł 44/1811
Zemta Jan sz s 179/1812
Zemtowa Franciszka zd. Biernacka sz s 179/1812
Złotkowski Antoni Sokołów sz 10/1810
Złotkowski Antoni Łosice sz 14/1811
Złotkowski Antoni sz 15/1811
Znamierowska Elżbieta Janiczewicze sz p 117/1812
Znamierowski Józef Janiczewicze sz p 117/1812
Znamierowski Leon Łosice ch sd 36/1812
Znamierowski Ludwik Łosice ch k 37/1812
Znamierowski Leon Łosice ch k 37/1812
Znamierowski Leon sz z 176/1812
Znamierowski Ludwik Łosice ch sd 36/1812
Znamierowski Ludwik Wyczotki sz z 176/1812
Zolkowski Fabian? Trębice sz z 171/1811
Zorablewska Maryanna z Wolkiewiczów Łosice s 162/1811
Zorablewski Wincenty Łosice s 162/1811
Zotkowska Brygida Wierzbice Nogorne sz u 176/1811
Zotkowska Franciszka z Gałeckich Łosice sz ds 23/1811
Zotkowski Andrzej Łosice sz ds 23/1811
Zotkowski Franciszek Łosice sz ds 23/1811
Zotkowski Jacenty Łosice sz ds 23/1811
Zotkowski Wiktoryn Wierzbice Nagórne sz k 172/1811
Zotkowski Wiktoryn? Wierzbice Nogorne sz u 176/1811
Zwierzyniecki Falatycze Ruskie sz zap S/1814
Zwierzyńska Międyrzec sz sd T/1802
Zwierzyński Ignacy s 188/1812
Ż
Żółkowska Marianna sz s 43/1811
Żółkowski Fabian Trębice Starawieś (dziś Stare Trębice) sz s 43/1811
Żółkowski Stanisław sz s 43/1811
Żółtkowski Fabian Trębica Starawieś  (dziś Stare Trębice) sz świadek 171/1812
Żółtkowski Wiktoryn Wierzbice Nagórne sz świadek 172/1812
Żukowski Stanisław Kamionki Lackie sz 7/1810

Przypisy:

[1] Zarządzenie Nr 80/2020 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 1.06.2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, §1, pkt 1, ust. 1.

[2] Zastosowane w trakcie prac skróty typów aktów notarialnych: c – cesja; d – darowizna; dg – dział gotówki; dm – dział majątku; ds – dział spadku; dz – dzierżawa (kontrakt dzierżawny); e – egzekucja należności; ip – inwentarz pozostałości; k – kwit dłużny; lic – licytacja; od – zrzeczenie się praw (odstępstwo); op – opieka nad małoletnim; osz – oszacowanie majątku; oś – oświadczenie; p – pożyczka (oblig, skrypt dłużny); peł – pełnomocnictwo (plenipotencja); pr – powołanie na stanowisko; s – akt kupna-sprzedaży; pg – posag; sd – spłata długu; sg – sprzedaż gruntu; sk – spłata kaucji; sp – sprzedaż placu; sr – spis realności; t – testament (akt ostatniej woli); u – ugoda; um – umowa małżeńska; up – umowa przedślubna; wg – wymiana gruntów; z – zastaw (kaucja); zd – zamiana domów; zś – zgoda na ślub (akt uszanowania); zap – zapis; zam – zamiana.


Bibliografia cytowań:

 • Czubaty, Księstwo Warszawskie – pierwsze nowoczesne państwo polskie?, „Kwartalnik Historyczny”, t. 75, 1918, z. 2, s. 365-401. http://rcin.org.pl/Content/68446/WA303_86994_A52-KH-R-125-2_Czubaty.pdf
 • Magier, Szlachta powiatu radzyńskiego w świetle inwentarzy pozostałości w aktach notariuszy z lat 1812-1830, [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, Radom 2004, s. 69-81. https://www.academia.edu/37004449/Szlachta_powiatu_radzy%C5%84skiego_w_%C5%9Bwietle_inwentarzy_pozosta%C5%82o%C5%9Bci_w_aktach_notariuszy_z_lat_1812-1830
 • Magier, A. Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski 2011. http://instytutszlubowskiego.pl/sdm_downloads/skorowidz-do-akt-jana-sariusza-mninskiego-notariusza-powiatu-radzynskiego-1812-1815/
 • Mazurkiewicz, Znaczenie akt notarialnych do badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Annales Universitas Mariae Curie-Skodowska”, Sectio F, vol. XX, 7, 1956, s. 115-126. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=4315