• Polski
  • English
  • Русский

Rekruci z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej


Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku wiąże się z wysiłkiem wielu pokoleń, dążących do odbudowy utraconej Ojczyzny. „O wojnę powszechną” modlono się na początku XX wieku wierząc, że konflikt między trzema zaborcami pozwoli na odrodzenie Polski. Gdy wojna wybuchła 28 lipca 1914 roku, wielu Polaków z rozkazu cara przywdziało rosyjski mundur i poszło walczyć na front nie za swoją sprawę. Pomimo upływu ponad 100 lat od rozpoczęcia Wielkiej Wojny, dalej nie znamy z imienia i nazwiska wielu Polaków, którzy walczyli i ginęli w okopach[1]. Niniejsza publikacja, złożona z dwóch części, przedstawia mieszkańców gminy Siemień powołanych do służby w armii carskiej podczas I wojny światowej. Pierwsza część stanowi ogólne podsumowanie zebranego materiału, druga część zaś kwintesencję tematu, gdyż prezentuje z imienia i nazwiska mieszkańców gminy Siemień – żołnierzy armii Imperium Rosyjskiego.

Utworzona w 1867 roku gmina Siemień obejmowała 16 miejscowości. Były to wsie Siemień, Tulniki, Wola Tulnicka, Pomyków, Wólka Siemieńska, Łubka (Łupka), Przymus, Sewerynówka, Gródek, Kopicha (Brwinów), Władysławów, Nadzieja, Juliopol, Działyń, Wierzchowiny i Amelin[2]. Gmina Siemień wchodziła w skład powiatu radzyńskiego, który to z kolei znajdował się w guberni siedleckiej, a od 1913 roku w guberni lubelskiej[3]. W 1909 roku liczba ludności stałej gminy wynosiła 5.100, w tym 2.582 mężczyzn. Większość mieszkańców gminy Siemień stanowiła ludność polska wyznania rzymskokatolickiego – około 82%. Na terenie gminy istniała też silna reprezentacja ludności niemieckiej wyznania ewangelicko-augsburskiego, zamieszkująca głownie wsie Juliopol, Sewerynówkę i Pomyków – 17%. Ludność żydowska oraz rosyjska stanowiły niewielki odsetek mieszkańców gminy Siemień[4].

Wprowadzenie przez władze w 1874 roku powszechnej służby wojskowej zmieniło sytuacje narodowością w armii carskiej. Od tej pory znaczną część wojska rosyjskiego stanowił polski rekrut[5]. Powszechny obowiązek służby wojskowej został ponadto wykorzystany jako nowy element polityki rusyfikacyjnej, w szczególności wobec ludności unickiej[6].

Wymagania dla żołnierza armii carskiej nie były zbyt wygórowane – aby trafić do wojska wystarczyło mierzyć ponad 153 centymetrów. Co roku jednak kilku rekrutów z powiatu radzyńskiego nie spełniało tego warunku[7]. Część mogła uzyskać zwolnienie od służby ze względu na sytuację rodziną, a w razie wybuchu wojny rodziny żołnierzy zmobilizowanych oraz rezerwistów mogły liczyć na pomoc państwową[8].

Podstawowym źródłem, wykorzystanym w niniejszej pracy jest rosyjski projekt „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru), stworzony przez Ministerstwo Obrony Rosji przy wsparciu Federalnej Agencji Archiwalnej i Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Portal zawiera materiały archiwalne z zasobów archiwów państwowych i departamentalnych Rosji, mianowicie z Rosyjskiego Państwowego Wojskowego Archiwum Historycznego w Moskwie (Rossijskij gosudarstwiennyj wojenno-istoriczeskij archiw), Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji (Archiw MID Rossii), Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie (Rossijskij gosudarstwiennyj wojennoj archiw), Państwowego Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracyi), Rosyjskiego Państwowego Archiwum Marynarki Wojennej w Sankt Petersburgu (Rossijskij gosudarstwiennyj archiw Wojenno-Morskogo Fłota), Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie (Rossịjskaja gosudarstwiennaja bibliotieka) i Centralnego Państwowego Archiwum Kinofotofonodokumentów w Sankt Petersburgu (Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Kinofotofonodokumientow Sankt Pietierburga). Zgromadzone w wersji cyfrowej dokumenty zawierają głównie informacje o rannych, zaginionych, zabitych, wziętych do niewoli oraz odznaczonych żołnierzach armii Imperium Rosyjskiego[9]. Drugim ważnym źródłem do badań nad służbą mieszkańców gminy Siemień w armii rosyjskiej są akta Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931. Owe źródło zostało przebadane przez Macieja Bosko, który na jego podstawie opublikował artykuł Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931[10]. Dodatkowymi źródłami dla poznania historii byłych żołnierzy carskich z gminy Siemień są następujące dzienniki urzędowe: „Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego”[11] oraz „Obwieszczenie Publiczne” dodatek do „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”[12], które zawierają wezwania sądów okręgowych w Białej Podlaskiej i Siedlcach do stawienia się byłych żołnierzy carskich, aby uruchomić procedurę uznania ich za zmarłych. Ponadto w publikacji zostały wykorzystane wspomnienia Wiktorii Pachuckiej dotyczące jej ojca Pawła Kalisza, mieszkańca wsi Siemień[13].

Na podstawie powyższych źródeł udało się ustalić z imienia i nazwiska 142 mieszkańców gminy Siemień, którzy służyli w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej[14]. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że owa lista jest niepełna. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze ówczesnym językiem urzędowym był rosyjski. Polskie nazwy miejscowości były zapisywane w cyrylicy. Nie istniała żadna książka adresowa, która wyznaczała cyryliczny zapis danej miejscowości. Często rosyjscy urzędnicy zapisywali daną miejscowość wg własnego słuchu, co rodzi problemy z identyfikacją[15].

Tabela nr 1. Zapis miejscowości gminy Siemień w alfabecie cyrylicznym[16].

Nazwa polska miejscowości Nazwa miejscowości zapisana w cyrylicy
Siemień / gmina siemieńska Семень, Шимельская, Семени, Семеновская, Семенская, Семинская, Шемен, Шемень, Щеменская, Шемелская, Семянская, Селинская, Семен, Селин, Семенецкая, Семино, Семельская, Сененская, Симпокск, Слиньская. Саниньская, Симень, Стилинская, Сминская, Симинская, Сименская, Силенская, Семшская, Шаминская, Семалькая, Шеснинск, Сенниковская, Сешит
Amelin Амелинь, Амелин, Амелино
Wierzchowiny Вежховины, Вешховины, Вершховин, Вершховины, Верхованы, Верхшховск, Вешь-Хованка, Вешховипы, Верся, Вишховен, Вешховицы
Działyń Дзялын, Даун, Дявень, Дявин, Дялынь, Джаны, Дзялынт, Зялы, Джиюдина, Дяльенг
Juliopol Юлополь, Узявол, Илеполь, Илекуль, Юльеноль, Юльополь, Юлюполь, Янополь, Юлепел, Юльсполь
Nadzieja Надежда, Недея, Надзея, Надзел, Надля, Надия
Gródek Грудекь, Грудек
Sewerynówka Севериновка, Севериновки, Савриновка, Сювериковка, Свирновка, Саворынцево
Władysławów Владыславовь, Владиславово, Владиславовка
Tulniki Тульники, Тумень, Тульниха
Wola Tulnicka Воля, Воля Пульн, Воля-Шурниц, Воля Тульницка
Wólka Siemieńska Лубка, Лубко
Kopicha (Brwinów) Koпиха
Łubka Лубка, Лубко
Przymus Пржимус

Źródło: Projekt „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru).

Po drugie, nie zawsze w dokumentacji carskiej podawano konkretną miejscowość zamieszkania rekruta. Często ograniczano się do podania gminy, powiatu lub samej guberni. Po trzecie, w powyższych źródłach możemy odnaleźć mieszkańców gminy Siemień dlatego, że zostali ranni, zabici, zaginieni, wzięci do niewoli lub odznaczeni. Nie zachował się żaden urzędowy spis, który podawałby wszystkich mieszkańców gminy powołanych do służby wojskowej.

Materiały archiwalne pochodzące z archiwów rosyjskich dostępne w projekcie „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru) oraz akta Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej dostarczają najwięcej informacji na temat poborowych           z gminy Siemień. Możemy z nich dowiedzieć się o miejscu zamieszkania, stanie cywilnym, wieku, wyznaniu, przynależności pułkowej, a także w niektórych przypadkach o poziomie wykształcenia.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania poborowego przed 1914 rokiem w 27 przypadkach nie udało się ustalić konkretnej miejscowości. W aktach podawano, jako miejsce zamieszkania, gminę Siemień. Często oprócz gminy podawano gubernię lubelską oraz ujezd radzyński, w kilku przypadkach dawną gubernię podlaską. Najwięcej poborowych pochodziło z miejscowości Siemień (16), Sewerynówki (15), Nadziei (14), Działynia (13) oraz Juliopola (12). Ze wsi Wierzchowiny, Wola Tulnicka, Wólka Siemieńska oraz Tulniki powołano do służby odpowiednio 9, 8, 8 i 6 mieszkańców. Z pozostałych miejscowości gminy powołano stosunkowo niewielu żołnierzy – z Gródka 4, z Amelina 3, z Władysławowa i Łubki po 2 oraz z Przymusu i Kopichy po 1. Z miejscowości Pomyków nie odnotowano żadnego mieszkańca powołanego do służby w armii carskiej.

Większość poborowych z gminy Siemień przed wojną było kawalerami (41), dwudziestu dziewięciu mężczyzn musiało pozostawić żony, a w przypadku pozostałych 72 nie udało się ustalić stanu cywilnego[17]. Podobnie wyglądała sprawa wyznawanej wiary, większość deklarowało wyznanie rzymskokatolickie – 44, prawosławie – 13, luteranizm – 2, judaizm – 1 oraz jeden poborowy został określony po prostu jako chrześcijanin. W przypadku 81 mieszkańców gminy nie podano wyznawanej wiary, lecz należy przyjąć, że w większości byli to rzymscy katolicy. Tylko w przypadku czterech osób odnotowano ich wykształcenie w postaci informacji o umiejętności pisania[18].

Inaczej wygląda sprawa przynależności pułkowej, w tym przypadku tylko 11 poborowych nie udało się przyporządkować do konkretnej jednostki. Większość mieszkańców gminy Siemień odbyło swoją służbę w piechocie – 101, która stanowiła największą część armii Imperium Rosyjskiego. Poborowych z dobrym okiem przydzielono do pułków strzeleckich – 19, niskich i krzepkich do artylerii – 7, zaś wysokich, szczupłych i długonogich do kawalerii – 3. Po jednym mieszkańcu gminy trafiło do jednostki inżynierskiej, kolejowej oraz do personelu szpitala.

Zdecydowana większość poborowych, w dniu zakończenia działań wojennych, miała najniższy stopień wojskowy, tj. szeregowego lub (analogicznych) strzelca, kanoniera lub grenadiera[19]. Tylko kilku mieszkańców gminy Siemień dosłużyło się wyższych stopni. Starszych szeregowych, starszych strzelców oraz bombardierów było sześciu, kaprali dwóch, a stopnia plutonowego jeden poborowy z Juliopola. Ponadto Wacław Makarewicz z Siemienia służył w wojsku jako młodszy pisarz, zaś August Sokołowski z Juliopola jako sanitariusz w szpitalu. W przypadku 25 poborowych nie udało się ustalić stopnia lub funkcji wojskowej.

Podsumowując, celem niniejszej publikacji jest uzupełnienie białej plamy w historii gminy Siemień z czasów I wojny światowej. Po ponad 100 latach od rozpoczęcia działań wojennych niniejsza publikacja prezentuje 142 mieszkańców ziemi siemieńskiej, żołnierzy armii Imperium Rosyjskiego. Dla dziewięciu z nich wojna zakończyła się śmiercią, trzydziestu trzech zostało uznanych za zaginionych, czyli prawdopodobnie albo zginęli podczas walk, albo zmarli w niewoli. Trzydziestu dwóch mieszkańców gminy Siemień zostało rannych podczas walk, zaś ośmiu trafiło do niewoli niemieckiej albo austriackiej.

 

Wykaz rekrutów z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej

Wykaz skrótów

Bosko – M. Bosko, Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, z. 2, s. 357-379.

Bosko materiały – materiały archiwalne, użyte przez mgr. Macieja Bosko w artykule Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, z. 2, s. 357-379.

DUWL nr 12 – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 12, z dnia 12.11.1925, str. 144.

DUWL nr 8 – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 8 z 14.08.1926, s. 105.

GWAR – rosyjski projekt „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru)

OP nr 82 – „Obwieszczenia Publiczne” dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 82 z 12.10.1932, s. 132.

Wspomnienia W. Pachuckiej – Wspomnienia Wiktorii Pachuckiej, spisane w latach 2015-2017.

Lp Dane

poborowego

Miejsce zamieszkania Jednostka /

stopień

wojskowy

Los poborowego Źródło
1. Bazyluk

Aleksander,

s. Józefa

Wola Tulnicka 17. Czarnomorski Pułk Huzarów / huzar Służył w 2. eskorcie. Ranny 26 czerwca 1916 r. pod Iwanówką, trafił 29 czerwca do Szpitala nr 68 w Kijowie. GWAR
2. Bazyluk

Ludwik, s. Franciszka

Wola Tulnicka Żołnierz pospolitego ruszenia W dniu 23 lutego 1916 r. został wypisany z 291. Polowego Zapasowego Szpitala. GWAR
3. Blufogel Józef, s. Noego Tulniki 120. Serpuchowski Pułk Piechoty /

szeregowy / kapral

Został odznaczony Krzyżem św. Jerzego IV-klasy (nr odznaczenia 484920) w dniu 2 października 1915 r. Otrzymał Krzyż św. Jerzego III-klasy (nr odznaczenia 88174) w dniu 6 listopada 1915 r. Ranny pod wsią Pielikieliszki 20 czerwca 1916 r. GWAR
4. Bogus Piotr, s. Jana Siemień 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści 7 listopada 1914 r. pod wsią Kocikowa. GWAR
5. Budzyła

Aleksander, s. Adama

Siemień 12. Kaukaski Pułk Strzelców / szeregowy opołczeniec Zachorował w kwietniu 1916 r. Trafił początkowo w dniu 22 kwietnia do 102. Przedniego Ewakuacyjnego Punktu w Dyneburgu, 26 kwietnia został przeniesiony do szpitala w Dyneburgu. Ponownie zachorował 1 maja 1917 r. Trafił do Lazaretu nr 1 w Mikołajowie w dniu 29 maja. GWAR
6. Budzyła

Aleksander, s. Adama

Siemień 70. Riażski Pułk Piechoty / szeregowy Został wypisany ze szpitala w dniu 23 listopada 1915 r. GWAR
7. Budzyła

Antoni, s.

Dominika

Sewerynówka 110. Kamski Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu ran lub choroby trafił w dniu 8 lutego 1916 r. do szpitala w Moskwie. Z powodu choroby przebywał od 2 do 6 października 1916 r. w 28. Polowym Zapasowym Szpitalu w Wielkich Łukach. GWAR
8. Budzyła

Bolesław, s. Dominika

Sewerynówka 254. Mikołajowski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 7. rocie. Z powodu przepukliny trafił do szpitala w dniu 28 lipca 1916 r. GWAR
9. Budzyła

Bronisław, s. Michała

Nadzieja 224. Juchnowski Pułk Piechoty / szeregowy Zachorował pod Wilejką 10 stycznia 1916 r. Trafił do szpitala w Morszańsku w dniu 15 maja 1916 r. GWAR
10. Budzyła

Henryk, s. Dominika

Przymus 193. Swiarzski Pułk Piechoty / szeregowy Zaginął bez wieści 21 grudnia 1914 r. GWAR
11. Budzyła Jan, s. Jan 149. Czarnomorski Pułk

Piechoty /

starszy

szeregowy

Został wypisany z 2. Moskiewskiego Punktu Opatrunkowego w dniu 7 marca 1915 r. Rany w plecy 9 marca, został przyjęty 18 marca do szpitala. GWAR
12. Budzyła

Konstantyn, s. Ignacego

Nadzieja 130. Pułk

Artylerii /

bombardier

Z powodu choroby trafił w dniu 2 maja 1917 r. do Szpitala nr 7 w Homlu. GWAR
13. Budzyński

Michał, s. Wawrzyńca

Juliopol 149. Czarnomorski Pułk Piechoty /

szeregowy

Ranny kulą w prawą nogę 18 listopada 1914 r. pod Łomżą, trafił do szpitala polowego 38. Dywizji Piechoty. Przybył z Warszawy do Petersburga. W dniu 10 grudnia 1914 roku został przyjęty do szpitala w Petersburgu. Z powodu rany prawego biodra, odniesionej 7 marca 1916 r. pod wsią Lipą, trafił w dniu 18 maja do szpitala. GWAR
14. Chwedorowicz Andrzej, s. Szczepana i Katarzyny z Wójtowiczów Wola Tulnicka 199.

Kronsztancki Pułk

Piechoty

Zmobilizowany w 1915 roku, zabity na froncie rosyjsko-austriackim między Brodami a Lwowem we wrześniu 1916 roku. DUWL nr 8, str. 105
15. Cieniuch

Stanisław, s. Tomasza

Nadzieja Nieznana Zmobilizowany w 1914 r., nie powrócił ze służby. OP nr 82, str. 132
16. Ciernacki Bronisław, s. Adama Sewerynówka 53. Wołyński Pułk Piechoty / starszy

szeregowy

Przepadł bez wieści pod wsią Michałówka w dniu 5 czerwca 1916 r. GWAR
17. Cierpiński (Cierpacki) Bronisław, s. Adama Sewerynówka 5. Kałużski Pułk Piechoty /

szeregowy

Służył w 5. rocie. Został ranny w lewą rękę 2 sierpnia 1915 r. pod Bielskiem. Od 14 sierpnia do 5 września przebywał w Szpitalu Wszechrosyjskiego Związku Ziemiańskiego w Głazowie. GWAR
18. Ciesielski

Seweryn, s. Stanisława

Tulniki 149.

Czarnomorski Pułk Piechoty / szeregowy

Trafił do szpitala w dniu 9 września 1914 r. GWAR
19. Czarnata Franciszek, s. Kazimierza 60. Zamojski Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści pod wsią Mikowo 1 lutego 1915 r. GWAR
20. Czarnata Jan, s. Antoniego Nadzieja 278. Kromski Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu ropowicy ręki trafił do szpitala w dniu 12 marca 1916 r. GWAR
21. Czech Michał Łubka 94. Jeniserski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 7. rocie. Przepadł bez wieści 8 listopada 1914 r. pod Łodzią. GWAR
22. Czyronka

Władysław, s. Wojciecha

Juliopol 284. Węgrowski Pułk Piechoty / szeregowy Ranny w prawą rękę trafił do Szpitala nr 9 w Jekaterynburgu w dniu 5 grudnia 1915 r. GWAR
23. Dawidek

Stanisław, s. Jana

Siemień Przymorski Pułk Dragonów /

szeregowy

Przyjęty do szpitala z powodu choroby 25 stycznia 1917 r. GWAR
24. Daćko

Aleksander

Siemień 296.

Grazowiecki Pułk Piechoty / szeregowy

Zdezertował 13 kwietnia 1916 r. pod Biełachami. GWAR
25. Drabik Wiktor, s. Karola Wierzchowiny 296.

Grazowiecki Pułk Piechoty / szeregowy

Z powodu ropowicy prawej ręki trafił do Ruchomego Szpitala Czerwonego Krzyża w dniu 9 lipca 1916 r. GWAR
26. Dudzik Michał, s. Wojciecha Siemień 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści 5 listopada 1914 r. pod wsią Podzamcze. GWAR
27. Duszak Jan, s. Jakuba 107. Troicki Pułk Piechoty /

szeregowy

Dostał się do niewoli niemieckiej 29 stycznia 1915 r. pod miastem Wierzbołowem. Trafił do obozu jenieckiego w Grafenbergu. GWAR
28. Fedorowicz Jan Wola Tulnicka 199.

Kronsztandzki Pułk Piechoty / szeregowy

Służył w 2. rocie. Przepadł bez wieści pod wsią Brudaniec w dniu 8 czerwca 1916 r. GWAR
29. Filipiuk Paweł, s. Antoniego Juliopol 5. Zaamurski Przygraniczny Pułk Piechoty / szeregowy / starszy szeregowy / kapral / plutonowy Służył w 9 rocie. Ranny 30 maja 1915 r., trafił do szpitala dywizjonowego. Awansował na starszego szeregowego. Odznaczony 16 września 1916 r. Krzyżem św. Jerzego IV-klasy (nr nadania 462986). Awansował na kaprala, a następnie plutonowego. Z powodu ran odniesionych 1 sierpnia w Galicji, został przyjęty 7 sierpnia do szpitala w Oddesie. Za odwagę otrzymał 3 września Medal św. Jerzego IV-klasy (nr odznaczenia 999991). GWAR
30. Furtak

Stanisław, s. Jana

Gródek 139. Morszański Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści pod wsią Ikwą w dniu 11 września 1915 r. GWAR
31. Gaweł Piotr, s. Mateusza Siemień 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści 7 listopada 1914 r. pod wsią Kocikowa. GWAR
32. Gdela Julian, s. Józefa Sewerynówka 5. Sybirski Pułk Strzelców /

starszy

szeregowy

Zmobilizowany w 1913 r. Ranny w lewą rękę pod wsią Jednorożec 11 czerwca 1915 r., został przyjęty w dniu 16 czerwca do Szpitala Miejskiego nr 48 w St. Petersburgu. Od 12 października przebywał w szpitalu w guberni Nowogrodzkiej. GWAR
33. Giejne Adam, s. Martyna Siemień 59. Lubelski Pułk Piechoty Ranny pod wsią Pojana 29 lipca 1917 r., został przyjęty na oddział opatrunkowy 15. Dywizji Piechoty. GWAR
34. Golonka Jan, s. Grzegorza Wólka

Siemieńska

23. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

Zachorował 15 lub 27 sierpnia 1916 r. na froncie austriackim. Trafił do szpitala Czerwonego Krzyża 22 marca 1917 r. GWAR
35. Golonka

Wiktor, s.

Jakuba

Wierzchowiny 12. Finlandzki Pułk Strzelców / strzelec Służył w 8. rocie. Został uznany za przepadłego bez wieści pod wsią Kalasantówka w Galicji dnia 15 września 1915 r. Ranny w lewą nogę pod Tarnopolem dostał się do niewoli austriackiej. 10 grudnia 1915 roku przebywał w XII Rezerwowym Szpitalu we Wiedniu. Powrócił z niewoli austriackiej w 92 partii dnia 10 grudnia 1916 r. Otrzymał Medal św. Jerzego (nr odznaczenia 991061) w dniu 14 grudnia 1916 r. Z powodu choroby lewego golenia został przyjęty do szpitala w Petersburgu 16 grudnia 1916 r. Od 20 grudnia 1917 r. przebywał na rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii. GWAR
36. Gruba Jan, s. Antoniego Sewerynówka 22. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

W dniu 23 czerwca 1915 r. pod Gradowem zachorował z powodu ataku gazów bojowych. Z powodu zatrucia gazami bojowymi trafił do Naczelnego Lazaretu nr 1. Wszechrosyjskiego Ziemskiego Związku w dniu 16 grudnia 1915 r. Odznaczony za odwagę Medalem św. Jerzego IV-stopnia (nr nadania 501928). GWAR
37. Hawryluk Józef Wólka

Siemieńska

Nieznana Zmobilizowany w 1914 r., na przełomie 1916/1917 r. zmarł w szpitalu niemieckim. Bosko, s. 366
38. Jankowski Ignacy, s.

Tymona

Siemień 191. Largo-Kagulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Został pozostawiony 15 stycznia 1915 r. na polu bitwy pod wsią Grab. Przepadł bez wieści 8 lipca 1915 r. GWAR
39. Jarecki Franciszek, s.

Andrzeja

Nadzieja 16. Ładożski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 6. rocie. Ranny kulą 13 sierpnia 1914 r. w prawe żebro pod Lubawą. Trafił do Szpitala nr 220 w dniu 18 listopada 1914 r. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w 3. Zapasowym Szpitalu w Iwtitpin (?) w Niemczech, a następnie w lazarecie w Greifswald. Z powodu choroby trafił do punktu wymiany jeńców w Altdamm. Wrócił z niewoli w partii 88 w dniu 10 lub 12 listopada 1916 r. Otrzymał 15 listopada 1916 r. Krzyż św. Jerzego IV stopania. GWAR
40. Jarecki Ignacy 16. Ładożski Pułk Piechoty Przepadł bez wieści 15 grudnia 1914 r. pod wsią Gumino. GWAR
41. Jaworski Mateusz, s. Stanisława Siemień 9.

Ingermanladzki Pułk Piechoty /

szeregowy

Został ranny pod wsią Zatwarnica 6 marca 1915 r. GWAR
42. Jegier (Jegir) Michał Amelin 324. Klaźmiński Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby został przyjęty do Tifliskiego Miejskiego Szpitala nr 26 w dniu 2 maja 1917 r. GWAR
43. Jemarowski Władysław, s. Józefa Wierzchowiny 60. Zapasowy Batalion Piechoty / szeregowy Z powodu ropowicy prawej ręki został przyjęty w dniu 2 sierpnia 1915 r. do 59. Ogólnego Ewakuacyjnego Szpitala w Tambowie. GWAR
44. Jonaszko Antoni, s. Filipa Sewerynówka Nieznana Służył w 18. rocie. Z powodu ran odniesionych pod Brasłówką 20 grudnia 1914 r., został przyjęty do szpitala w dniu 3 stycznia 1915 r. GWAR
45. Jonaszka Antoni, s. Filipa Sewerynówka 328.

Nowouzeński Pułk Piechoty / szeregowy

Przepadł bez wieści w dniu 11 września 1916 r. GWAR
46. Juć Franciszek 151. Piatigorski Pułk Piechoty / szeregowy Dostał się do niewoli 7 grudnia 1914 r. Trafił do obozu jenieckiego w Frankfurcie nad Odrą. GWAR
47. Lezler (Lesler) Jan, s. Adama Sewerynówka 4. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

Ciężko ranny 1 marca 1915 r. pod wsią Węgra, został przyjęty 9 marca do szpitala żołnierskiego. GWAR
48. Lezler Jan, s. Fiodora Tulniki 4. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

Trafił w dniu 8 października 1915 roku do szpitala znajdującego się w 4. Żeńskim Gimnazjum. GWAR
49. Ligęza Józef, s. Michała Wola Tulnicka 171. Inżynierska Rota Dywizji Piechoty Z powodu ran, został przyjęty do szpitala w Mińsku w dniu 17 września 1917 r. GWAR
50. Lipiński

Aleksander, s. Stanisława

Nadzieja 83. Moskiewska Drużyna Piesza Przebywał w Moskwie w 1915 roku. GWAR
51. Lipiński Antoni, s. Apolinarego Nadzieja 72. Tulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Służył w 6. rocie. Został ranny 19 października 1915 r. pod Gaten. Trafił do Szpitala 18. Dywizji Piechoty. GWAR
52. Lipiński

Franciszek, s. Konstantego

Nadzieja 196. Insarski Pułk Piechoty / szeregowy Doznał ogólnej kontuzji 5 sierpnia 1915 r. pod Brześciem Litewskim. W dniach 7-15 września przebywał w Szpitalu nr 5 w Tule. Został przeniesiony 16 września do Szpitala nr 1 w Jefriemowie. GWAR
53. Lipiński

Franciszek, s. Konstantego

Nadzieja 59. Lubelski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 1. rocie.  Przepadł bez wieści 17 marca 1915 r. pod wsią Wola Michowa. GWAR
54. Lipiński Ignacy 289.

Korotojarski Pułk Piechoty / szeregowy

Przepadł bez wieści 4 września 1915 r. GWAR
55. Lipiński Jan, s. Tomasza Nadzieja 58. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

Ranny pod Baranowiczami w dniu 30 kwietnia 1917 r., został przyjęty 21 maja do szpitala w Mindowsku, zaś 24 maja został przeniesiony do szpitala w Batmanach. GWAR
56. Lipiński Teofil, s. Tomasza Nadzieja 278. Kromski Pułk Piechoty / szeregowy Został ranny 2 maja 1917 r. Trafił w dniu 21 maja do szpitala w Mindowsku, zaś 24 maja został przeniesiony do szpitala w Batmanach. GWAR
57. Lipiński Wiktor, s. Apolinarego Nadzieja 7. Rewelski Pułk Piechoty /

szeregowy

Został ranny pod wsią Lipno 11 sierpnia 1914 r. Trafił do 17. Szpitala Polowego. GWAR
58. Litka Jan, s. Daniela i

Balbiny z

Boguszów

Nieznana Zmobilizowany w 1915 r., nie powrócił ze służby. DUWL nr 12, str. 144
59. Łukasiuk Karol, s. Franciszka Tulniki 324. Klaźmiński Pułk Piechoty / szeregowy Żołnierz pospolitego ruszenia 1 stopnia. Służył w 1. rocie. Z powodu ran odniesionych 13 marca 1916 r. pod Skrobowem, trafił do punktu opatrunkowego 81. Dywizji Piechoty. 17 marca został ranny w prawą rękę i nogę pod Baranowiczami. Został przyjęty 12 kwietnia do Szpitala nr 16 w Orle, zaś 21 kwietnia został przeniesiony do szpitala w Miasnowsie. W dniu 2 maja został przyjęty do Tulskiego Oddziału Zdrowotnego. GWAR
60. Łukaszek

Andrzej, s. Franciszka i Zofii z

Sobianków

Wólka

Siemieńska

Nieznana Trafił do niewoli niemieckiej w 1915 r. Zachorował w lipcu 1917 r., został przez Niemców odesłany do szpitala między Dźwińskiem, a Duksztą. Na stacji kolejowej Berków zaginął. Bosko, s. 369
61. Łukaszuk Franciszek, s. Adama 6. Finlandzki Pułk Strzelców / kapral Przebywał w szpitalu w dniu 8 maja 1917 r. GWAR
62. Kaczora

Wawrzyniec, s.

Józefa

Przymus 60. Zamojski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 13. rocie. Przepadł bez wieści 1 lutego 1915 r. pod wsią Mikowo. GWAR
63. Kalisz Jan, s. Józefa i

Marianny z Ostapów

Siemień 39. Syberyjski Pułk Strzelców / strzelec Zmobilizowany w 1915 r. Przepadł bez wieści dnia 21 sierpnia 1916 r. GWAR
64. Kalisz Paweł, s. Józefa i Marianny z Ostapów Siemień Nieznana Dostał się do niewoli austriackiej. W niewoli pracował w gospodarstwie rolnym na Węgrzech. Wspomnienia

W. Pachuckiej

65. Kamiński

(Kameński) Piotr, s. Józefa

Amelin 280. Surski Pułk Piechoty /

szeregowy

Ciężko ranny trafił do szpitala 7 czerwca 1917 r. Został ewakuowany 21 czerwca. GWAR
66. Kanak

Wawrzyniec

Tulniki Artyleria Służył w wojsku rosyjskim wraz z Józefem Kucewiczem i Franciszkiem Lipińskim. Bosko materiały
67. Karczewski Józef, s.

Kazimierza

Sewerynówka 70. Zapasowy Batalion /

bombardier

Służył w 8. rocie. Z powodu choroby został przyjęty w dniu 26 października 1914 r. do Miejskiego Lazaretu przy Fabryce T-wa 9. Lindel. GWAR
68. Karpik Piotr, s. Iwana 189. Izmaiłski Pułk Piechoty Żołnierz pospolitego ruszenia. Zabity 9 marca 1915 roku pod miejscowością Felzomere(?). GWAR
69. Klajda Karol Wola Tulnicka 199.

Kronsztandzki Pułk Piechoty

Walczył między Lwowem a Brodami. Bosko materiały
70. Klembowski Ludwig, s.

Józefa

31. Sybirski Pułk Piechoty /

szeregowy

Został przyjęty do szpitala w Moskwie w dniu 31 stycznia 1916 r. GWAR
71. Kopacz

Franciszek, s. Stanisława

196. Insarski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 12. rocie. Przepadł bez wieści 23 kwietnia 1915 r. GWAR
72. Kot Aleksander, s. Karola Działyń 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści pod wsią Policzna 12 lub 23 października 1914 r. Dostał się do niewoli austriackiej. 15 stycznia 1915 r. przebywał w obozie Reichenberg (ob. Liberec) GWAR
73. Kowalik

Aleksander, s. Antoniego

Wólka

Siemieńska

72. Tulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Dostał się do niewoli niemieckiej pod Dyneburgiem w dniu 28 stycznia 1915 r. Przebywał w obozie jenieckim w Diedenhofen (ob. Thionville). GWAR
74. Kromko

Hipolit, s.

Józefa

258. Zapasowy Batalion

Piechoty /

szeregowy

Z powodu choroby został przyjęty do szpitala w dniu 1 września 1915 r. GWAR
75. Kucewicz

Józef

Gródek Drugi Artyleria Zmobilizowany do armii rosyjskiej, jako żołnierz pospolitego ruszenia. Powracając z wojska do domu został wzięty do niewoli niemieckiej, z której powrócił w listopadzie 1918 r. Zmarł z powodu nabytej w niewoli ciężkiej choroby 14 stycznia 1919 r. Bosko, s. 368
76. Majewski Jan, s. Antoniego Władysławów 139. Morszański Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu ran odniesionych w dniu 16 sierpnia 1915 r., trafił do szpitala 35. Dywizji Piechoty. GWAR
77. Makarewicz Wacław, s. Adama Siemień 517. Batumski Pułk Piechoty / młodszy pisarz Zachorował 20 czerwca 1917 r. Został przyjęty do szpitala w dniu 4 lipca. GWAR
78. Marek Feliks Wólka Siemieńska Nieznana Dostał się do niewoli niemieckiej w 1915 r. Bosko materiały
79. Martyn Jan, s. Krzysztofa Działyń 149. Czarnomorski Pułk

Piechoty /

szeregowy

Został ranny od kuli szrapnelowej pod Komarówką w dniu 17 sierpnia 1914 r. Trafił 14 września 1914 r. do Szpitala przy Kommierneskim Instytucie. GWAR
80. Martyn Jan, s. Krzysztofa Juliopol Kaukaski

Oddział

Kolejowy /

szeregowy

Z powodu choroby został przyjęty do Szpitala nr 21 w Stawropolu w dniu 10 października 1916 r. GWAR
81. Martyn Ludwik, s. Krzysztofa Juliopol 149. Czarnomorski Pułk Piechoty /

szeregowy

Zginął 16 sierpnia 1914 roku pod Śniatyczami. GWAR
82. Martyn

Wilhelm, s. Krzysztofa

Działyń 5. Sybirski Pułk Strzelców /

szeregowy

Z powodu ran odniesionych w prawą rękę pod Warszawą w dniu 6 grudnia 1914 r., trafił do szpitala w dniu 12 grudnia. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Przasnyszem. Przebywał w obozie jenieckim w Gamslergien. GWAR
83. Matać Kajetan, s. Jana Nadzieja 62. Robotnicza Drużyna /

szeregowy

Z powodu choroby trafił do szpitala w Moskwie 11 maja 1916 r. Ponownie został przyjęty do szpitala 30 maja. GWAR
84. Mieduchowski Julian, s.

Wojciecha

2. Kaliski Przygraniczny Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści 8 lipca 1915 roku pod wsią Wejwery. GWAR
85. Mitelsztet

Adolf

151. Piatigorski Pułk Piechoty / starszy

szeregowy

Został ranny 14 października 1914 r. GWAR
86. Musik Aleksander, s.

Stefana

Wierzchowiny 483. Moskiewska Drużyna Piesza /

szeregowy

Z powodu choroby został przyjęty w dniu 2 października 1916 r. do Lazaretu nr 1. Wszechrosyjskiego Ziemskiego Związku w Nowogrodzie. Ponownie trafił do szpitala w dniu 25 czerwca 1917 r. GWAR
87. Musik Ludwik, s. Stanisława Wierzchowiny 196. Insarski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 8. rocie. Został ranny w lewą nogę. Trafił w dniu 29 maja 1915 r. do szpitala z powodu choroby. GWAR
88. Musik

Franciszek

Działyń 321. Okski Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści dnia 23 marca 1915 r. na pozycjach na wzgórzach nr 640, 598, 431, 419, 430. GWAR
89. Niewęgłowski Ludwik, s. Aleksandra Łubka 280. Surski Pułk Piechoty /

szeregowy

Z powodu choroby został przyjęty do szpitala w Kalince w dniu 12 marca 1916 r. GWAR
90. Niżański

Stanisław

284. Wengierowski Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści 31 maja 1915 r. pod wsią Bratuszewo.
91. Nurzyński Stanisław Kopicha

(Brwinów)

44. Sybirski Pułk Strzelców / strzelec Przepadł bez wieści w dniu 9 lipca 1917 r. GWAR
92. Olko Michał 3. Dywizjon Artylerii Ciężkiej W lipcu 1917 r. walczył w Galicji. Bosko materiały
93. Okrasiński Kazimierz, s. Wojciecha Władysławów 139. Morszański Pułk Piechoty / szeregowy Przepadł bez wieści pod wsią Bordanówka w dniu 11 września 1915 r. GWAR
94. Osiej Adam, s. Martyna 44. Syberyjski Pułk Strzelców / strzelec Przepadł bez wieści 23 listopada 1914 r. pod wsią Cierpigórz. GWAR
95. Pachucki

Julian, s.

Wojciecha

Wola Tulnicka 325. Carewski Pułk Piechoty / szeregowy Został ranny pod wsią Karpiłówka 26 września 1915 roku. Opatrzony w zaawansowanym punkcie opatrunkowym. GWAR
96. Pachucki Piotr, s. Wojciecha Wola Tulnicka 199.

Kronsztandzki Pułk Piechoty

Walczył we wrześniu 1916 r. pod Lwowem. Bosko materiały
97. Pawełek Jan, s. Józefa i

Anny

Wólka

Siemieńska

3. Dywizjon Artylerii Ciężkiej Zmobilizowany w 1914 r., zabity granatami w lipcu 1917 r. w Galicji. Bosko, s. 370
98. Piasta Michał, s. Jana Nadzieja 72. Tulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Służył w 6. rocie. Został ranny 22 października 1915 r. pod Gaten. Trafił do Szpitala 18. Dywizji Piechoty. GWAR
99. Piekar Jan, s. Kazimierza Nadzieja 76. Brygada Artylerii /

szeregowy

Służył w 1. baterii. Z powodu choroby trafił w dniu 30 marca 1916 r. do szpitala w Moskwie. GWAR
100. Pietszele

Czesław, s. Stanisława

Juliopol 139. Morszański Pułk Piechoty Został ranny w dniu 28 lutego 1915 r. GWAR
101. Procyk

Szymon, s. Józefa

Wólka

Siemieńska

122. Zapasowy Batalion

Piechoty

Został wypisany z 13. Ogólnego Ewakuacyjnego Szpitala w Moskwie w dniu 23 listopada 1915 r. GWAR
102. Przystupa

Michał, s. Wawrzyńca

Siemień 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści pod wsią Kocikowa dnia 9 listopada 1914 r. GWAR
103. Rafalski Jan, s. Marcelego Juliopol 116.

Małojarosławski Pułk Piechoty / Polska Brygada Strzelecka / szeregowy

Został ranny w głowę na froncie niemieckim w dniu 26 lipca 1916 r. Trafił do szpitala 2 sierpnia 1916 r. Zaciągnął się do Polskiej Brygady Strzeleckiej, gdzie służył w 2. rocie zapasowego batalionu. Zachorował 12 lutego 1917 r., a dzień później trafił do szpitala. GWAR
104. Rej Stanisław, s. Michała Juliopol /

Działyń

270. Gatczyński Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby trafił do szpitala w dniu 19 września 1916 r. Został przyjęty 10 października 1917 r. do 173. Polowego Szpitala. GWAR
105. Risman Karol, s. Adolfa Juliopol 14. Kaukaski Pułk Strzelców / szeregowy Z powodu choroby trafił 4 stycznia 1916 r. do Szpitala nr 18 w Baku. GWAR
106. Rudkowski Ludwik, s. Adama 278. Kromski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 122. Zapasowym Batalionie. Z powodu ran otrzymanych 23 października 1915 r., został przyjęty na oddział opatrunkowy 70. Dywizji Piechoty. Od 1 września 1915 r. do 5 stycznia 1916 r. przebywał w szpitalu. GWAR
107. Sawicki Jan, s. Wincentego Tulniki 72. Tolski Pułk Piechoty /

szeregowiec

Powołany do armii w 1902 roku, jako żołnierz pospolitego ruszenia. Zraniony kulą w lewą nogę pod kolanem pod Dyneburgiem w dniu 19 października 1915 r. Trafił do Miejskiego Szpitala nr 253 w Piotrogrodzie 24 grudnia 1915 r. GWAR
108. Serejuk Jan, s. Łukasza Działyń 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

starszy

szeregowy

Przepadł bez wieści pod wsią Kocikowa dnia 9 listopada 1914 r. GWAR
109. Skryrzewski Antoni, s. Aleksandra Działyń 4. Korpus

Armijny Kompania Tyłowa / szeregowy

Z powodu choroby został przyjęty 1 lutego 1917 r. do 712. Ogólnego Zapasowego Szpitala w Brańsku. GWAR
110. Skupiński Zygmunt, s. Stanisława Działyń 9. Zapasowy Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby trafił w dniu 10 lutego 1917 r. do 719. Ogólnego Polowego Zapasowego Szpitala w Rosławiu. Ponownie z powodu choroby trafił do 719. Ogólnego Polowego Zapasowego Szpitala w Rosławiu w dniu 25 kwietnia 1917 r. GWAR
111. Sobianek

Andrzej, s. Macieja

Wierzchowiny Nieznana Z powodu choroby trafił do szpitala 6 lipca 1917 r. GWAR
112. Sobieszek Stanisław, s. Józefa Wierzchowiny 60. Zamojski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 6. rocie. Zginął pod wsią Mikowo 1 lutego 1915 r. GWAR
113. Sokołowski August, s. Grzegorza Juliopol 393. Polowy Zapasowy

Szpital /

sanitariusz

Z powodu choroby trafił do Szpitala nr 6 w Stawropolu w dniu 29 czerwca 1917 r. GWAR
114. Sokołowski Bolesław, s. Antoniego Amelin 35. Sybirski Pułk Strzelców / strzelec Przepadł bez wieści między wsiami Bubnów, Korytnica i Świniuchy w dniach 18-19 sierpnia 1916 r. GWAR
115. Sokołowski Czesław, s. Tomasza Działyń 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Służył w 13. rocie. Dostał się do niewoli austriackiej pod Pilicą w dniu 23 lutego 1915 r. W czerwcu 1915 r. przebywał w obozie jenieckim w Planie (Austria). GWAR
116. Sokołowski Józef, s.

Tomasza

Działyń 280. Surski Pułk Piechoty /

szeregowy

Z powodu choroby przebywał w Szpitalu Czerwonego Krzyża nr 33. GWAR
117. Steć Franciszek, s.

Szymona

298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Przepadł bez wieści pod wsią Kocikowa dnia 6 listopada 1914 r. GWAR
118. Styczyński Józef, s. Józefa 284.

Wengierowski Pułk Piechoty / szeregowy

Przepadł bez wieści w dniu 31 maja 1915 r. pod wsią Bratuszewo. GWAR
119. Szabłowski Franciszek, s. Franciszka Sewerynówka 35. Sybirski Pułk Strzelców / strzelec Został ranny pod wsiami Bubnów, Korytnica i Świniuchy w dniu 18 sierpnia 1916 r. GWAR
120. Szaltyński Władysław, s. Jana 28. Surski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 15. rocie. Ranny trafił do szpitala Czerwonego Krzyża w dniu 30 września 1915 r. GWAR
121. Szczepk Teofil, s. Jana Siemień 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy 5 listopada 1914 r. przepadł bez wieści pod wsią Podzamcze. GWAR
122. Szenk / Szczenk

Andrzej, s.

Wojciecha

Gródek 9. Sybirski Pułk Grenadierów / grenadier Przepadł bez wieści pod Zamościem w dniu 13 sierpnia 1914 r. GWAR
123. Szewczyk

Maciej, s.

Antoniego

Wierzchowiny 321. Okski Pułk Piechoty /

szeregowy

Z powodu ran, odniesionych 5 lutego 1915 r. pod twierdzą Przemyśl, trafił na oddział opatrunkowy 81. Dywizji Piechoty. GWAR
124. Szewczyk Jan, s. Józefa Wólka

Siemieńska

72. Tulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Został oznaczony 12 grudnia 1914 r. Medalem św. Jerzego IV stopnia (nr odznaczenia 139936). Został ranny 10 lutego 1916 r. pod Brusławem. Trafił 24 kwietnia 1916 r. do Oddziału Zdrowotnego 64. Pułku.
125. Szewczyk

Michał, s.

Antoniego

Wierzchowiny 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy Ciężko ranny od kuli trafił 15 września 1915 r. do Lazaretu „Dinalno”. GWAR
126. Szulik Antoni, s. Błażeja Działyń 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Na początku wojny zachorował. Przepadł bez wieści dnia 21 października pod wsią Leszczyna. GWAR
127. Szulik Jan, s. Pawła Działyń 70. Riażski Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby trafił 11 lipca 1916 r. do szpitala przy monasterze w Pokrowsku. GWAR
128. Szulik

Wojciech, s. Pawła

Działyń 270. Gatczyński Pułk Piechoty / szeregowy Zachorował 1 stycznia 1916 r. przy stacji Wilejki. Trafił do szpitala w Moskwie w dniu 4 czerwca 1916 r. GWAR
129. Szwec (Świć) Teofil, s.

Andrzeja

Sewerynówka 72. Tulski Pułk Piechoty /

szeregowy

Służył w 2. rocie. Przepadł bez wieści w dniu 23 listopada 1915 r. pod wsią Mieszkieli. GWAR
130. Świć Aleksander, s.

Andrzeja

Sewerynówka 15. Zaamurski Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby trafił w dniu 7 lutego 1917 r. do 473. Polowego Ruchomego Szpitala. GWAR
131. Świć Stanisław, s.

Andrzeja

Sewerynówka 20. Galicki Pułk Piechoty /

szeregowy

Został wzięty do niewoli austriackiej 23 kwietnia lub 13 maja 1915 r. nad Dunajcem lub Sanem. W czerwcu 1915 r. przebywał w obozie jenieckim. GWAR
132. Tymosiewicz Seweryn, s. Józefa i Józefy z Wójcików Wola Tulnicka 199.

Kronsztancki Pułk Piechoty

Zmobilizowany w 1915 roku, zginął na froncie rosyjsko-austriackim. DUWL nr 8, str. 105
133. Utykański

Stanisław, s. Jana

Juliopol 60. Zamojski Pułk Piechoty / szeregowy Został ranny 1 lutego 1915 r. pod wsią Mikowo. Trafił do szpitala polowego 15. Dywizji Piechoty. Dostał się do niewoli austriackiej 28 lutego 1915 r. w Karpatach. 25 marca 1915 r. przebywał, jako jeniec w obozie Josefstadt. GWAR
134. Wacho […] Jan, s.

Antoniego

70. Riazański Pułk Piechoty Zginął pod wsią Leszczków dnia 20 października 1914 r. GWAR
135. Woźniak

Władysław, s. Jana

Juliopol 153. Bakiński Pułk Piechoty / szeregowy Z powodu choroby trafił do Szpitala nr 12 w Tibilisi w dniu 19 czerwca 1917 r. GWAR
136. Woźniak

Władysław, s. Jana

Juliopol 10. Finlandzki Pułk Strzelców / szeregowy / starszy

szeregowy

Służył w 6. rocie. Został postrzelony w prawą rękę pod Suwałkami w dniu 26 września 1914 r. Dnia 5 października 1914 r. trafił do I Nowogrodzkiego Szpitala. Został ranny 3 marca 1915 r. niedaleko wysokości 1043 i 1251 na północny-zachód od wsi Narzyce. Z powodu odniesionych ran trafił do szpitala. Ponownie został ranny 19 października 1915 r. pod Bogatkowcami. Trafił do szpitala w Nieżynie, który opuścił w dniu 28 listopada 1915 r. GWAR
137. Wójcik Andrzej Działyń Przymorski Pułk Dragonów Przyjęty do szpitala polowego z powodu choroby 13 października 1916 r. GWAR
139. Wójcik Piotr, s. Warfolomeusza Działyń 298.

Mścisławski Pułk Piechoty /

szeregowy

Ranny w prawą stronę głowy pod Iwanogrodem ( Dęblinem ) w dniu 25 września 1915 roku. Przebywał w Kaliszu. Został przyjęty do szpitala Czerwonego Krzyża dnia 12 listopada 1915 roku. GWAR
140. Wójcik

Tomasz, s. Wawrzyńca

Siemień 7. Grenadierski Samogitski Pułk / grenadier Służył w 15 rocie. Z powodu ran, odniesionych 22 maja 1915 r. pod wsią Sieredzice, trafił do szpitala polowego. Ranny w plecy, został przyjęty do szpitala w dniu 11 lipca 1917 r. GWAR
141. Zając Bolesław, s. Józefa Siemień 300. Zasławski Pułk Piechoty / szeregowy Został ranny pod Garbatką w dniu 12 października 1914 r. GWAR
142. Żmuda Jan, s. Wojciecha Gródek 60. Zamojski Pułk Piechoty / szeregowy Służył w 13. rocie. Przepadł bez wieści 1 lutego 1915 r. pod wsią Mikowo. GWAR

 

[1] M. Bosko, Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, cz. 2, s. 357. Por. J. Legieć, Polscy rekruci w armii rosyjskiej w latach 1874-1913 – liczebność i rozmieszczenie, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, nr 14, 2010, s. 9-26.

[2] B. Chlebowski, Siemień, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 544.

[3] A. Górak, K. Latawiec, Administracja rosyjska powiatu radzyńskiego (1867-1918), [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 207-210.

[4] A. Górak, K. Latawiec, Powiat radzyński 1909, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 398-399.

[5] J. Legieć, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce 2013, s. 37-39.

[6] Tenże, Powszechny obowiązek służby wojskowej w armii carskiej jako element polityki rusyfikacyjnej                 w Królestwie Polskim, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 151-166.

[7] Tenże, Służba wojskowa, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 317.

[8] Tenże, Ewidencja poborowych i rezerwistów w Królestwie Polskim w latach 1874-1914, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, pod red. A. Góraka, K. Latawca i D. Magiera, Lublin-Siedlce 2011, s. 517, Tegoż, Organizacja pomocy dla rodzin żołnierzy armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej, [w:] Od Rosji po Bliski Wschód, red. D. Rogut, Zelów 2010, s. 49.

[9] Https://gwar.mil.ru/about/ [dostęp dn. 14.04.2019 ]

[10] M. Bosko, Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, cz. 2, s. 357-379. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Panu mgr. Maciejowi Bosko, za udostępnienie materiałów zebranych do napisania w/w artykułu, a dotyczących zaginionych rekrutów z gminy Siemień.

[11] Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 12, z 12.11.1925, s 144, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 8, z 14.08.1926, s. 105.

[12] „Obwieszczenia Publiczne”, dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 82, z 12.10.1932, s. 132.

[13] Wspomnienia Wiktorii Pachuckiej, spisane w latach 2015-2017. Rękopis w zbiorach autora.

[14] Patrz „Wykaz rekrutów…”.

[15] Wykazy miejscowości z gmin mogły być zamieszczane w książkach pamiątkowych, lecz w Pamjatnajach Kniżkach Siedleckoj Gubernii z lat 1878, 1883-97, 1900-01, 1907-08, 1910, 1912 takich wykazów dla gminy Siemień nie ma.

[16] W tabeli nie uwzględniono miejscowości Pomyków, gdyż nie odnotowano żadnego poborowego z tejże wsi.

[17] Dla porównania, w 1906 roku na 309 wcielonych do wojska rekrutów z terenu powiatu radzyńskiego, tylko 15 było żonatych. J. Legieć,  Służba wojskowa, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 319.

[18] W przypadku 10 osób podano adnotacje o braku umiejętności pisania. Dla porównania, w 1907 roku na 277 rekrutów z powiatu radzyńskiego umiejętnością pisania i czytania mogło się poszczycić 134, zaś 7 umiało tylko czytać. Tamże, s. 319.

[19] Stopień szeregowego obowiązywał w pułkach piechoty, stopień strzelca w pułkach strzeleckich, stopień kanoniera w oddziałach artyleryjskich, zaś stopień grenadiera obowiązywał w pułkach grenadierskich.


Bibliografia cytowań


Chlebowski B., Siemień, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 544.

Bosko M., Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, cz. 2, str. 357-379.

Górak A., Latawiec K., Administracja rosyjska powiatu radzyńskiego (1867-1918), [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 207-210.

Górak A., Latawiec K., Powiat radzyński 1909, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, s. 398-399.

Legieć J., Ewidencja poborowych i rezerwistów w Królestwie Polskim w latach 1874-1914, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, pod red. A. Góraka, K. Latawca i D. Magiera, Lublin-Siedlce 2011.

Legieć J., Powszechny obowiązek służby wojskowej w armii carskiej jako element polityki rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.

Legieć J., Organizacja pomocy dla rodzin żołnierzy armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej, [w:] Od Rosji po Bliski Wschód, red. D. Rogut, Zelów 2010, s. 49.

Legieć J., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce 2013.

Legieć J., Służba wojskowa, [w:] Ziemia Radzyńska, t. IV, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016.